Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Finansiella mål

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, finansiell ställning och utdelning.

Tillväxt 7 %

Mål

En tillväxt om minst 7 procent över en konjunkturcykel, organiskt och via förvärv.

Resultat 2023: 9 %

En tillväxt (CAGR vs 2019) på 9 procent. År 2023 uppgick den totala tillväxten till 5 9 procent, i fasta valutakurser, där den organiska tillväxten stod för 6 procent. Omsättningen växte med 12 procent över en treårsperiod och med 7 procent över en femårsperiod.

Läs om hur vår solida finansiella ställning stödjer skiftet mot tillväxt

EBITA-marginal 20–22 %

Mål

En justerad EBITA-marginal inom intervallet 20–22 procent över en konjunkturcykel.

Resultat 2023: 20,0 %

Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 20,0 procent (20,0) vilket är i linje med målet.

Läs mer om hur vi ska nå vårt mål för lägsta rörelsemarginal

Skuldsättningsgrad <1,5

Mål

En skuldsättningsgrad (nettoskuld/EBITDA) understigande 1,5.

Resultat 2023: 1,2

Målet uppnåddes eftersom skuldsättningsgraden uppgick till 1,2.

Läs mer om upplåning och upplåningsstrategi

Utdelningskvot* 50 %

Mål

En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster och över en konjunkturcykel.

Resultat 2023: 43 %

Ett gott resultat för 2023 resulterade i en föreslagen utdelning om 6,9 miljarder kronor (6,3), vilket motsvarar en utdelningskvot om 43 procent. Den genomsnittliga utdelningskvoten uppgick till 42 procent över en treårsperiod och 39 procent över en femårsperiod.

Läs mer om hur vi genererar maximalt aktieägarvärde

Resultatet avser 2023. Alla siffror för föregående år, förutom finansiell nettoskuld/EBITDA, är exklusive Alleima och övrig verksamhet.

*Utdelningskvoten är endast relaterad till kontantutdelning och tar inte hänsyn till utdelningen av Alleima till aktieägarna 2022. Kvoten baseras på justerad vinst per aktie efter utspädning för koncernen, med undantag för 2022 när vinsten från Alleima exkluderats.

Hållbarhetsmål

Vi har hållbarhetsmål inom utvalda områden och för att följa våra framsteg rapporterar vi ett antal nyckeltal för den egna verksamheten. Utöver vår egen verksamhet arbetar vi tillsammans med kunder och leverantörer för att uppfylla målen.

Se våra hållbarhetsmål och framsteg