Styrelsens arbete

Styrelsens arbete under 2020

Under året sammanträdde styrelsen 13 gånger. Verkställande direktören presenterade sin 100-dagarsplan efter sitt tillträde och påbörjade en granskning av strategin. Cheferna för samtliga affärsområden presenterade mål och strategier. Styrelsen granskade också strategier och resultat för ett antal divisioner. Styrelsen fick regelbundna uppdateringar rörande påverkan av covid-19-pandemin på verksamheten och fattade vissa strategiska beslut baserat på detta. Styrelsen behandlade också frågor relaterade till övergripande koncernstrategi och långsiktiga mål, både finansiella och hållbarhetsrelaterade, IT, riskhantering, personal, såsom incitamentsprogram, miljö, hälsa och säkerhet, och frågor avseende investeringar och operationell omstrukturering samt uppföljning av tidigare gjorda investeringar. Vidare behandlade styrelsen frågor rörande förvärv och avyttringar, såsom beslutet att fortsätta processen att separera affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT) med avsikten att dela ut SMT till aktieägarna och börsnotera det, förvärvet av CGTech och undertecknandet av avtalet om att förvärva DSI Underground. Ersättnings- och revisionsutskotten och utskottet för förvärv och avyttringar rapporterade från sina respektive möten. Med avseende på revisionsutskottet rapporterades frågor såsom redovisningsprinciper, ekonomiskt utfall, riskhantering, regelefterlevnad, Speak Up och uppförandekoden, intern kontroll och intern revision samt resultatet av den externa revisionen. Utskotten förelade också styrelsen ärenden för beslut, och protokoll och rapporter från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter. I september 2020 besökte styrelsen Sandviks verksamhet i Gimo och Fagersta, med vidtagande av särskilda försiktighetsåtgärder på grund av covid-19-restriktionerna.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2020 utgår arvode med 2 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 690 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgår till ordföranden i revisionsutskottet 300 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 170 000 kronor, sammanlagt 640 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgår 145 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 115 000 kronor, sammanlagt 375 000 kronor. Inget arvode utgick till ledamöterna i utskottet för förvärv och avyttringar.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not K4 i Årsredovisning 2020.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2020 skedde utvärderingarna, som leddes av styrelsens ordförande, genom att varje styrelseledamot anonymt fyllde i en webbaserad enkät. Ordföranden höll också enskilda utvärderingsdiskussioner med samtliga styrelseledamöter. De sammanställda resultaten av utvärderingarna presenterades för styrelsen och för valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten 2020

Ledamot Styrelse Revisionsutskottet Ersättningsutskottet Utskottet för förvärv och avyttringar
Totalt antal möten 13 5 2 8
Jennifer Allerton 13
Thomas Andersson 13
Claes Boustedt 13 5 8
Marika Fredriksson 12
Johan Karlström 12 2
Tomas Kärnström 13
Thomas Lilja 13
Mats W Lundberg1) 13
Johan Molin2) 13 3 2 8
Björn Rosengren3) 1
Helena Stjernholm 13 5 2 8
Lars Westerberg4) 7 2
Stefan Widing5) 12
Kai Wärn6) 6

1) Avgick som arbetstagarsuppleant den 15 december 2020.
2) Ersattte Lars Westerberg som ledamot av revisionsutskottet från den 28 april 2020.
3) Avgick som verkställande direktör och koncernchef såväl som styrelseledamot den 1 februari 2020.
4) Avgick som styrelseledamot på årsstämman 2020 och därmed också som ledamot av revisionsutskottet.
5) Utsågs till verkställande direktör och koncernchef från 1 februari 2020 och deltog vid möten endast i den funktionen tills han utsågs till styrelseledamot på årsstämman 2020.
6) Utsågs till styrelseledamot på årsstämman 2020.