Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 27 april 2021

BOLAGSORDNING FÖR SANDVIK AKTIEBOLAG
org.nr 556000-3468

§ 1
Bolagets företagsnamn är Sandvik Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, bergborrningsutrustning, mekanisk verkstadsrörelse, elektronik och processystem samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, att äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värdehandlingar samt att bedriva jordbruk, skogsbruk och bergsbruk. Bolaget skall även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag.

Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa annan säkerhet för förbindelser, som dotterföretag eller intresseföretag till Bolaget ingått.

§ 3
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 700 miljoner kronor och högst 2.800 miljoner kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 1.000 miljoner och högst 4.000 miljoner.

§ 6
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7
Bolaget ska ha lägst en och högst tre revisorer med högst tre suppleanter. Ett registrerat revisionsbolag kan utses till revisor.

§ 8
Kalenderåret skall vara Bolagets räkenskapsår.

§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet samt i en daglig tidning utkommande i Sandviken eller Gävle.

§ 10
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. val av en eller två justeringsmän;
 4. godkännande av dagordning;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar;
 9. beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter;
 11. i förekommande fall bestämmande av antalet revisorer;
 12. fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna;
 13. val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
 14. övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

§ 12
Bolagsstämma skall hållas i Sandviken eller Stockholm.

§ 13
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 14
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning Sandvik AB 27 april 2021.PDF