Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Bolagsstyrning

Sandvik AB har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag i Sandvik-koncernen, med dotterföretag i cirka 70 länder. Koncernen har cirka 41 000 medarbetare och intäkter i cirka 170 länder. Sandvik AB är ett publikt bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Bolagsstyrningen inom Sandvik baseras på externa regler som aktiebolagslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och andra relevanta lagar, förordningar och regler. Koden finns tillgänglig på bolagsstyrning.se. Under 2023 tillämpade Sandvik Koden utan att avvika från någon av dess regler.

 • Bolagsstyrningsrapporter

 • Ramverk för styrning

  Sandviks ramverk för bolagsstyrning, The Sandvik Way, implementerar de externa regler som nämns ovan och innehåller även interna regler och principer för bolagsstyrning som gäller specifikt inom Sandvik. Det baseras på tre byggstenar som framgår av modellen nedan och beskriver hur gemensamma arbetssätt har införts inom hela organisationen.

  The Sandvik Way
  Sandviks ramverk för bolagsstyrning

  Bolagsstyrning

  • Bolagsstämma och styrelse
  • Vd och koncernledning
  • Affärsområden och koncernfunktioner
  • Divisioner
  • Affärsenheter, distributionscenter, produktionsenheter, försäljningsområden, försäljningsenheter

  Denna del beskriver hur Sandvik-koncernen styrs och vägleds. Styrelsen, som utses av bolagsstämman, fastställer koncernens strategiska inriktning. Verkställande direktören verkställer denna genom koncernledningen vars medlemmar leder och övervakar koncernens verksamhet. Det huvudsakliga operativa ansvaret inom koncernen ligger hos affärsområdena och divisionerna, medan koncernfunktionerna ansvarar för funktionella policyer och processer som stödjer affärsverksamheten.

  The Sandvik Way har implementerats i respektive affärsområde och ytterligare krav uppställs längre ner i affärsområdenas operativa struktur.

  Verksamhet

  • Sandviks strategi, riskhantering
  • Mål och nyckelresultat samt Policyer och procedurer
  • Finansiella prognoser och scenarioanalys
  • Extern rapportering
  • Performance management
  • Regelefterlevnad och Speak Up
  • Intern kontroll
  • Intern och extern revision

  Denna del beskriver de detaljerade kontroller och ramverk för riskhantering som är gemensamma för koncernen. Detta omfattar flera aspekter såsom strategi och riskhantering, policyer, finansiella prognoser och scenarioanalys samt regelefter­levnad, interna kontroller och revision. Performance management, kontroller och ständiga förbättringar utgör en gedigen grund för vårt sätt att arbeta.

  Företagskultur

  • Syfte
  • Kärnvärden
  • Uppförandekod
  • Ledarskapsmodell

  Denna del utgör grunden för hur vi alla formar vår företagskultur och möjliggör en kundorienterad och ansvarsfull verksamhet. Våra operativa kontroller och ramverk för riskhantering understöds av de målsättningar och krav som återfinns i vårt syfte, våra kärnvärden, vår uppförandekod och ledarskapsmodell.

 • Hållbarhetsstyrning

  Koncernens hållbarhetsstyrning är grundad i vår affärsstrategi, affärsmodell och internationella ramverk. Vi sätter relevanta mål för att adressera väsentliga områden och för att effektivt hantera relaterad påverkan, risker och möjligheter. Policyer och ledningssystem har fastställts för att säkerställa finansiell, miljömässig och social regelefterlevnad.

  Läs mer om vår hållbarhetsstyrning

Bolagsstyrningsmodell

Sandviks bolagsstyrningsmodell

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.