Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks integritetspolicy

Din integritet gällande dina personuppgifter är mycket viktig för Sandvik och Sandvikgruppens dotterbolag (nedan benämnd “Sandvik”). Vi välkomnar därför den extra transparens och det extra skydd av dina personuppgifter som den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) innebär.

Oavsett om du är en Kund, Leverantör, Kommersiell eller Administrativ mellanman, en Person som registrerats digitalt, en Fysisk person som registrerats eller en Besökare av våra anläggningar är det viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Därför summerar vi de personuppgifter som vi kan behandla om dig i nedanstående tabell. Vi beskriver också varför vi behöver dina personuppgifter och hur vi behandlar dessa. Vi ger också en beskrivning av dina rättigheter och du hittar också kontaktuppgifter till oss om du har några frågor eller funderingar som avser dina uppgifter.

När vi samlar in eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter har vi alltid ett syfte. Syftet beskrivs när vi samlar in uppgifterna. I samband med att vi samlar in dina personuppgifter redogör vi också för vår rättsliga grund för insamlingen.

Vi lagrar inte personuppgifter under längre tid än som är nödvändigt för att fullgöra de syften som summeras i denna Integritetspolicy. Det kan dock vara fallet att en längre lagringsperiod är nödvändig för Sandviks berättigade intresse eller att längre lagringstid krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga förpliktelser. Om du gett ditt samtycke till användning av dina personuppgifter får du, när som helst, återkalla sådant samtycke och vi upphör då att behandla dina uppgifter. Möjlighet att återkalla ditt samtycke samt information om lagringstid ges till dig i samband med att vi samlar in dina personuppgifter.

Definitioner

I tabellen nedan, anser vi dig vara:

 • en Kund om du eller bolaget som du arbetar för har köpt våra produkter eller tjänster;
 • en Leverantör om du arbetar för en av våra leverantörsbolag från vilka vi köper varor och tjänster;
 • en Kommersiell eller Administrativ mellanman om du arbetar för en av våra distributörer eller andra mellanhänder såsom våra agenter och tullombud;
 • En Person som registrerats digital om du, exempelvis, använder våra webbsidor för att:
  • begära information om våra varor eller tjänster;
  • registrera dig för nyhetsbrev eller events som sponsrats av Sandvik;
  • registrerat dig för Sandvik-prenumerationer eller registrerat dig i någon av våra intressegrupper (”communities”)
  • eller svarat på undersökningar eller marknadsföringsinformation;
 • en Fysisk person som registrerats om du registrerar dig hos oss personligen på någon av våra events;
 • en Digital besökare om du besöker våra webbsidor utan registrering såsom anges under Person som registrerats digitalt;
 • en Besökare av våra anläggningar om du besöker någon av våra kontor eller anläggningar inom EU eller EES (Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Du kan finnas i flera av ovanstående kategorier beroende på dina kontaktytor med Sandvik. Exempelvis kan du betraktas som en Kund, en Person som registrerats på digital väg och en Besökare av våra anläggningar om du har köpt våra varor, fyllt i ett av våra webbformulär och någon gång besökt en av Sandviks anläggningar.

Vilka slag av personuppgifter använder vi och varför?

Vänligen observera

Om du besöker våra webbsidor kommer du att finna särskilda Cookie-uppgifter för varje enskild webbsida. Denna Integritetspolicy gäller endast för de personuppgifter som insamlats av Sandvik som avser personer bosatta i EU och EES.

För att erbjuda dig ett mervärde kan vi inkludera tredjepartslänkar på våra webbsidor. Webbsidor som vi länkar till har separata integritetspolicys. Sandvik ansvarar inte för dessa tredje parts-webbsidors sedvanor och därmed äger din användning av sådana webbsidor rum i enlighet med deras integritetspolicys.

Delning av uppgifter med parter utanför Sandvik

Sandvik säljer inte, handlar inte med, eller överför dina personuppgifter på annat sätt till externa parter förutom i de fall som anges nedan, grundade på Sandviks berättigade intresse av att tillhandahålla dig de högkvalitativa och användbara produkter och tjänster som du förväntar dig av Sandvik. Vi kan överföra dina uppgifter utanför EU och EES endast under förutsättning att vi har säkerställt en rimlig skyddsnivå i det mottagande landet såsom genom Sandviks Avtal om överföring av uppgifter inom koncernen, Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler med tredje parter, eller såsom i annat fall krävs av inhemsk uppgiftsskyddslagstiftning.

