Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Vår vision av framtidens gruvdrift

Framtidens gruvdrift är nettonoll, cirkulär och regenerativ - och stöder övergången till en hållbar värld.

Framtidens nettonollgruva kommer att uppnås genom elektrifiering av utrustning och användning av fossilfri energi. Den resurseffektiva gruvan kommer att vara mycket produktiv och minimera avfallet - och när metallerna och mineralerna väl har brutits kommer de att ingå i ett slutet kretsloppssystem, vilket underlättas av nya cirkulära affärsmodeller. Den regenerativa gruvan kommer att flytta gruvdriften under jord där så är möjligt och skapa en positiv nettoeffekt på den biologiska mångfalden. Den kommer att minska vattenanvändningen till ett minimum.

Den kommer att vara uppkopplad och tillhandahålla realtidsdata och information för att möjliggöra optimering. Och den kommer att erbjuda en säker arbetsmiljö för en högkvalificerad arbetskraft i blomstrande samhällen. Vi tror att denna framtid är nödvändig för att säkerställa tillgång till resurser som möjliggör övergången till en koldioxidsnål och hållbar värld.

Vår roll

Vi vidtar åtgärder för att skapa denna framtidens gruva i samarbete med våra kunder och utvecklar framåtblickande lösningar med fokus på automation, elektrifiering och digitalisering. Vi tillhandahåller autonoma och uppkopplade lösningar, som ofta fjärrstyrs. Vi designar utrustning som är byggd för att hålla länge och arbetar för att öka cirkulariteten genom alternativ för renovering, återtillverkning eller återvinning vid slutet av livscykeln.

Genom innovation och kundpartnerskap strävar vi efter att optimera gruvdriften från planering till drift och återställning.

Tre nyckelområden

  • Framtidens nettonollgruva

    I framtiden är alla produkter och all verksamhet inom gruvsektorn fossilbränslefria, inklusive elektrisk gruvutrustning som drivs av förnybara energikällor på plats och är utformad för maximal energieffektivitet. Gruvorna planeras och utformas för att vara helt automatiserade och hanteras med hjälp av realtidsdata för att optimera verksamheten.

  • Framtidens cirkulära gruva

    Framtidens gruva är resurseffektiv. Utvinningsprocesserna optimeras genom högproduktiv och automatiserad utrustning och tjänster, och avfallet elimineras. När metallerna och mineralerna har brutits kommer de att ingå i ett slutet kretslopp, vilket underlättas av nya cirkulära affärsmodeller. Utrustningen är byggd för att hålla länge och använder återvunnet material där det är möjligt, och är utformad för renovering, återtillverkning eller återvinning. 

  • Framtidens regenerativa gruva

    Framtidens gruvdrift har en minimal påverkan på naturliga ekosystem. Leverantörer och gruvbolag arbetar tillsammans för att ha en positiv nettopåverkan på den biologiska mångfalden. Miljöstörningarna är minimala tack vare lösningar som möjliggör underjordisk gruvdrift samt optimerad borrning och tunneldrivning ovan jord. Vattenanvändningen hanteras genom ett slutet kretslopp, vilket förbättrar tillgången till rent vatten för lokala samhällen. Att sluta kretsloppsgapet bidrar till att minska beroendet av ändliga naturresurser och gruvor hanteras i slutet av sin livstid så att naturliga ekosystem kan återhämta sig. 

Hållbara lösningar för gruvdrift

Hållbara lösningar kommer att möjliggöra framtidens ekosystem för gruvindustrin.

Läs mer (på engelska) Läs mer om hållbara lösningar för gruvdrift