Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Växthusgaser och energi

Sandvik arbetar med att säkerställa att varje enskild enhet på företaget har en åtgärdsplan för energieffektivisering och minskning av utsläpp av växthusgaser.

2022 fanns fler än 200 planer för miljöförbättringar (EIP) inom Sandvik, många relaterade till att minska utsläpp av växthusgaser och ökad cirkularitet. Planerna omfattar de områden som anses mest materiella för varje affärsområde/division/anläggning. Som exempel ökade anläggningen i Svedala sin värmeåtervinning genom att återanvända överskottsvärme från produktionsprocesserna. Förbättrad isolering i byggnaderna, LED-belysning och solpaneler på taken är andra exempel på initiativ.

Scope 1 och 2

Ett av våra hållbarhetsmål för 2030 är att halvera utsläppen av våra växthusgaser (scope 1 och scope 2) jämfört med basvärdet. Under 2022 ökade utsläppen av växthusgaser med 4 procent till 142 kton CO2e, framför allt till följd av ökade aktivitetsnivåer. Vi ligger fortfarande väl i linje med vad som behövs för att uppnå 2030-målet.

Scope 3

I samband med vår ansökan till Science Based Targets initiative genomförde vi under året en inventering av våra växthusgasutsläpp i scope 3, i enlighet med GHG-protokollet. 2019 valdes som basår eftersom det ansågs vara det senaste året innan Covid-pandemin som var representativt för verksamheten. Våra huvudsakliga utsläppskällor är ”Inköpta varor och tjänster” och ”Användning av sålda produkter”. Inköpta varor och tjänster drivs främst av inköp av stål och hårdmetaller. Användning av sålda produkter, exempelvis utrustning för gruvindustrin, krossning och sortering, beräknades utifrån förväntad livslängd på produkterna. Utsläppen är relaterade till bränslekonsumtion, till exempel diesel, och för batterielektriska fordon ingick elanvändningen. Elanvändningen beräknades utifrån utsläppsfaktorer per land.

Data om växthusgasutsläpp och energi

Du hittar data om växthusgasutsläpp och energi i noten för miljöavtryck i vår årsredovisning.

Gå till Årsredovisningen

Energiförbrukning 2016–2022

Se vår energiförbrukning uppdelad på förnybara och icke förnybara energikällor.

Gå till sidan för energiförbrukning (på engelska)