Årsstämma 2021

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

På grund av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 27 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Bolaget kommer även att ordna ett digitalt event måndagen den 26 april 2021 klockan 12.00, där aktieägare får möjlighet att lyssna till anföranden av och ställa frågor till VD Stefan Widing samt styrelseordförande Johan Molin. Vid eventet kommer även Wilhelm Haglund-medaljen samt Sandvik Sustainability Award in memory of Sigrid Göransson att delas ut. Eventet anordnas på svenska och kommer att streamas. Länk till sändningen kommer att finnas här på bolagets hemsida (home.sandvik/se) där även en inspelning av VD:s samt styrelseordförandes anföranden med engelsk textning publiceras i efterhand. Detaljerad agenda kommer att finnas tillgänglig på hemsidan närmare eventet.

Kallelse

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 19 april 2021;
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget genom att avge sin poströst (enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan) så att denna är Computershare AB tillhanda senast måndagen den 26 april 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken måndagen den 19 april 2021. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investerings­sparkonton (ISK). Sådan rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 21 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Registrering och poströstning måste ske senast måndagen den 26 april 2021 på ett av följande sätt:

1. Röstning genom e-post eller post:

Aktieägare kan avge sin poströst genom att använda ett poströstningsformulär.

Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas via e-post till info@computershare.se eller till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

2. Elektronisk röstning

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via följande länk.

Fullmakt m.m.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Styrelsens förslag, yttrande och rapport

Valberedningens förslag och yttrande

Övriga yttranden

Aktieägares rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast lördagen den 17 april 2021, till adress Sandvik AB, Att: Åsa Thunman, Box 510, 101 30 Stockholm eller med e-post till asa.thunman@sandvik.com. Frågor och svar hålls tillgängliga på bolagets webbplats home.sandvik och på bolagets huvudkontor, Kungsbron 1, sektion G, plan 6, Stockholm, senast torsdagen den 22 april 2021. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress till bolaget.