Valberedning

Valberedningen för Sandvik AB ska bestå av ledamöter utsedda av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Detta är i enlighet med den instruktion för utseende av valberedningen som antogs av årsstämman 2020 och gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på årsstämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionen till valberedningen.

Valberedning inför årstämman 2020

Valberedningen inför årstämman 2020 utgörs av följande ledamöter:

  • Fredrik Lundberg, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Hans Sterte, Alecta
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
  • Johan Molin, Sandviks styrelseordförande

Pressmeddelande om valberedningen

Sandvik AB – Valberedning inför årsstämman 2020