Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Mål säkerhet och människor

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas under arbetet. Vi har även ett mål att öka andelen kvinnor på chefspositioner till en tredjedel år 2030

Framsteg under förra året

Vår totala olycksfallsfrekvens (TRIFR)* minskade till 3,0 2023, och vi vidtog flera åtgärder, som säkerhetskampanjer, för att förbättra oss på detta område.

Vi fortsatte även att ha mångfald, lika möjligheter och inkludering högt på vår agenda. Vi genomförde exempelvis koncernövergripande utbildningar inom området samt olika kompetensutvecklingsprogram.

Sandvik kvalificerade sig återigen på den ideella stiftelsen Allbrights gröna lista i deras utvärdering av könsfördelningen på styrelse- och ledningsgruppsnivå i svenska företag.

*Antal olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar

Minskning av TRIFR

Under 2023 uppgick TRIFR uppgick till 3,0. Jämfört med basvärdet (genomsnitt 2016–2018) har TRIFR minskat med 21 procent. Förvärv fortsätter att påverka både TRIFR- och LTIFR-trenden negativt. Tragiskt nog inträffade en dödsolycka under året.

Tabellen och diagrammet visar utvecklingen av TRIFR under 2016–2023.

TRIFR (total olycksfallsfrekvens)
2016-2018 2019 2020 2021 2022 2023
3,8* 3,2 2,6 3,0 3,1 3,0

*Snittvärde

Målet justeras för strukturförändringar.

Kvinnor i chefspositioner

Vårt mål är att öka andelen kvinnor på chefspositioner till en tredjedel år 2030. I vår plan ingår att accelerera ökningstakten av andelen kvinnliga chefer under kommande år, vilket är nödvändigt för att uppnå 2030-målet.

Andel kvinnliga chefer, %
2016-2018* 2019 2020 2021 2022 2023
16,7 18,1 18,3 19,6 19,6 20,5

*Snittvärde

Mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.

Gå till sidan för delårsrapporter