Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

En redogörelse för bolagets system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram återfinns i not K4 i årsredovisningen.

Gå till not K4 i årsredovisningen 2020

För ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare, vänligen se riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020: Sandviks riktlinjer för ersätttning till ledande befattningshavare

Kortsiktig rörlig ersättning (STI) 2021 för ledande befattningshavare

Rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare ska vara villkorad av att definierade och mätbara kriterier uppfylls. I början av varje år ska styrelsen och ersättningsutskottet fastställa de kriterier, inklusive nyckeltal (KPI:er) och målnivåer, som bedöms vara relevanta för den kommande mätperioden.

För den kortsiktig rörliga ersättningen (STI) 2021 har det beslutats att verkställande direktören och cheferna för koncernfunktionerna ska bedömas utifrån nyckeltal på koncernnivå och cheferna för affärsområdena ska bedömas utifrån nyckeltal på både koncern- och en kombination av affärsområdesnivå (nyckeltal varierar aningen mellan affärsområden). Nyckeltalen som ligger till grund för STI 2021 är följande:

  • Justerad vinst per aktie (justerad EPS)
  • Rörelsereslutat (EBIT)
  • Cash Conversion Rate (CCR)
  • Produktivitetsförbättring (PI)
  • Tillväxt (Growth)
  • Justerat rörelseresultat (EBIT/A)

Efter utgången av 2021 ska det bedömas i vilken utsträckning kriterierna för ersättning har uppfyllts.