Valberedning

Valberedningen för Sandvik AB ska bestå av ledamöter utsedda av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna, per den sista bankdagen i augusti, samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Detta är i enlighet med den instruktion för utseende av valberedningen som antogs av årsstämman 2020 och gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på årsstämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionen till valberedningen.

Valberedning inför årstämman 2022

Valberedningen inför årstämman 2022 utgörs av följande ledamöter:

  • Fredrik Lundberg, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Anna Magnusson, Alecta
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Lars Pettersson, Lundbergs
  • Johan Molin, Sandviks styrelseordförande

Förslag från aktieägare

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra detta till valberedningens sekreterare Åsa Thunman via email: asa.thunman@sandvik.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 14 januari 2022.

Pressmeddelande om valberedningen

Sandvik AB – Valberedning inför årsstämman 2022