Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Claes Boustedt

Styrelseledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet och medlem i utskottet för förvärv och avyttringar.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB sedan 1997 och verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB sedan 1995.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Hufvudstaden AB, Förvaltnings AB Lunden och Alleima AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

50 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.