Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

En redogörelse för bolagets system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram återfinns i not 3.5 i årsredovisningen.

Gå till not 3.5 i årsredovisningen 2018