Finansiella mål

Långsiktiga finansiella mål

Sandviks finansiella mål fokuserar på tillväxt tillsammans med förbättrade resultat genom ekonomiska cykler. En stark finansiell ställning samt utdelning är också prioriterat.

≥5 %

Tillväxt
över en ekonomisk cykel, organisk
och förvärv

≥16 %

Justerad rörelsemarginal lägsta nivå
rullande 12 månader justerat för jämförelsestörande poster

< 0,5

Nettoskuldsättningsgrad
nettoskuld / eget kapital

50 % av vinst per aktie

Utdelning
över en ekonomisk cykel justerat för jämförelsestörande poster