Hållbarhetsstyrning

Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhet inom Sandvik, under översyn av revisionsutskottet.

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för Sandviks hållbarhetsstrategi och agenda medan affärsområdena och divisionerna ansvarar för implementering och uppföljning. Affärsområdena ansvarar också för bedömning och hantering av hållbarhetsrisker i respektive verksamhet. KPI:er konsolideras och rapporteras för att följa upp mål på koncern- och affärsområdesnivå. Varje år utvärderar vi våra resultat, sätter upp mål och fokusåtgärder för det kommande året.

Koncernstab Juridik ansvarar för koordineringen inom koncernen och Hållbarhetsfunktionen samordnar hållbarhetsagendan tillsammans med affärsområdena. Hållbarhetsrådet (Sustainability Council) är ett forum för samarbete och utbyte av goda exempel inom Sandvik. Rådet består av representanter från affärsområdena och koncernfunktioner.