Investera i Sandvik

Sandviks equity story bygger på över 150 år av ledande material- och applikationskunnande som tillsammans med nära och långsiktiga kundrelationer utgör kärnan i koncernens produktivitetshöjande erbjudande. De viktigaste drivkrafterna för ett förbättrat resultat för Sandvik omfattar:

  • Att upprätthålla det teknologiska ledarskapet för att säkerställa en marknadsledande position (nummer ett eller två) i våra utvalda segment
  • En mer decentraliserad och kostnadseffektiv affärsmodell för högre transparens, ansvarstagande och tempo
  • Tillväxt inom Sandvik Mining and Rock Technologys eftermarknadsverksamhet för bättre lönsamhet och lägre volatilitet i vinsten
  • Konsolidering av produktionsenheter samt andra redan initierade besparingsåtgärder, inklusive slutförande av det pågående programmet för att optimera försörjningskedjan, med ett mål på besparingar i årstakt om 2,1 miljarder kronor vid slutet av 2017
  • Strikt kontroll av investeringar (Capex) och rörelsekapital
  • Kontinuerlig översyn av verksamhetsportföljen
  • Införlivande av hållbara lösningar i hela värdekedjan för att skapa konkurrensfördelar

Björn Rosengren, VD och koncernchef:

"Vi strävar inte efter stora språng, utan förväntar oss att varje del av verksamheten gör ständiga små förbättringar för att driva aktieägarvärde"

Vägen mot att uppnå de finansiella målen

Utmaningarna och möjligheterna för Sandviks olika verksamheter skiljer sig åt eftersom de operativa besluten grundar sig på prioritetsordningen stabilitet och lönsamhet före tillväxt.

Långsiktiga finansiella mål

Sandviks finansiella mål fokuserar på tillväxt tillsammans med förbättrade resultat genom ekonomiska cykler. En stark finansiell ställning samt utdelning är också prioriterat.

≥5 %

TILLVÄXT
över en ekonomisk cykel organisk
och förvärv

≥16 %

JUSTERAD RÖRELSEMARGINAL
LÄGSTA NIVÅ
rullande 12 månader justerat för jämförelsestörande poster

< 0,5

NETTOSKULD-
SÄTTNINGSGRAD
nettoskuld / eget kapital

50 % av vinst per aktie

UTDELNING
över en ekonomisk cykel justerat för jämförelsestörande poster

Långsiktigt fokus

Sandviks långsiktiga fokus drivs av vår vision ”We set the industry standard”, med målet att skapa ett hållbart värde för kunder, ägare och medarbetare. Vår väg framåt omfattar ett flertal fokusområden som stödjer Sandviks tillväxt, lönsamhet och kassaflödesgenerering, såsom:


Förbättra kundernas produktivitet

Grundat på vår material- och applikationskunnande – i kombination med omfattande FoU – utvecklar vi kontinuerligt nya produkter som förbättrar kundernas produktivitet. Det kommer att befästa vår globalt ledande ställning (nummer ett eller två) inom våra kärnsegment.


Kapital- och kostnadseffektivitet

I en kostnadseffektiv och anpassningsbar verksamhetsstruktur där besluten fattas närmare kunderna ska vi driva kapital- och kostnadsstyrning mot de segment och produktområden som har högst potential för tillväxt och avkastning.


Fokuserad verksamhetsportfölj

För att uppnå en ställning som nummer ett eller två inom våra utvalda segment ska vi göra förvärv inom kärnområden och tillföra nya teknologier för att bredda vårt erbjudande. Vi ska lämna verksamheter som inte ingår i kärnutbudet för att uppnå en optimal verksamhetsstruktur och ett starkare resultat.

Sandviks affärsområden

Sandvik bedriver sin verksamhet inom tre affärsområden som ansvarar för FoU, tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster. Affärsområdena är:

  • Sandvik Machining Solutions
  • Sandvik Mining and Rock Technology
  • Sandvik Materials Technology

Läs mer om Sandviks affärsområden i sektionen Om oss