Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks årsstämma 2024

Sandvik AB:s årsstämma hölls den 29 april 2024 i Sandviken.

Sandviks VD och koncernchef Stefan Widing berättade i sitt tal om verksamheten och resultaten under 2023.

- Under det senaste året har vi fortsatt att bygga ett starkare Sandvik, och vi har gjort viktiga framsteg i våra strategiska fokusområden. I en utmanande omvärldsmiljö har vi levererat stark intäktstillväxt och god lönsamhet, ett tydligt bevis på kvaliteten i vår organisation, sade Stefan Widing.

- Styrelsen uppskattar det professionella och dedikerade arbete som Sandviks alla medarbetareutför. Med den fantastiskt stora kompetens och innovationskraft som finns i Sandvik, så ser jag mycket positivt på bolagets framtida möjligheter, sade styrelseordföranden Johan Molin.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 5,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till torsdagen den 2 maj 2024. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear tisdagen den 7 maj 2024.

Styrelse

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till ny styrelseledamot välja Susanna Schneeberger samt att omvälja styrelseledamöterna Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Andreas Nordbrandt, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wärn. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Fredrik Håf och Thomas Lilja samt till suppleanter Carl-Åke Jansson och Jessica Smedjegård.

Avgående styrelseledamoten Jennifer Allerton, arbetstagarledamoten Thomas Andersson och arbetstagarsuppleanten Erik Knebel avtackades.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 3 000 000 kronor till styrelsens ordförande, 800 000 kronor till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 352 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 200 000 kronor till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet, 167 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, 132 000 kronor till vardera övrig ledamot i ersättningsutskottet, 226 000 kronor till ordföranden i utskottet för förvärv och avyttringar och 167 000 kronor till vardera övrig ledamot i utskottet för förvärv och avyttringar.

Revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Avgående huvudansvarig revisor Peter Nyllinge avtackades.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2024)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2024).

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje förvärvad Sandvik-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls. Programmet bygger i allt väsentligt på samma villkor som 2014–2023 års incitamentsprogram.

LTI 2024 omfattar högst 2,0 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2024 uppskattas till högst 385 miljoner kronor baserat på ett pris per Sandvik-aktie om 180 kronor, och till högst 395 miljoner kronor baserat på ett aktiepris om 230 kronor.

Bemyndigande om förvärv av bolagets egna aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2025, besluta om förvärv av bolagets egna aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Wilhelm Haglund-medaljen och Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson

Pertti Parkkinen, Mika J. Nieminen, Jarkko Uotila, Juha Ketomäki och Petri Suomi (Sandvik Mining and Rock Solutions) utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av Leopard® DI 650i med AutoMine® Surface Drilling AutoCycle. Borriggen kommer med funktionalitet som möjliggör fullt autonom drift av utrustningsflottan för kunderna, och riggen har på bara några få år nått en marknadsledande position som kundernas föredragna val i ett viktigt marknadssegment.

Jill Glynn, Malvina Roci, Sigrid Surkamp, Kathrin Lampel, Eva Kyriakopoulou och Maria Alexandersson (Sandvik Machining Solutions) belönades med Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson för utvecklingen av Customer Recycling Program. Detta program har genom implementering av effektiva återvinningsstrategier haft en betydande inverkan på minskningen av materialsvinn.

Stockholm, 29 april 2024

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.