Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Mål nettonoll

Våra mål att minska vår klimatpåverkan samt nå nettonollutsläpp är förenliga med målen i Parisavtalet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° C.

Vi har åtagit oss att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till som senast 2050. Våra mål till 2030 innefattar att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 50%, med 2019 som basår, och att minska de absoluta scope 3-utsläppen med 30%. Därutöver har vi åtagit oss att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 90% till 2040.

Våra klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative (SBTi) som att vara i linje med den senaste klimatvetenskapen och förenliga med målen i Parisavtalet.

Påverkan och aktiviteter

Vi kan göra skillnad genom våra kunderbjudanden, såsom lösningar för batteridriven och automatiserad gruvdrift, produktivitetshöjande tillverknings- och maskinbearbetningslösningar, samt energieffektiva lösningar för krossning och sortering.

Vi siktar på att ha ett helt elektriskt erbjudande för gruvutrusning under jord 2030 och till 90% för våra mobila krossar 2025. Redan idag tillhandahåller vi fullt ut elektrifierade stationära krossar och truckar. Pulverbaserade teknologier som additiv tillverkning gör det möjligt att slå samman flera komponenter till en vilket minskar monteringsstegen och därmed energiförbrukningen. Additiv tillverkning minskar också avfallet och minimerar ofta användningen av smörjmedel och rengöringsvätskor vid bearbetningen.

Att minska växthusgaserna i leverantörskedjan är en viktig del i att minska vår klimatpåverkan. I vår uppförandekod för leverantörer uppmanar vi våra leverantörer att anta klimatmål i linje med Paris-avtalet. Vi ställer även krav på leverantörer att kontrollera, mäta, dokumentera och planera sitt arbeta för att minimera sin klimatpåverkan.

Framsteg under förra året

Från 2023 och framåt mäter vi våra klimatmål med 2019 som basår. Det är mer ambitiöst än tidigare mål eftersom vi under 2022 mätte våra klimatmål mot genomsnittet 2016–2018 som baslinje.

Våra utsläpp av växthusgaser ökade med 1 procent till 141 kiloton. Ökningen var främst en följd av minskade inköp av elektricitet kopplad till låga utsläpp, till exempel certifikat. Utsläppen från egen verksamhet (scope 1) minskade med 3 procent. Jämfört med basåret 2019 har utsläppen av växthusgaser minskat med 23 procent och vi ligger i linje med att uppnå 2030-målet.

Utsläpp av växthusgaser 2019–2023.

Miljöavtryck

I vår årsredovisning kan du läsa om vårt miljöavtryck och våra framsteg mot målen.

Gå till noten för miljöavtryck i årsredovisningen

Mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.

Gå till sidan för delårsrapporter

Mer om nettonoll

Nettonollutsläpp är ett av våra fokusområden inom hållbarhet. Läs om exempelvis vår omställningsplan och SBTi.

Gå till sidan för fokusområde nettonoll