 • Vi kan dela uppgifter om Digitala besökare, Kunder och Personer som registrerats till våra webbhotellpartners samt andra parter som biträder oss i driften av våra webbsidor, bedrivandet av vår verksamhet, eller betjänande av dig, så länge som sådana parter förbinder sig att hålla dina personuppgifter konfidentiella. Ytterligare uppgifter om detta finns på våra särskilda informationssidor gällande Cookies.
 • Sandvik kan dela uppgifter om en Digital besökare, Besökare av våra anläggningar, Kund, Person som registrerats eller Leverantör med ett annat Sandvik-bolag om det är nödvändigt för att besvara eventuella frågor från dig.
 • Vi kan dela uppgifter om Digitala besökare, Besökare av våra anläggningar, Kunder och Personer som registrerats digitalt eller Fysiska personer som registrerats inom Sandvik-koncernen och med Sandviks affärspartners såsom auktoriserade återförsäljare eller distributörer så de kan marknadsföra och sälja relevanta Sandvikprodukter och tjänster till dig och så att vi gemensamt kan genomföra varudemonstrationer och andra events tillsammans med dig.
 • Vi kan behöva lämna information om Digitala besökare, Besökare av våra anläggningar, Kunder, Leverantörer eller Personer som registrerats digitalt och Fysiska personer som registrerats till lämpliga myndigheter eller andra relevanta tredje parter i syfte att förstärka våra integritetspolicys, eller värna Sandviks rättigheter, egendom eller säkerhet. Vi kan också komma att behöva lämna dina uppgifter till statliga myndigheter när vi är rättsligt förpliktade att göra detta.

Bloggar, chattrum och liknande

Vi tillhandahåller bloggar, chattrum och/eller anslagstavlor på våra webbsidor. All personlig information som du väljer att skicka till sådana forum kan läsas, samlas in, eller användas av andra som besöker dessa forum. Dessa icke-Sandvik tredje parter kan för eget syfte skicka dig oombedda meddelanden eller annan information. Vi är inte ansvariga för dessa tredje parters hantering av dina personuppgifter.

Vi publicerar endast en lista med kunders referenser och vitsord avseende våra produkter och tjänster efter inhämtande av samtycke från varje enskild kund.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 1. veta vilka uppgifter som Sandvik innehar om dig;
 2. under vissa omständigheter begränsa vår behandling av dina uppgifter;
 3. få åtkomst till dina uppgifter och
 4. få sådana uppgifter rättade om dessa är felaktiga eller inaktuella.

Vidare har du rätt att, grundat på dina personliga omständigheter, invända mot vår behandling av dina uppgifter för våra berättigade intressen eller invända mot våra beslut om dig grundade på profilering eller automatiserade beslut med användning av dina personuppgifter. Under särskilda omständigheter får du begära att vi helt och hållet raderar dina uppgifter från alla våra system och i andra fall kan du begära att vi tillhandahåller dina uppgifter i ett maskinläsbart format och får uppgifterna överförda till ett annat bolag. Besök vår ”Privacy portal” för att utöva någon av dessa rättigheter.

Om vi samlar in personuppgifter grundat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på “återkallande av samtycke” eller genom att klicka på länken “avsluta prenumeration” som finns längst ned i Sandviks marknadsföringsmail eller webbformulär där vi har erhållit ditt samtycke.

Du har rätt att lämna in klagomål inför den statliga myndighet som är ansvarig för att skydda dina rättigheter som avser personuppgifter. Detta skulle kunna vara:

 1. Den svenska Datainspektionen som reglerar Sandvik AB, moderbolag i Sandvik-koncernen
 2. den statliga myndigheten i det land där Sandvik-bolaget samlade in dina uppgifter eller
 3. myndigheten i det land där du tror att en överträdelse av dina personuppgiftsrättigheter har ägt rum.

Registeransvarig för dina uppgifter

Personuppgiftsansvarig är det bolag inom Sandvik-koncernen som ursprungligen samlade in dina uppgifter och beslutade om syftet och medlen för behandling av dina uppgifter. Du kan se en förteckning över samtliga Sandvik-bolag här. Vänligen kontakta en Privacy Officer om du har frågor kring vem som är Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter eller har andra frågor eller funderingar om dina personuppgifter. Du hittar kontaktinformation på vår Privacy Portal.

Uppgifter som samlas in från andra källor

Det kan finnas tillfällen när Sandvik samlar in uppgifter om dig från en annan källa än dig. Detta skulle exempelvis kunna äga rum när våra Affärspartners eller Leverantörer tillhandahåller oss information om dig. Vi samlar även in personuppgifter från offentliga källor såsom sociala medier. Vi tillhandahåller ytterligare information om tredje parts-källor i de särskilda fall där detta äger rum.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.