Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ersättningar

En redogörelse för bolagets system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram återfinns i not K4 i årsredovisningen.

Gå till not K4 i årsredovisningen 2022

Riktlinjer för ersättning

För ytterligare information om ersättning, se riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020.

Kortsiktig rörlig ersättning (STI) 2024 för ledande befattningshavare

Rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare ska vara villkorad av att definierade och mätbara kriterier uppfylls. I början av varje år ska styrelsen och ersättningsutskottet fastställa de kriterier, inklusive nyckeltal (KPI:er) och målnivåer, som bedöms vara relevanta för den kommande mätperioden.

För den kortsiktig rörliga ersättningen (STI) 2024 har det beslutats att verkställande direktören och cheferna för koncernfunktionerna ska bedömas utifrån nyckeltal på koncernnivå och cheferna för affärsområdena ska bedömas utifrån nyckeltal på både koncern- och en kombination av affärsområdesnivå (nyckeltal varierar aningen mellan affärsområden). Nyckeltalen som ligger till grund för STI 2024 är följande:

  • Tillväxt (Revenue Growth)
  • Justerat rörelseresultat (EBIT/A)
  • Tillväxt vinst per aktie (EPS)
  • Cash Conversion Rate (CCR)

Efter utgången av 2024 ska det bedömas i vilken utsträckning kriterierna för ersättning har uppfyllts.