Årsstämma 2020

Årsstämma i Sandvik AB äger rum tisdagen den 28 april 2020 kl. 15.00 i Sandviken. Inregistreringen kommer att påbörjas kl. 14.00.

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset, kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman, för att minska risken för aktieägare och andra som deltar vid stämman.

  • Inregistreringen kommer inte att påbörjas förrän kl. 14.00.
  • Ingen mat eller dryck kommer att serveras.
  • Stämman kommer inte att föregås av någon utställning eller förprogram.
  • Det kommer inte att hållas några anföranden på stämman. Ett anförande av verkställande direktören kommer att läggas ut på bolagets webbplats efter stämman
  • Frågorna på stämman bör i huvudsak koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen.

För aktieägare som är oroliga över smittspridning av viruset eller som kan ha utsatts för smitta, uppmanar vi er att inte delta fysiskt vid stämman utan att delta via ombud. Computershare AB, som administrerar aktieägares deltagande och omröstning vid stämman, erbjuder en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på stämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08- 518 01 556 eller via e-post på info@computershare.se.

Det finns ett förslag om tillfällig lagändring som skulle möjliggöra för bolaget att samla in fullmakter från aktieägarna och tillåta poströstning. Om denna lagändring träder ikraft före årsstämman avser bolaget erbjuda aktieägarna ett av eller båda dessa alternativ.

Sandvik följer utvecklingen gällande coronaviruset noggrant liksom instruktioner från myndigheter, och kommer publicera uppdaterad information om årsstämman här på webbplatsen om nödvändigt.


Kallelse

Notera att förslaget till vinstutdelning som framgår av kallelsen har dragits tillbaka och ersatts med ett förslag att årsstämman ska besluta att ingen utdelning ska utbetalas (se Förslag till vinstdisposition nedan).

Anmälan och fullmaktsformulär

Styrelsens förslag och yttrande

Valberedningens förslag och yttrande

Övriga yttranden


Den 10 mars 2020 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.

.