Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Hållbarhetsstyrning och regelefterlevnad

Sandvik-koncernens hållbarhetsstyrning är grundad i vår affärsstrategi, affärsmodell och internationella ramverk.

Vi sätter relevanta mål för att adressera väsentliga områden och för att effektivt hantera relaterad påverkan, risker och möjligheter. Policyer och ledningssystem har fastställts för att säkerställa finansiell, miljömässig och social regelefterlevnad.

Läs mer om hållbarhetsstyrning i sektionen för bolagsstyrning

Regelefterlevnad

På Sandvik är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet med ärlighet och integritet enligt höga etiska standarder för att leva upp till såväl lagstadgade krav som intressenters förväntningar.

Vår uppförandekod är utformad så att den vägleder alla medarbetare i deras dagliga arbete och på så sätt säkerställer att Sandvik är en god samhällsmedborgare och en respektfull partner.

Program för regelefterlevnad

Sandviks fyra regelefterlevnadsprogram omfattar bekämpning av mutor och korruption, konkurrensrätt, handelsrätt och dataskydd och utgör en viktig del i arbetet. Programmen baseras på vägledning från tongivande myndigheter och organisationer. Vart och ett av efterlevnadsprogrammen innehåller följande:

 • Riskbedömning
 • Policies, rutiner och kontroll
 • Utbildning och kommunikation
 • Teknisk rådgivning (och implementation)
 • Monitorering och säkerställande
 • Rapportering av överträdelser och avhjälpande åtgärder
 • Ersättning och disciplinära åtgärder
 • Bekämpning av mutor och korruption

  Vår policy för bekämpning av mutor och korruption är tydlig; Sandvik är fast beslutet att bedriva affärer på ett ärligt och rättvist sätt utan någon form av mutor eller korruption och ska följa antikorruptionslagar i alla länder där vi verkar. Policyn gäller alla enheter och medarbetare inom Sandvik-koncernen och står för ett begripligt och praktiskt förhållningssätt till detta komplexa riskområde.

  Vi förväntar oss även samma höga etiska standarder gällande mutor och korruption från våra affärspartners. Därför har vi riktlinjer på plats som kräver att vi gör riskbedömningar och företagsbesiktning (due dilligence) av nya distributörer och agenter, med hänsyn till olika nivåer av risker beroende på typ av verksamhet.

 • Konkurrensrätt

  Med vårt regelefterlevnadsprogram för konkurrensrätt strävar vi efter att minska riskerna med anknytning till konkurrens- och antitrustlagstiftning i samtliga länder där Sandvik är verksamt.

  Programmet baseras på regelbunden e-utbildning och lärarledd utbildning för medarbetare som kan bli utsatta för konkurrensrättsrelaterade risker i sitt arbete. Denna utbildning repeteras och uppdateras vartannat år.

  Omfattande riktlinjer för konkurrensrätt finns tillgängliga för alla medarbetare och de uppmanas även att ta kontakt med Sandviks legala stödfunktioner om det finns skäl att misstänka oegentligheter i verksamheten.

 • Handelsrätt

  Sandviks handelsrättsliga program omfattar tull, sanktioner och exportkontroll. Programmet bevakar handelsförordningar som utgör grunden för koncernens policy och riktlinjer för handelsrätt gällande företagen som ingår i Sandvik-koncernen. Programmet tillhandahåller även utbildning för organisationen och är samordnande för det koncernövergripande nätverket av operativa handläggare och experter på handelsrätt.

  Efterlevnad av programmets krav kontrolleras och säkerställs genom koncernens interna auditprogram och ramverket for intern kontroll.

  Som del av den globala handeln anser vi det viktigt att vi skapar en kultur präglad av samarbete och fair play, vilken ska bidra till ansvarsfull handel och till utvecklingen av ändamålsenliga handelsregler för världshandelssamfundet.

 • Dataintegritet

  Sandvik-koncernen tar webbplatsbesökarnas integritet och hantering av personuppgifter på största allvar.

  Sandviks integritetspolicy för kunder, leverantörer och andra partners beskriver de personuppgifter som Sandvik samlar in och varför. Policyn innehåller även annan information om Sandviks hantering av personuppgifter.

  Gå till integritetspolicyn

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.