Långsiktiga finansiella mål

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, utdelning och finansiell ställning.

Tillväxt

7 % :

Mål
En tillväxt om minst 7 procent över en konjunkturcykel, organiskt och via förvärv.

Resultat 2022: 21 %
År 2022 uppgick den totala tillväxten till 21 procent, i fasta valutakurser, där den organiska tillväxten stod för 8 procent. Omsättningen växte med 8 procent över en treårsperiod och med 9 procent över en femårsperiod.

EBITA-marginal

20–22 % :

Mål
En justerad EBITA-marginal inom intervallet 20–22 procent.

Resultat 2022: 20,0 %
Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 20,0 procent (20,8) vilket är i linje med målet.

Läs mer om hur vi ska nå vårt mål för lägsta rörelsemarginal
Utdelningskvot*

50 % :

Mål
En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster och över en konjunkturcykel.

Resultat 2022: 42 %
Ett gott resultat för 2022 resulterade i en föreslagen utdelning om 6,3 miljarder SEK (6,0), vilket motsvarar en utdelningskvot om 42 procent. Den genomsnittliga utdelningskvoten uppgick till 51 procent över en treårsperiod och 39 procent över en femårsperiod.

Läs mer om hur vi genererar maximalt aktieägarvärde
Skuldsättningsgrad

<1,5 :

Mål
En skuldsättningsgrad understigande 1,5.

Resultat 2022: 1,3
Målet uppnåddes eftersom skuldsättningsgraden uppgick till 1,3.

Läs mer om upplåning och upplåningsstrategi“Resultat” avser 2022. Samtliga siffror är exklusive Sandvik Materials Technology/Alleima.

*Utdelningskvoten är endast relaterad till kontantutdelning och tar inte hänsyn till utdelningen av Alleima till aktieägarna. Kvoten baseras på justerad vinst per aktie efter utspädning för koncernen, med undantag för 2022 när vinsten från Alleima exkluderats.