Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Globala åtaganden och index

Vi stödjer ett antal internationella principer och åtaganden och är inkluderade i flera hållbarhetsindex, vilka är viktiga erkännanden av våra satsningar på hållbara affärer. Det visar dessutom våra kunder att vi är en hållbar leverantör som strävar efter att göra även dem hållbarare.

Globala åtaganden

Viktiga riktmärken för hållbarhet: UN Global Compact främjar ansvarsfullt företagande, FN:s globala mål följer utvecklingen, SBTi sätter klimatmål för företag.
 • UN Global Compact

  Vi deltar i UN Global Compact, ett frivilligt initativ baserat på ett åtagande att implementera universiella hållbarhetsprinciper och jobba för att stödja FN:s mål.

  Genom vårt deltagande förbinder vi oss att tillämpa UN Global Compacts tio principer i vår affärsstrategi och verksamhet världen över, samt att agera till stöd för FN:s mål, med tyngdpunkt på samarbete och gemensamma åtgärder.

  UN Global Compact stöds av FN:s Generalförsamling och har även blivit uppmärksammat i flera andra mellanstatliga sammanhang.

  Sandvik har varit medlem i UN Global Compact sedan 2013.

  Gå till webbplatsen för UN Global Compact för information om Sandviks COP (Communication of Progress)

 • Index över FN:s globala mål

  Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs). Sandvik har definierat vilka mål som är mest relevanta för företaget och till vilka vi aktivt bidrar.

  Läs om hur vi bidrar till FN:s globala mål

 • Science Based Targets initiative (SBTi)

  Våra klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative (SBTi) som att vara i linje med den senaste klimatvetenskapen och förenliga med målen i Parisavtalet.

  Läs mer om vårt SBTi-åtagande

Index och bedömningar

Några ledande index där vi ingår och exempel på leverantörer av tjänster för hållbarhetsbedömning.
 • CDP

  Sandvik rapporterar sin miljöpåverkan till CDP, en icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller den världsledande plattformen för rapportering kopplad till miljö.

  CDP används av bland annat företag, stater och städer för att rapportera sin miljödata såväl som att följa utvecklingen inom området och jämföra sig med andra aktörer.

  Gå till webbplatsen för CDP

 • EcoVadis

  Sandvik rapporterar årligen genom Ecovadis för att dela våra mätetal och framsteg.

  EcoVadis är en leverantör av hållbarhetsutvärderingar, och mer än 75 000 företag granskas via deras plattform. EcoVadis utvärdering inkluderar ett flertal hållbarhetsområden, inklusive miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Deras metodik bygger på ledande standarder som ISO 26000 och GRI.

  Gå till webbplatsen för EcoVadis

 • Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe

  Sandviks medverkar i Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe. Att vi ännu en gång blev utvalda av Forum ETHIBEL visar att vi är bland de bästa i vår bransch när det gäller hållbarhet.

  Ethibels hållbarhetsindex (Ethibel Sustainability Indices)

  Forum ETHIBELs urval bygger i hög grad på forskning som utförs av Vigeo, det europeiska värderingsinstitutet som ansvarar för att samla in och bearbeta data, utföra resultatanalyser och jämförande studier för branschen.

  Sammansättningen av indexen ses över två gånger om året. Det övergripande målet med de regelbundna granskningarna av indexet är att säkerställa att urvalet och graderingen av deltagarna fortsätter att återspegla den underliggande marknaden eller de marknadssegment som den representerar.

  Registren Ethibel Pioneer & Excellence Investment

  Forum ETHIBEL skapar registren Ethibel Pioneer och Excellence Investment från ett urval av företag som är föregångare eller ledare inom sin bransch i fråga om hållbarhet. Urvalet grundar sig på en metod för att hitta de bäst presterande företagen, kombinerat med vissa kriterier för uteslutande.

 • FTSE4Good

  Sandvik är medlem av det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good Index Series, ett index som mäter hur internationella företag bedriver sitt hållbarhetsarbete inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden ("ESG"). Det visar att vårt dedikerade hållbarhetsarbete ger resultat.

  FTSE (Financial Times Stock Exchange) är ett av de mest erkända hållbarhetsindexen världen över. Det utvärderar bolagens hållbarhetsarbete baserat på publicerad information inom de tre ESG-områdena, med totalt över 300 tillhörande indikatorer:

  • Miljö: Klimatförändring, föroreningar och resurser, vatten, biologisk mångfald, och leverantörskedjan ur ett miljömässigt perspektiv
  • Socialt: Arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och samhällsansvar, hälsa och säkerhet, kundansvar och leverantörskedjan från ett socialt perspektiv
  • Styrning: Bolagsstyrning, riskhantering, antikorruptionsarbete och transparens i skattefrågor

  Gå till webbplatsen för FTSE

 • MSCI

  MSCI är en leverantör av ESG*-bedömningstjänster. De erbjuder bedömningar av företags resultat inom områdena miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, vilka kan bidra till att förstå de icke-finansiella risker och möjligheter som är förknippade med investeringar. MSCI:s ESG-värderingar tar hänsyn till olika faktorer, bland annat koldioxidutsläpp, arbetsförhållanden, mångfald i styrelser och strukturer för bolagsstyrning.

  Gå till webbplatsen för MSCI

  *ESG = Evnironmental, Social, Governance

 • Sustainalytics

  Sustainalytics är en leverantör av ESG*-bedömningstjänster. De erbjuder utvärderingar av företags hållbarhetsarbete och hjälper till att förstå de icke-finansiella risker och möjligheter som är förknippade med investeringar. Sustainalytics ESG-bedömningar omfattar ett brett spektrum av kriterier, till exempel koldioxidavtryck, mänskliga rättigheter, hantering av leverantörskedjan och mångfald.

  Gå till webbplatsen för Sustainalytics

  *ESG = Evnironmental, Social, Governance

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.