Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Styrelseutskott

Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föreläggs styrelsen för beslut.

Utskottens ledamöter, inklusive ordförande, utses årligen av styrelsen vid dess konstituerande möte som hålls efter årsstämman.

 • Ersättningsutskottet

  Under 2023 utgjordes ersättningsutskottets ledamöter av Johan Molin (ordförande i utskottet), Helena Stjernholm och Kai Wärn. Ersättningsutskottet har bland annat de uppgifter som framgår av Koden, vilket innefattar beredande av förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt förslag till långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

  Ersättningar till koncernledningen beslutas av ersättningsutskottet. Ersättningar till och anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets rekommendation.

  För riktlinjer, ersättningar och andra förmåner till koncernledningen, se Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare se Gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt not K4 i Årsredovisningen 2023.

  Ersättningsutskottet sammanträdde under 2023 vid tre tillfällen.

 • Revisionsutskottet

  Under 2023 utgjordes revisionsutskottets ledamöter av Claes Boustedt (ordförande i utskottet), Johan Molin och Helena Stjernholm. Områden som revisionsutskottet behandlade avsåg främst:

  • Övervakning av den finansiella rapporteringen och säkerställande av dess tillförlitlighet
  • Effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll och intern revision
  • Planering, omfattning och uppföljning av årets interna och externa revision
  • Biträde till valberedningen med avseende på förslaget till revisor
  • Övervakning av den externa revisorns opartiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning till vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision
  • Koncernens systematiska processer för övergripande riskhantering samt ärenden innefattande mer detaljerad riskhantering inklusive legala tvister, regelefterlevnad, företagsutredningar, IT-säkerhet, förbättringar av koncernens digitala säkerhet, redovisningsregler, skatter, finansverksamhet, försäkringsskydd och pensionsfrågor
  • Utvecklingen och effektiviteten vad gäller processer för regelefterlevnad, med särskilt fokus på att säkerställa operativ stabilitet i programmet för regelefterlevnad
  • Sandviks uppförandekod, Sandviks globala visselblåsarsystem, vissa specifika ärenden hanterade via Speak Up och den övergripande effektiviteten av systemet
  • Sandviks hållbarhetsstrategi och väsentlighetsanalys

  Revisionsutskottet sammanträdde under 2023 vid fem tillfällen. Sandviks externa revisor och företrädare för företagsledningen deltog vid dessa sammanträden.

 • Utskotten för förvärv och avyttringar

  Under 2023 utgjordes ledamöterna i utskottet för förvärv och avyttringar av Johan Molin (utskottets ordförande), Claes Boustedt och Helena Stjernholm. Syftet med utskottet är att bereda betydande eller strategiskt viktiga förvärv och avyttringar för beslut av styrelsen. Utskottet sammanträder ad hoc på begäran av verkställande direktören och koncernchefen i samråd med styrelseordföranden.

  Utskottet för förvärv och avyttringar sammanträdde under 2023 vid ett tillfälle och behandlade då frågor rörande ett förslag till förvärv.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.