Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Årsstämma 2024

Årsstämma i Sandvik AB äger rum måndagen den 29 april 2024, kl. 16.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken. Inregistreringen kommer att påbörjas kl. 14.30.

Kallelse

Anmälan

Det finns två sätt för aktieägare att delta vid stämman: (i) närvaro vid stämman personligen eller genom ombud, eller (ii) deltagande genom poströstning.

Deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som vill delta vid stämman personligen eller genom ombud ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 23 april 2024:

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Deltagarkort

Personliga deltagarkort skickas digitalt med e-post till de deltagare som vid anmälan har uppgett en e-postadress och till övriga per post. Deltagarkorten visas upp i entrén till stämmolokalen. Om någon inte hunnit få sitt deltagarkort i tid är det möjligt att istället visa upp legitimation vid inregistreringen.

Poströstning

Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman genom att avge sin poströst senast tisdagen den 23 april 2024, på ett av sätten nedan.

Vänligen notera att aktieägare som vill delta personligen eller genom ombud på stämman måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken ”Deltagande personligen eller genom ombud” ovan; en poströst är inte tillräcklig som sådan anmälan.

1. Röstning genom e-post eller post

Aktieägare kan avge sin poströst genom att använda ett poströstningsformulär.

Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas via e-post till info@computershare.se eller med post till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm.

2. Elektronisk röstning

Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via följande länk. Elektronisk poströstning

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman (inklusive genom poströstning) måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken fredagen den 19 april 2024. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investeringssparkonton (ISK). Sådan rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 23 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt m.m.

Om aktieägare vill delta på stämman genom ombud, eller poströsta genom ombud, måste aktieägaren utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmakten. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakten samt registreringsbevis eller annan behörighetshandling vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 23 april 2024.

Stämmohandlingar

Styrelsens förslag, yttrande och rapport

Valberedningens förslag och yttrande

Övrigt