Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Styrelseutskott

Styrelsen har tillsatt tre utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar.

Utskottens ledamöter utses bland styrelseledamöterna för ett år i taget. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föreläggs styrelsen för beslut.

 • Revisionsutskottet

  Revisionsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.

  Ledamöter i utskottet 2023/2024

  Revisionsutskottet består för närvarande av:

  • Claes Boustedt (utskottets ordförande)
  • Johan Molin
  • Helena Stjernholm

  Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i revisionsutskottet.

  Utskottets arbete under 2022

  Revisionsutskottet sammanträdde under 2022 vid sex tillfällen. Sandviks externa revisor och företrädare för företagsledningen deltog vid dessa sammanträden.

  Utskottets uppgifter

  Områden som revisionsutskottet behandlade avsåg främst:

  • Övervakning av den finansiella rapporteringen och säkerställande av dess tillförlitlighet
  • Effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll och intern revision
  • Planering, omfattning och uppföljning av årets interna och externa revision
  • Biträde till valberedningen med avseende på förslaget till revisor
  • Övervakning av den externa revisorns opartiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning tili vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision
  • Koncernens systematiska processer för övergripande riskhantering samt ärenden innefattande mer detaljerad riskhantering inklusive legala tvister, regelefterlevnad, företagsutredningar, IT-säkerhet, förbättringar av koncernens digitala säkerhet, redovisningsregler, skatter, finansverksamhet, försäkringsskydd och pensionsfrågor
  • Utvecklingen och effektiviteten vad gäller processer för regelefterlevnad, med särskilt fokus på att säkerställa operativ stabilitet i programmet för regelefterlevnad, Compliance House
  • Sandviks uppförandekod, Sandviks globala visselblåsarsystem, vissa specifika ärenden hanterade via Speak Up och den övergripande effektiviteten av systemet
  • Sandviks hållbarhetsstrategi och väsentlighetsanalys
 • Ersättningsutskottet

  Ersättningsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.

  Ledamöter i utskottet 2023/2024

  Ersättningsutskottet består för närvarande av:

  • Johan Molin (utskottets ordförande)
  • Helena Stjernholm
  • Kai Wärn

  Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i ersättningsutskottet.

  Utskottets uppgifter

  • Ersättningsutskottet har bland annat de uppgifter som framgår av Koden, vilket innefattar beredande av förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt förslag till långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
  • Ersättningar till och anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets rekommendation. Ersättningar till koncernledningen beslutas av verkställande direktören i samråd med ersättningsutskottet.

  Utskottets arbete under 2022

  Ersättningsutskottet sammanträdde under 2022 vid tre tillfällen.

 • Utskotten för förvärv och avyttringar

  Utskottet för förvärv och avyttringar, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.

  Ledamöter i utskottet 2023/2024

  Utskottet för förvärv och avyttringar består för närvarande av:

  • Johan Molin (utskottets ordförande)
  • Helena Stjernholm
  • Claes Boustedt.

  Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i utskottet för förvärv och avyttringar.

  Utskottets uppgifter

  Syftet med utskottet är att åstadkomma en bättre process vid förberedandet av betydande eller strategiskt viktiga förvärv och avyttringar för beslut av styrelsen. Utskottet sammanträder ad hoc på begäran av verkställande direktören och koncernchefen i samråd med styrelseordföranden.

  Utskottets arbete under 2022

  Utskottet för förvärv och avyttringar sammanträdde under 2022 vid fyra tillfällen och granskade ärenden i huvudsak rörande utdelningen och börsnoteringen av affärsområdet Sandvik Materials Technology, samt förvärvet av den gruvrelaterade verksamheten i Schenck.