Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Pensionsstiftelse

Huvudsyftet med Sandviks pensionsstiftelse i Sverige är att trygga utfästelse om pension för sina medarbetare. Detta verkställs genom en aktsam förvaltning av tillgångarna under stiftelsens förvaltning samt en kostnadseffektiv investeringsstrategi inom ramen för Sandviks finansiella ställning.

Organisationsnummer: 885501-4356

Adress:
c/o PRI Stiftelsetjänst AB
Box 5390
402 28 Göteborg

Telefon: 026-26 00 00

Säte (kommun): Stockholm

Län: Stockholm

Pensionsstiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholm samt Finansinspektionen.

Placeringsprofil

Portföljen får bestå av följande tillgångsslag:

  • Räntebärande värdepapper
  • Aktier och aktierelaterade produkter
  • Alternativa tillgångsslag
  • Fastigheter
  • Likvida medel

Styrelsen fastställer stiftelsens långsiktiga strategiska placeringsstrategi genom placeringsriktlinjer och definierar i dessa ramar för förvaltningen. Placeringsriktlinjerna uppdateras och fastställs årligen eller då behov uppstår. Den strategiska allokeringen bygger på en portfölj med väl avvägda risker.

Hållbarhet

Placeringar ska i största möjliga utsträckning ske i enlighet med Sandviks ESG-principer (Environmental, Social, and Governance) och får inte göras i verksamheter vars ändamål står i strid med Sandviks målsättning, inriktning och värderingar.

Övrigt

Denna information samt placeringsriktlinjer och stiftelsens stadgar kan tillhandahållas i pappersform på begäran av

  • den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller
  • den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.

Dokument för nedladdning