Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Finansiella mål

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, utdelning och finansiell ställning.

Tillväxt 7 %

Mål

En tillväxt om minst 7 procent över en konjunkturcykel, organiskt och via förvärv.

Resultat 2022: 21 %

År 2022 uppgick den totala tillväxten till 21 procent, i fasta valutakurser, där den organiska tillväxten stod för 8 procent. Omsättningen växte med 8 procent över en treårsperiod och med 9 procent över en femårsperiod.

 Läs om hur vår solida finansiella ställning stödjer skiftet mot tillväxt

EBITA-marginal 20–22 %

Mål

En justerad EBITA-marginal inom intervallet 20–22 procent.

Resultat 2022: 20,0 %

Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 20,0 procent (20,8) vilket är i linje med målet.

Läs mer om hur vi ska nå vårt mål för lägsta rörelsemarginal

Utdelningskvot* 50 %

Mål

En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster och över en konjunkturcykel.

Resultat 2022: 42 %

Ett gott resultat för 2022 resulterade i en föreslagen utdelning om 6,3 miljarder SEK (6,0), vilket motsvarar en utdelningskvot om 42 procent. Den genomsnittliga utdelningskvoten uppgick till 51 procent över en treårsperiod och 39 procent över en femårsperiod.

Läs mer om hur vi genererar maximalt aktieägarvärde

Skuldsättningsgrad <1,5

Mål

En skuldsättningsgrad understigande 1,5.

Resultat 2022: 1,3

Målet uppnåddes eftersom skuldsättningsgraden uppgick till 1,3.

Läs mer om upplåning och upplåningsstrategi

Samtliga siffror är exklusive Sandvik Materials Technology/Alleima.

*Utdelningskvoten är endast relaterad till kontantutdelning och tar inte hänsyn till utdelningen av Alleima till aktieägarna. Kvoten baseras på justerad vinst per aktie efter utspädning för koncernen, med undantag för 2022 när vinsten från Alleima exkluderats.