Investera i Sandvik

Vi fortsätter att växa och utvecklas genom vårt värdeskapande produktivitets- och hållbarhetserbjudande som är baserat på mer än 150 års ledande material- och applikationsexpertis.

Vi förblir relevanta genom ingenjörskap som förbättrar världen, expansion av våra kärnkompetenser och nya digitala teknologier som breddar vårt kunderbjudande.

Vår marknadsledande position och våra starka kundrelationer gör att vi, i kombination med en decentraliserad organisation, fort kan anpassa oss efter nya marknadstrender och våra kunders behov. Vår värld är cyklisk och vår decentraliserade affärsmodell ökar flexibilitet och tempo i vårt operativa beslutsfattande, vilket hjälper oss att uppnå en lägre volatilitet i vinsten samt en högre förutsägbarhet.

Vårt rörelseresultats bevisade motståndskraft och vår starka balansräkning utgör en stark grund från vilken vi kan tillvarata intressanta tillväxtmöjligheter.


Stefan Widing, VD och koncernchef

"Inom Sandvik är våra omkring 25 operativa ledningsgrupper ansvariga för sina verksamheters utveckling och fortsatta resultatförbättring, samt att genomföra skiftet mot tillväxt och att leverera på vårt tillväxtmål om minst 5% genom en ekonomisk cykel."

Stefan_quote_2_880x480.jpgInvestment case

Genom att tillhandahålla produkter och tjänster som förbättrar kundens produktivitet och hållbarhet säkrar vi vår marknadsposition och kan bibehålla en värdebaserad prissättning.

En solid balansräkning stödjer vårt skifte mot tillväxt och möjliggör förvärv för att bredda vårt värdeskapande erbjudande, leda digitalisering och automation och expandera geografiskt i snabbt växande marknader.

Uppvisad motståndskraft i en ekonomisk nedgång och fast beslutna att uppnå ett förbättrat resultat genom en ekonomisk cykel.

Målet är en utdelning om 50 % av justerad vinst per aktie genom en ekonomisk cykel och att maximera aktieägarvärdet.

Aktiegraf

Ägarstruktur

Ägarstruktur, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av aktiekapital
Industrivärden 168 700 000 13,4
Alecta Pensionsförsäkring 55 976 182 4,5
BlackRock 43 674 756 3,5
Swedbank Robur Fonder 34 900 197 2,8
Vanguard 35 086 291 2,8
Lundbergföretagen AB 34 000 000 2,7
SEB Fonder 24 036 879 1,9
Fidelity International (FIL) 20 604 500 1,6
Norges Bank 18 972 273 1,5
Handelsbanken Fonder 17 312 087 1,4
10 största ägare totalt 458 321 013 36,5
Ägarfördelning efter innehav
Storleksklass
Antal aktier Innehav, % Röster, % Antal ägare Andel av ägare, %
1–1,000 26 394 368 2,1 2,1 108 409 82,2
1,001–5,000 41 847 721 3,3 3,3 18 387 13,9
5,001–20,000 36 044 169 2,9 2,9 3 862 2,9
20,001–50,000 19 949 494 1,6 1,6 637 0,5
50,001–100,000 14 600 994 1,2 1,2 204 0,2
100,001–1,000,000 79 526 778 6,3 6,3 235 0,2
1,000,001–5,000,000 140 187 269 11,2 11,2 69 0,1
5,000,001–10,000,000 131 019 609 10,4 10,4 19 0,0
10,000,001–50,000,000 352 482 219 28,1 28,1 17 0,0
50,000,001–100,000,000 55 976 182 4,5 4,5 1 0,0
100,000,001– 168 700 000 13,4 13,4 1 0,0
Anonymous 187 657 120 15,0 15,0 N/A N/A
Total 1 254 385 923 100,0 100,0 131 841 100.0

Fördelning aktiekapital per land

 • Sverige 56,2
 • USA 17,3
 • Finland 2,2
 • Norge 2
 • Storbritannien 1,4
 • Övriga 5,9
 • Anonymt ägande 15

Källa: Modular Finance

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie, SEK

Dividend_2021_05_se_01.jpg

Information

Namn:
Sandvik
Ticker-kod:
SAND
ISIN kod:
SE0000667891
Valuta:
SEK
Handelsplats:
XSTO
Listning:
Large cap
Senaste kurs:
246.2
Stängningskurs:
246.2
Senaste förändring:
18 Jan 2022
Högsta kurs:
05 Jan 2022
Lägsta kurs :
21 Sep 2001
Årshögsta:
263.2
Årslägsta:
194.9
Antal aktier:
1,254,385,923

Strategiska mål

Sandvik ska växa genom att fokusera på sex strategiska områden. Vi har satt mål för 2025 inom varje område för att säkerställa transparens och uppföljning.

 • Skifte mot tillväxt
 • Digitalt skifte
 • Skifte mot hållbarhet
 • Kundens förstaval
 • Flexibla genom affärscykeln
 • En attraktiv arbetsgivare

Läs mer i sektionen Om oss

strategiemodell-sandvik-klick.svg


Långsiktiga finansiella mål

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, utdelning och en stark finansiell ställning.

Tillväxt1): ≥5 %

Mål
En tillväxt om minst 5 procent över en konjunkturcykel (här definierat som 2016–2020), organiskt och via förvärv.

Lägsta rörelsemarginal: ≥16 %

Mål
En lägsta rörelsemarginal om 16 procent (rullande tolv månader), justerad för jämförelsestörande poster och metallpriseffekter.

Utdelningskvot1): 50 %

Mål
En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster, över en konjunkturcykel.

Nettoskuldsättningsgrad: <0,5

Mål
En nettoskuldsättningsgrad understigande 0,5.

1) Målen för tillväxt och utdelning avser utveckling över en konjunkturcykel vilket här har definierats som 2016–2020.


Hållbarhetsmål

För att göra skiftet som kommer driva på utvecklingen mot mer hållbara affärer har vi fyra ambitiösa hållbarhetsmål för 2030. Våra fyra mål:

Mer än 90 % cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet.

Halvera CO2 påverkan

Vi ska leva upp till våra åtaganden att reducera påverkan på klimatet.

Inga skadade människor

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna.

Alltid göra saker rätt

Vi kommer ständigt sikta högre avseende etik och transparens.