Styrelsens arbete

Styrelsens arbete under 2021

Under året sammanträdde styrelsen 19 gånger. Verkställande direktören presenterade strategin 2025. Cheferna för samtliga affärsområden presenterade mål och strategier och styrelsen granskade också strategier och resultat för ett antal divisioner. Under året var det ett särskilt fokus på återhämtning och rekonstruktion till följd av covid-19-pandemin. Styrelsen behandlade också frågor relaterade till övergripande koncernstrategi, inklusive reviderat syfte, kärnvärden och mål för 2025, IT och cybersäkerhet, riskhantering, personal såsom miljö, hälsa och säkerhet, och frågor avseende investeringar och operationell omstrukturering samt uppföljning av tidigare gjorda investeringar. Vidare behandlade styrelsen frågor rörande den pågående processen att separera affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT) med avsikten att dela ut SMT till aktieägarna och börsnotera det. Styrelsen hanterade också ett stort antal förvärvsprojekt, inklusive förvärven av DWFritz Automation, Chuzhou Yongpu Carbide Tools, CNC Software och Cambrio samt avtalen att förvärva GWS Tools Intermediate Holdings och Deswik.

Ersättnings- och revisionsutskotten och utskottet för förvärv och avyttringar rapporterade från sina respektive möten. Med avseende på revisionsutskottet rapporterades frågor såsom redovisningsprinciper, ekonomiskt utfall, riskhantering, regelefterlevnad, Speak Up och uppförandekoden, intern kontroll och intern revision samt resultatet av den externa revisionen. Utskotten förelade också styrelsen ärenden för beslut, och protokoll och rapporter från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2021 utgick arvode med 2 625 000 kronor till styrelsens ordförande och med 710 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgick till ordföranden i revisionsutskottet 310 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 175 000 kronor, sammanlagt 660 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgick 150 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 118 000 kronor, sammanlagt 386 000 kronor. Till ordföranden i utskottet för förvärv och avyttringar utgick 200 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 150 000 kronor, sammanlagt 500 000 kronor.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not K4 i Årsredovisningen 2021.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2021 skedde utvärderingarna, som leddes av styrelsens ordförande, genom att varje styrelseledamot anonymt fyllde i en webbaserad enkät. Ordföranden höll också enskilda utvärderingsdiskussioner med samtliga styrelseledamöter. De sammanställda resultaten av utvärderingarna presenterades för styrelsen och för valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2021
Ledamot Styrelse Revisionsutskottet Ersättningsutskottet Utskottet för förvärv och avyttringar
Totalt antal möten 19 5 3 10
Jennifer Allerton 19
Thomas Andersson 19
Claes Boustedt 19 5 10
Marika Fredriksson 17
Johan Karlström1) 6 1
Erik Knebel2) 14
Tomas Kärnström 19
Thomas Lilja 19
Johan Molin 19 5 3 10
Andreas Nordbrandt3) 13
Helena Stjernholm 19 5 3 10
Stefan Widing 19
Kai Wärn4) 19 2

1) Avgick som styrelseledamot på årsstämman 2021 och därmed också som ledamot av ersättningsutskottet.
2) Utsågs till arbetstagarsuppleant i april 2021.
3) Utsågs till styrelseledamot på årsstämman 2021.
4) Ersatte Johan Karlström som ledamot av ersättningsutskottet den 27 april 2021.