Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Integritetspolicy för arbetssökande

Information om personuppgiftsbehandling till arbetssökande – Sandvik Group

 1. Inledning

Sandvik samlar in och behandlar den information som du lämnar när du ansöker om en befattning på Sandvik ("personuppgifter"). Denna information om personuppgiftsbehandling ("informationen") beskriver de personuppgifter som vi samlar in och i vilka syften de behandlas, samt dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person.

I hela den här informationen används ordet ”behandling” för alla aktiviteter som omfattar dina personuppgifter, inbegripet insamling, hantering, lagring, delning, åtkomst, användning, överföring och borttagande av information.

Med ”GDPR” avses EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Det är en förordning som syftar till att skydda enskilda personers personuppgifter.

2. Syften med behandlingen av dina personuppgifter

2.1. Administration av ansökningsprocessen och värdering av dina färdigheter, kvalifikationer och intressen, inklusive verifiering av information

Sandvik kan behandla dina personuppgifter för att administrera ansökningsprocessen. Det innefattar behandling av dina personuppgifter för att bedöma dina färdigheter, kvalifikationer och intressen mot just det arbete som du har sökt, samt vidta åtgärder för att verifiera att den information som du har lämnat är riktig och sann, t.ex. genom kontroll av referenser. De personuppgifter som behandlas i dessa syften är bland annat följande:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer)

 • Den befattning som ansökan avser och arbetspreferenser, hur du hörde talas om befattningen samt din villighet att resa om det krävs för den befattning du söker

 • Information om nuvarande anställning

 • Utbildning

 • Arbetserfarenhet

 • Formella kvalifikationer

 • Kvalifikationer (t.ex. språkkunskaper, datorkunskaper och specialkunskaper)

 • Referenser

 • Övrig information som lämnas av dig i ditt CV och/eller personliga brev

Dina personuppgifter behandlas baserat på Sandviks berättigade intresse att administrera din ansökan, bedöma din lämplighet för befattningen och verifiera din information samt för att vidta de åtgärder som du begär innan ett anställningsavtal potentiellt ingås.

Dina personuppgifter kommer att behandlas under ansökningsprocessen. När ansökningsprocessen har avslutats lagrar vi dina personuppgifter i ytterligare nio månader eller en längre eller kortare tidsperiod beroende på vad som är tillåten i ditt land för att utöva, etablera eller försvara ett rättsligt anspråk. Om du blir anställd av Sandvik kommer vi att lagra dina personuppgifter under din anställning i enlighet med Sandviks information om personuppgiftsbehandling för medarbetare.

2.2. Genomförande av bakgrundskontroller

Om den befattning du ansöker om kräver det, och i den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lagstiftning, kommer Sandvik att behandla dina personuppgifter för att genomföra bakgrundskontroller. De personuppgifter som behandlas i detta syfte är bland annat följande:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer)

 • Utdrag ur brottsregistret

 • Ekonomisk information (t.ex. kreditkontroller)

 • Referenser

Dina personuppgifter behandlas på grundval av Sandviks berättigade intresse av att verifiera att din bakgrund är lämplig för Sandviks verksamhet och det arbete du har ansökt om. Sandvik har vidare ett intresse av att verifiera den information du lämnat.

Eventuella utdrag ur brottsregistret som behandlas kommer att raderas oåterkalleligt efter att Sandvik har genomfört bakgrundskontrollen. När ansökningsprocessen avslutats kommer vi lagra dina personuppgifter i ytterligare nio månader. Tidsperioden kan bli längre eller kortare beroende på hur lång tid det är tillåtet i ditt land att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. Om du blir anställd av Sandvik kommer vi att lagra dina personuppgifter under din anställning i enlighet med Sandviks information om personuppgiftsbehandling för medarbetare.

2.3. Arkivering och kommunikation av karriärmöjligheter

Om du lämnar ditt samtycke kommer Sandvik också att behandla dina personuppgifter för beaktande av andra potentiella befattningar inom Sandvik Group och hålla dig underrättad om potentiella karriärmöjligheter som passar för din profil. De personuppgifter som behandlas i detta syfte är bland annat följande:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer)

 • Befattning som du har sökt tidigare och arbetspreferenser, hur du hörde talas om befattningen, din villighet att resa om det krävs för den befattning du söker

 • Information om nuvarande anställning

 • Utbildning

 • Arbetserfarenhet

 • Formella kvalifikationer

 • Kvalifikationer (t.ex. språkkunskaper, datorkunskaper och specialkunskaper)

 • Referenser

 • Övrig information som lämnas av dig i din CV och/eller ditt personliga brev

Dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke. Du kan ta tillbaka ditt samtycke i enlighet med paragraf 6 nedan.

