Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ekosystem

Vi kommer att arbeta med partners för att återskapa ekosystem med biologisk mångfald i vår värdekedja och för att bidra till vattenförvaltning.

I vår övergång till nettonollställning fokuserar vi också på att skydda och återskapa naturen och den biologiska mångfalden samt på att spara vatten.

Våra anläggningars påverkan på den biologiska mångfalden är relativt begränsad. Deras fysiska fotavtryck är litet, liksom våra utsläpp till luft och vatten. Majoriteten av vår påverkan på den biologiska mångfalden sker i vår värdekedja och är relaterad till gruvdrift, både från de råvaror vi köper in och från användningen av den gruv- och bergbearbetningsutrustning vi levererar.

Handlingsplan för biologisk mångfald

Vårt mål är att arbeta med både våra leverantörer och kunder för att förhindra eller mildra negativ påverkan för att skydda och återställa biologisk mångfald och ekosystem. Bästa praxis inom detta område utvecklas snabbt. Vi börjar med att genomföra en förstudie för att få en bättre förståelse för påverkan från vår egen verksamhet och strategiska leverantörer. Därefter kommer vi att ta fram en handlingsplan för biologisk mångfald i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald som syftar till ingen nettoförlust av biologisk mångfald till 2030, nettovinst från 2030 och full återhämtning till 2050.

När vi utvecklar vår metod för att mäta och hantera vår påverkan på den biologiska mångfalden tar vi hänsyn till initiativ som Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) och Science-Based Targets for Nature (SBTN).

Vatteneffektiva lösningar

Vi vidtar redan åtgärder som minskar påverkan på den biologiska mångfalden genom vår strategi för hållbara lösningar. Detta inkluderar att möjliggöra mer gruvdrift under jord, vilket minskar påverkan på marknivå och övergång till cirkulära affärsmodeller, vilket minskar mängden nya råvaror som behövs. I vår granskning av strategiska leverantörer utvärderar vi deras strategi för biologisk mångfald för att minimera påverkan från de material vi köper in.

Vi stödjer en hållbar hantering av vatten och vattenförvaltning genom hela vår värdekedja. Vi inser att det är en gemensam resurs och kommer att engagera oss lokalt i vattenstressade områden runt vår egen verksamhet för att stödja effektiv vattenhantering. Vi kommer att minska vattenuttag och vattenförbrukning, samla in regnvatten på våra anläggningar och förbättra vattenkvaliteten genom bättre behandling av vattenutsläpp. Vi utvecklar också vatteneffektiva lösningar som minskar våra kunders vattenanvändning.

Andra fokusområden