Investera i Sandvik

Vi fortsätter att växa och utvecklas genom vårt produktivitets- och hållbarhetserbjudande som är baserat på mer än 150 års ledande material- och applikationsexpertis.

För att fortsätta vara relevanta in i framtiden kombinerar vi alltmer våra kärnkompetenser med nya digitala teknologier och breddar vårt kunderbjudande. Vår starka balansräkning stödjer förvärvad och organisk tillväxt.

Vår värld är cyklisk, och vi är övertygade att vår decentraliserade affärsmodell ökar flexibilitet och tempo i vårt operativa beslutsfattande, vilket hjälper oss att uppnå en lägre volatilitet i vinsten samt en högre förutsägbarhet.

Vårt mål är att höja den lägsta rapporterade marginalen genom en ekonomisk cykel för att uppnå ett framtida förbättrat genomsnittligt resultat.


Stefan Widing, VD och koncernchef:

"Inom Sandvik har vi omkring 25 operativa ledningsgrupper som jobbar nära våra kunder. Varje grupp är ansvarig för verksamhetens utveckling och fortsatta förbättring av resultat. Vi är fast beslutna i att stärka vårt resultat genom en ekonomisk cykel."

FT: Share graph SE

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 januari 2021, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 158 800 000 12,7%
Alecta Pensionsförsäkring 63 654 000 5,1%
Swedbank Robur Fonder 43 296 940 3,5%
BlackRock 36 519 004 2,9%
Lundbergföretagen AB 31 500 000 2,5%
Vanguard 30 225 274 2,4%
SEB Fonder 27 979 977 2,2%
AMF Pension & Fonder 27 290 961 2,2%
Norges Bank 21 123 730 1,7%
Handelsbanken Fonder 19 119 397 1,5%
10 största ägare totalt 316 589 283 36,7%
Antal aktieägare: 111 850 

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

 • Sverige 56,7
 • USA 15
 • Norge 2,2
 • Storbritannien 1,4
 • Övriga 7,9
 • Anonymt ägande 16,8

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2015–2019

Vinst och utdelning 2015-2019.jpg

Information

:
SAND
:
SEK
Market place:
XSTO
:
231,9
:
231,9
:
02 mar 2021
:
25 feb 2021
:
21 sep 2001
:
234,9
:
112,5
:
1 254 385 923

Investment case

Världsledande inom skärverktyg för metallbearbetning, gruvutrustning och avancerade material för ökad produktivitet och hållbarhet.

Erkänd förmåga att utveckla nya teknologier och lösningar genom att kombinera vår kärnexpertis med nya digitala teknologier.

Löpande utvärdering av samtliga verksamheter för att uppnå den optimala affärsportföljen.

Signifikant förbättring av lönsamhet och avkastning sedan 2016 och fast beslutna att uppnå framtida högre resultat genom en ekonomisk cykel.

Målet är en utdelning om 50 % av justerad vinst per aktie genom en ekonomisk cykel och att maximera aktieägarvärdet.Kombinera kärnkompetens med nya teknologier


Remain relevant_no_font.svg

Aktieägarna belönas


Dividend_202003.png

Strategisk agenda

 • Fokus på kärn­verksamheten och att vara nr. 1 eller 2 inom utvalda marknader och segment
 • Teknologiskt ledarskap och innovation
 • Ansvar och beslut nära kunderna
 • Stabilitet och lönsamhet före tillväxt
 • Effektivitet och ständiga förbättringar
 • Kultur att agera på rätt sätt
 • Exceptionella medarbetare

This, plus hållbara affärer will create:

 • Kundvärde
 • Medarbetarvärde
 • Aktieägarvärde

Långsiktiga finansiella mål

Sandviks finansiella mål fokuserar på tillväxt tillsammans med förbättrade resultat genom ekonomiska cykler. En stark finansiell ställning samt utdelning är också prioriterat.

≥5 %

Tillväxt
över en ekonomisk cykel, organisk
och förvärv

≥16 %

Justerad rörelsemarginal lägsta nivå
rullande 12 månader justerat för jämförelsestörande poster

< 0,5

Nettoskuldsättningsgrad
nettoskuld / eget kapital

50 % av vinst per aktie

Utdelning
över en ekonomisk cykel justerat för jämförelsestörande poster


Hållbarhetsmål

För att göra skiftet som kommer driva på utvecklingen mot mer hållbara affärer har vi fyra ambitiösa hållbarhetsmål för 2030. Våra fyra mål:


Mer än 90 % cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet.

Halvera CO2 påverkan

Vi ska leva upp till våra åtaganden att reducera påverkan på klimatet.

Inga skadade människor

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna.

Alltid göra saker rätt

Vi kommer ständigt sikta högre avseende etik och transparens.