Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Styrelsens arbete under 2023

Under året sammanträdde styrelsen 14 gånger. Styrelsen behandlade ärenden relaterade till koncernstrategin, det nya Sandvik-varumärket, finansiella mål och cash management, hållbarhetsredovisning, successionsplanering och talanghantering, investeringar och operationella omstruktureringar samt uppföljning av tidigare gjorda investeringar.

Cheferna för samtliga affärsområden presenterade mål och strategier och styrelsen granskade också strategier och resultat för ett antal divisioner. Vidare behandlade styrelsen frågor rörande förvärven av Buffalo Tungsten, Inc, MCB Services and Minerals, Premier Machine Tools Ltd och Norgalv Ltd.

Ersättnings- och revisionsutskotten och utskottet för förvärv och avyttringar rapporterade från sina respektive möten. Med avseende på revisionsutskottet rapporterades frågor såsom redovisningsprinciper, ekonomiskt utfall, riskhantering, regelefterlevnad, Speak Up och uppförandekoden, intern kontroll och intern revision samt resultatet av den externa revisionen. Utskotten förelade också styrelsen ärenden för beslut, och protokoll och rapporter från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter.

Under hösten 2023 reste styrelsen till Kanada för att besöka Sandviks verksamheter i Winnipeg och en kundgruva där Sandviks batterielektriska fordon används.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2023 utgick arvode med 2 875 000 kronor till styrelsens ordförande och med 770 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgick till ordföranden i revisionsutskottet 338 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 192 000 kronor, sammanlagt 722 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgick 161 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 127 000 kronor, sammanlagt 415 000 kronor. Till ordföranden i utskottet för förvärv och avyttringar utgick 218 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 161 000 kronor, sammanlagt 540 000 kronor.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not K4 i årsredovisningen.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete och optimera arbetsprocesserna samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2023 leddes utvärderingarna av styrelsens ordförande, utan inblandning av en oberoende tredje part, och skedde genom att varje styrelseledamot anonymt fyllde i en webbaserad enkät. Ordföranden höll också enskilda utvärderingsdiskussioner med samtliga styrelseledamöter. De sammanställda resultaten av utvärderingarna analyserades och presenterades därefter för styrelsen och för valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2023
Ledamot Styrelse Revisionsutskottet Ersättningsutskottet Utskottet för förvärv och avyttringar
Totalt antal möten 14 5 3 1
Jennifer Allerton 14
Thomas Andersson 14
Claes Boustedt 14 5 1
Marika Fredriksson 13
Fredrik Håf 14
Erik Knebel 14
Thomas Lilja 13
Johan Molin 14 5 3 1
Andreas Nordbrandt 14
Helena Stjernholm 14 5 3 1
Stefan Widing 14
Kai Wärn 14 3

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.