Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Syfte och strategiska mål

Vårt syfte

Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen

Vi är visionärer som drivs av ambitionen att alltid hitta smartare lösningar och möjliggöra viktiga skiften.

Strategiska mål

Sandvik ska skapa värde genom att fokusera på sex strategiska områden. Vi har satt mål för 2025 inom varje område för att säkerställa transparens och uppföljning.
 • Skifte mot tillväxt

  Vi har höjt våra tillväxtambitioner och vårt långsiktiga tillväxtmål, organiskt och genom förvärv.

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • Växa med minst 7 procent över en konjunkturcykel i fast valuta, organiskt och via förvärv
  • En nyförsäljningsgrad* om 30–35 procent, definierat som andelen försäljning från produkter yngre än fem år 
  • Strategiska förvärv
  • Lanseringar av nya innovativa produkter, varav många var kopplade till digitalisering och automation

  *Nyförsäljningsgrad är definierat som andelen försäljning från produkter yngre än fem år..

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2022 i årsredovisningen

 • Digitalt skifte

  Vi strävar efter digitalt ledarskap inom våra verksamheter. Vi kombinerar hårdvara och mjukvara för att skapa optimerade lösningar för tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. 

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • Försäljning om 6,5 miljarder SEK inom digitala lösningar och programvara
  • 70 procent av våra anläggningar ska ha implementerat moderna ERP-plattformar för att möjliggöra ett sömlöst flöde
  • Strategiska förvärv
  • Utveckling av kundlösningar för exempelvis automation och operativa insikter

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2022 i årsredovisningen

 • Skifte mot hållbarhet

  Sandvik har en ambitiös hållbarhetsagenda med våra fyra hållbarhetsmål som grund. De tar ett helhetsgrepp och omfattar kunder, leverantörer och våra egna verksamheter.

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • Minska koldioxidutsläppen med 25 procent
  • Uppnå 80 procent avfallscirkularitet
  • En total olycksfallsfrekvens (TRIFR) om 2,5
  • Åtagande att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi)
  • Lansering av produkter som bidrar till att minska våra kunders klimatpåverkan
  • Samarbete med Ingenjörer utan gränser

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2022 i årsredovisningen

  Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

 • Kundens förstaval

  Vi siktar på att bli nummer ett på majoriteten av de marknader där vi är verksamma. Detta uppnås genom starka varumärken och innovativa erbjudanden. Våra strategiska prioriteringar innefattar exempelvis ledande prissättning, ett prestandabaserat erbjudande och nära relationer för kundinsikter, 

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • 100 procent av våra divisioner ska mäta kundnöjdhet och uppvisa verifierade förbättringar
  • Strukturerade metoder för att mäta kundnöjdhet
  • Erbjuda lösningar och expertis för att stötta kunder i deras digitala omställning
  • Utbildning av partners om våra erbjudanden så att de bättre kan lösa kundproblem med hjälp av våra lösningar

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2022 i årsredovisningen

   

 • Flexibel genom affärscykeln

  För oss betyder agilitet genom en affärscykel att vara flexibla och effektivt hantera både framgångar och motgångar vid makroekonomiska förändringar.

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • Vi ska uppnå en justerad rörelsemarginal (EBITA) inom intervallet 20–22 procent, sett över en affärscykel
  • Optimering av den operativa effektiviteten
  • Skapa operativ flexibilitet inom exempelvis leverantörskedjan, produktion och logistik
  • Väl förberedda åtgärdsplaner

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2022 i årsredovisningen

 • En attraktiv arbetsgivare

  Vi har satt som mål att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i våra branscher och attrahera, behålla och utveckla talanger.

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • 25 procent kvinnliga chefer
  • En engagemangsgrad hos medarbetarna över 80 procent
  • Olika initiativ inom exempelvis engagemang, mångfald, inkludering och lärande

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2022 i årsredovisningen

Kärnvärden

Customer focus
Vi är flexibla, decentraliserade och fattar beslut nära kunderna.

Innovation
Tekniskt ledarskap genom innovation.

Fair play
Vi följer etiska och juridiska spelregler och arbetar för hälsa, säkerhet och hållbarhet.

Passion to win
Vi stärker vår roll som marknadsledare genom självständiga medarbetare, tydlig styrning och ständiga förbättringar.