Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete under 2022

Under året sammanträdde styrelsen 17 gånger. Cheferna för samtliga affärsområden presenterade mål och strategier och styrelsen granskade också strategier och resultat för ett antal divisioner. Styrelsen behandlade ärenden relaterade till den övergripande koncernstrategin, IT-strategin, nya finansiella mål, utgivande av EMTN-program (Euro Medium Term Note), revolverande kreditfacilitet, riskhanteringsarbete, successionsplanering och talanghantering, regelefterlevnad, investeringar och operationell omstrukturering samt uppföljning av tidigare gjorda investeringar. Under året lades det ett särskilt fokus på att hantera effekterna av kriget i Ukraina på Sandviks verksamhet och sanktionerna mot Ryssland samt på fortsatt återhämtning och rekonstruktion till följd av covid-19-pandemin.

Vidare behandlade styrelsen frågor rörande utdelningen och börsnoteringen av affärsområdet Sandvik Materials Technology samt ett antal förvärvsprojekt, inklusive förvärven av den gruvrelaterade verksamheten i Schenck Process Group samt Deswik, Frezite och Sphinx. Ersättnings- och revisionsutskotten och utskottet för förvärv och avyttringar rapporterade från sina respektive möten. Med avseende på revisionsutskottet rapporterades frågor såsom redovisningsprinciper, ekonomiskt utfall, riskhantering, regelefterlevnad, Speak Up och uppförandekoden, intern kontroll och intern revision samt resultatet av den externa revisionen.

Utskotten fördelade också styrelsen ärenden för beslut, och protokoll och rapporter från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter. Under hösten 2022 besökte styrelsen Sandviks verksamhet i Svedala, Sverige, och Lahti, Finland.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2022 utgick arvode med 2 750 000 kronor till styrelsens ordförande och med 740 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Därutöver utgick till ordföranden i revisionsutskottet 325 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 185 000 kronor, sammanlagt 695 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgick 155 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 122 000 kronor, sammanlagt 399 000 kronor. Till ordföranden i utskottet för förvärv och avyttringar utgick 210 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 155 000 kronor, sammanlagt 520 000 kronor. För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not K4 i Årsredovisningen 2022.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2022 skedde utvärderingarna, som leddes av styrelsens ordförande, genom att varje styrelseledamot anonymt fyllde i en webbaserad enkät. Ordföranden höll också enskilda utvärderingsdiskussioner med samtliga styrelseledamöter. De sammanställda resultaten av utvärderingarna presenterades för styrelsen och för valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2022
Ledamot Styrelse Revisionsutskottet Ersättningsutskottet Utskottet för förvärv och avyttringar
Totalt antal möten 17 6 3 4
Jennifer Allerton 17
Thomas Andersson 16
Claes Boustedt 17 6 4
Marika Fredriksson 17
Fredrik Håf1) 10
Erik Knebel 17
Tomas Kärnström2) 16
Thomas Lilja 17
Johan Molin 17 6 3 4
Andreas Nordbrandt 16
Helena Stjernholm 17 6 3 4
Stefan Widing 17
Kai Wärn 17 3

1) Utsågs till arbetstagarsuppleant i april 2022.
2) Avgick som arbetstagarrepresentant i april 2022.