Styrelseutskott

Styrelsen har tillsatt tre utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar.

Utskottens ledamöter utses bland styrelseledamöterna för ett år i taget. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föreläggs styrelsen för beslut.