Långsiktiga finansiella mål

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, utdelning och en stark finansiell ställning.

Tillväxt1): ≥5 %

Mål
En tillväxt om minst 5 procent över en konjunkturcykel (här definierat som 2016–2020), organiskt och via förvärv.

Läs om hur vår solida finansiella ställning stödjer skiftet mot tillväxt

Resultat 2020: 0 %
Tillväxten 2016–2020 var 0 procent. Under 2020 var den organiska tillväxten –11 procent till följd av nedgången relaterad till coronapandemin.

Lägsta rörelsemarginal: ≥16 %

Mål
En lägsta rörelsemarginal om 16 procent (rullande tolv månader), justerad för jämförelsestörande poster och metallpriseffekter.

Läs mer om hur vi ska nå vårt mål för lägsta rörelsemarginal

Resultat 2020: 17 %
Rörelsemarginalen, justerad för jämförelsestörande poster och metallpriser, uppgick till 17 procent 2020. Rörelsemarginalen uppgick till 13, 16, 18 och 18 procent under 2016, 2017, 2018 respektive 2019.

Utdelningskvot1): 50 %

Mål
En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster, över en konjunkturcykel.

Läs mer om hur vi genererar maximalt aktieägarvärde

Resultat 2020: 45 %
Den genomsnittliga utdelningskvoten uppgick till 45 procent 2016–2020. Sandviks starka resultat under 2020 resulterade i en föreslagen utdelning om 8 miljarder kronor (0), vilket motsvarar en utdelningskvot om 75 procent.

Nettoskuldsättningsgrad: <0,5

Mål
En nettoskuldsättningsgrad understigande 0,5.

Läs mer om upplåning och upplåningsstrategi

Resultat 2020: 0,0
Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,04 vilket innebar att målet uppnåddes.

1) Målen för tillväxt och utdelning avser utveckling över en konjunkturcykel vilket här har definierats som 2016–2020.