Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Dubbel väsentlighetsanalys

2022 års Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kräver att företag rapporterar vilken påverkan de har på olika hållbarhetsaspekter, liksom vilka finansiella konsekvenser denna påverkan har.

Sandvik påbörjade en dubbel väsentlighetsanalys under 2022, vilken fokuserade på väsentlig påverkan. Vi kommer att fortsätta att utveckla denna process och har som mål att inkludera en fullständig dubbel väsentlighetsbedömning i 2024 års årsberättelse.

Sandvik har baserat sin väsentlighetsanalys på de kategorier som tas upp i CSRD. Kategorierna har utvärderats ur ett allvarlighets- och sannolikhetsperspektiv, baserat på bidrag från intressenter och andra bidrag utifrån. De intressenter som identifierades var ESG-experter i vår organisation, leverantörer, aktieägare/investerare, kunder och icke-statliga organisationer. Intressentprocessen innefattade workshops och intervjuer. Bedömningen baserades även på externa rapporter, lagstiftning och ramverk.

Läs mer om väsentlighetsanalysen i Årsredovisningen

Väsentliga kategorier

 • Affärsetik
 • Anskaffning av material
 • Avfallshantering
 • Bekämpning av bestickning och korruption
 • Energiförbrukning
 • Hälsa och säkerhet
 • Indirekta växthusgasutsläpp
 • Klimatrelaterade möjligheter (nedströms)
 • Lika möjligheter
 • Mångfald, jämställdhet och inkludering
 • Mänskliga rättigheter
 • Möjligheter inom resursutnyttjande och cirkulär ekonomi
 • Personalfrågor
 • Reducering av växthusgasutsläpp

En kategori är väsentlig om företaget har en faktisk eller potentiell påverkan på människor eller miljön kopplad till den kategorin. En kategori är också väsentlig om den utlöser finansiella effekter på företaget som sannolikt kan påverka dess framtida omsättning. Förändring från föregående års väsentliga kategorier inkluderar tillägget av Anskaffning av material.

Intressentdialoger

Vi har identifierat ett antal intressenter som påverkas av Sandvik eller som har en påverkan på oss, varav de mest väsentliga är kunder, medarbetare och investerare.

Läs mer om intressentdialoger i Årsredovisningen