Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Bolagsstyrning

Sandvik AB har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag i Sandvik-koncernen, med dotterföretag i cirka 70 länder. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare och intäkter i mer än 150 länder. Sandvik AB är ett publikt bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Bolagsstyrningen inom Sandvik baseras på externa regler som aktiebolagslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och andra relevanta lagar, förordningar och regler. Koden finns tillgänglig på bolagsstyrning.se.

 • Bolagsstyrningsrapporter

  Senaste bolagsstyrningsrapporten

  Bolagsstyrningsrapport 2022 (PDF-dokument, 1.4 MB)

  Tidigare bolagsstyrningsrapporter

  Bolagsstyrningsrapport 2021 (PDF-dokument, 525 kB)
  Bolagsstyrningsrapport 2020 (PDF-dokument, 378 kB)
  Bolagsstyrningsrapport 2019 (PDF-dokument, 300 kB)
  Bolagsstyrningsrapport 2018 (PDF-dokument, 319 kB)
  Bolagsstyrningsrapport 2017 (PDF-dokument, 2.5 MB)
  Bolagsstyrningsrapport 2016 (PDF-dokument, 406 kB)
  Bolagsstyrningsrapport 2015 (PDF-dokument, 370 kB)
  Bolagsstyrningsrapport 2014 (PDF-dokument, 476 kB)
  Bolagsstyrningsrapport 2013 (PDF-dokument, 202 kB)

 • Ramverk för styrning

  Sandviks ramverk för bolagsstyrning, The Sandvik Way, implementerar de externa regler som nämns ovan och innehåller även interna regler och principer för bolagsstyrning som gäller specifikt inom Sandvik. Det baseras på tre byggstenar som framgår av modellen nedan och beskriver hur gemensamma arbetssätt har införts inom hela organisationen.

  The Sandvik Way
   

  Styrningsmodell

  • Bolagsstyrning och styrelse
  • Vd och koncernledning
  • Affärsområden och koncernfunktioner
  • Divisioner
  • Affärsenheter, distributionscenter, produktionsenheter, försäljningsområden, försäljningsenheter

  Denna del beskriver hur Sandvik-koncernen styrs och vägleds. Styrelsen, som utses av bolagsstämman, fastställer koncernens strategiska inriktning. Verkställande direktören verkställer denna genom koncernledningen vars medlemmar leder och övervakar koncernens verksamhet. Det huvudsakliga operativa ansvaret inom koncernen ligger hos affärsområdena och divisionerna, medan koncernfunktionerna ansvarar för funktionella policyer och processer som stödjer affärsverksamheten.

  The Sandvik Way har implementerats i respektive affärsområde och ytterligare krav uppställs längre ner i affärsområdenas operativa struktur.

  Verksamhet

  • Sandviks strategi, riskhantering
  • Mål och nyckelresultat samt Policyer och procedurer
  • Finansiella prognoser och scenarioanalys
  • Extern rapportering
  • Performance management
  • Regelefterlevnad och Speak Up
  • Intern kontroll
  • Intern och extern revision

  Denna del beskriver de detaljerade kontroller och ramverk för riskhantering som är gemensamma för koncernen. Detta omfattar flera aspekter såsom strategi och riskhantering, policyer, finansiella prognoser och scenarioanalys samt regelefterlevnad, interna kontroller och revision. Performance management, kontroller och ständiga förbättringar utgör en gedigen grund för vårt sätt att arbeta.

  Ständiga förbättringar

  Företagskultur

  • Syfte
  • Kärnvärden
  • Uppförandekod
  • Ledarskapsmodell

  Denna del utgör grunden för hur vi alla formar vår företagskultur och möjliggör en kundorienterad och ansvarsfull verksamhet. Våra operativa kontroller och ramverk för riskhantering understöds av de målsättningar och krav som återfinns i vårt syfte, våra kärnvärden, vår uppförandekod och ledarskapsmodell.

 • Hållbarhetsstyrning

  Sandviks affärsstrategi, affärsmodell och internationella ramverk ligger till grund för koncernens hållbarhetsstyrning. Vi sätter relevanta mål för att adressera väsentliga områden och för att effektivt hantera relaterad påverkan, risker och möjligheter. Policyer och ledningssystem har fastställts för att säkerställa ekonomisk, miljömässig och social regelefterlevnad.

  Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhet inom Sandvik, under översyn av revisionskommittén. Implementeringen är delegerad till Sandviks vd och koncernchef.

  Koncernledningen har det övergripande ansvaret för Sandviks hållbarhetsstrategi och agenda medan affärsområdena och divisionerna ansvarar för implementering och uppföljning. Koncernstab Kommunikation och Hållbarhet ansvarar för koordineringen inom koncernen. Affärsområdena ansvarar också för bedömning och hantering av hållbarhetsrisker i respektive verksamhet. KPI:er konsolideras och rapporteras för att följa upp mål på koncern- och affärsområdesnivå. Varje år utvärderar vi våra resultat, sätter upp mål och fokusåtgärder för det kommande året.

  Hållbarhetsrådet (Sustainability Council) är ett forum för samarbete och utbyte av goda exempel inom Sandvik. Rådet består av representanter från affärsområdena och koncernfunktioner. Hållbarhetsfunktionen samordnar hållbarhetsagendan tillsammans med affärsområdena.

  År 2022 godkände styrelsen en ny hållbarhetspolicy och målen för Science Based Targets initiative (SBTi) som skickats in för validering. Under året rapporterade kommunikations- och hållbarhetsfunktionen framsteg och informerade om relevanta hållbarhetsämnen till revisionsutskottet. Revisionsutskottet och styrelsen har informerats om och ytterligare diskuterat vissa frågor, exempelvis SBTi och CSRD.

Sandvik_way_se.svg