De personuppgifter som behandlas för ovan nämnda syften kommer att sparas i tolv (12) månader (om inte lagen i det land där du ansökte kräver att de sparas under en längre tidsperiod baserat på försvar av anspråk eller kräver en kortare tidsperiod), räknat från när ansökningsprocessen har avslutats. Sandvik kommer dock att spara dina personuppgifter ännu längre om du meddelar Sandvik att du vill beaktas för andra befattningar inom Sandvik. Ett sådant meddelande ska utgöra ett förnyat samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och Sandvik kommer då att spara dina personuppgifter i ytterligare tolv månader.

Sandvik kommer att sträva efter att skicka en e-postpåminnelse till dig i slutet av tolvmånadersperioden. Om du blir anställd av Sandvik kommer vi att spara dina personuppgifter under din anställning i enlighet med Sandviks information om personuppgiftsbehandling för medarbetare.

2.4. Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Sandvik kan behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande och försvara potentiella rättsliga anspråk. De personuppgifter som behandlas i dessa syften inkluderar samma kategorier personuppgifter som beskrivs ovan.

Dina personuppgifter vilka behandlas i enlighet med denna paragraf 2.4 behandlas på grundval av ett berättigat intresse för Sandvik att fastställa, göra gällande och/eller försvara potentiella rättsliga anspråk i händelse av en tvist eller kontrovers mellan dig och Sandvik, som rör anställningsprocessen och/eller din ansökan.

Såsom förklaras ovan kommer de personuppgifter som behandlas i detta syfte att sparas tills ansökningsprocessen för den befattning som du har ansökt om är stängd och i ytterligare nio (9) månader eller en sådan längre eller kortare tidsperiod som är tillåten i ditt land för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

3. Delning och överföring av personuppgifter

Sandvik kan dela personuppgifter som behandlas i de syften vilka beskrivs i paragraf 2 ovan för andra företag inom Sandvik Group. Sådana mottagare kan finnas i länder utanför EU/EES. För att säkerställa ett tillfredsställande skydd av personuppgifter när de överförs (oavsett vilket land de överförs till) har både den avsändande och den mottagande Sandvikenheten undertecknat Sandviks koncerninterna dataöverföringsavtal. Det betyder att den mottagande Sandvikenheten måste skydda personuppgifterna, t.ex. genom att uppfylla Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler i förhållande till dataöverföringen.

Sandvik kan vidare dela uppgifter med externa parter, t.ex. säljare och tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på Sandviks instruktioner. Om och när personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer Sandvik att säkerställa att Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler har ingåtts mellan den Sandvikenhet som för över uppgifterna och den mottagande externa parten. Alternativt kommer andra skyddsåtgärder att införas före en sådan överföring.

Du har rätt att ta emot en kopia av dokumentation som visar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter under en överföring utanför EU/EES, oavsett om överföringen sker inom Sandvik Group eller om den görs till en extern part. För att begära en sådan bekräftelse skickar du din begäran till privacy@sandvik.com.

Överföringar i enlighet med denna paragraf 3 kommer att ske i samma syften som de som beskrivs ovan och är baserade på samma rättsliga grund som den som gäller för varje respektive syfte som beskrivs i paragraf 2 ovan.

Om du vill ha ytterligare information om länder utanför EU/EES till vilka dina personuppgifter kan överföras kan du kontakta oss på privacy@sandvik.com.

Sandvik kan också överlämna dina personuppgifter (t.ex. namn, socialförsäkringsnummer, adress och information om din inkomst) till statliga myndigheter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. på området redovisning och skatteredovisning.

4. Dina rättigheter

4.1. Rätt till korrigering och åtkomst

Sandvik kommer att vidta åtgärder i enlighet med GDPR för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och aktuella. Om du identifierar att några personuppgifter som rör dig är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga har du rätt att få personuppgifterna korrigerade.

Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Denna begäran ska lämnas till https://www.home.sandvik/privacy.

4.2. Mer specifikt har du nedan angivna rättigheter enligt GDPR. Alla begäranden lämnas till https://www.home.sandvik/privacy

a) begära en bekräftelse av huruvida dina personuppgifter behandlas. Om så är fallet har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information, t.ex. syftet med behandlingen. Du har också rätt att ta emot en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om du framställer begäran digitalt kommer informationen att tillhandahållas i ett maskinläsbart format.

b) baserat på din särskilda situation invända mot behandling av dina personuppgifter baserat på Sandviks berättigade intresse,

c) om behandlingen baserades på ditt samtycke, när som helst ta tillbaka ditt samtycke,

d) under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade,

e) under vissa omständigheter begränsa behandlingen av dina personuppgifter och

f) för GDPR-kraven på uppgiftsportabilitet, ta emot en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas baserat på ditt samtycke och när personuppgifterna har lämnats till Sandvik av dig.

 4.3. Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har alltid rätt att lämna in klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter till den behöriga datatillsynsmyndigheten i det land där du bor, där du arbetar eller där du anser att ett brott mot GDPR har ägt rum.

5. Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är den Sandvikenhet som du ansöker till och en annan enhet i Sandvik Group om det är nödvändigt för att uppfyllda ovan angivna syften. Om du har frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på privacy@sandvik.com.

6. Återkallelse av samtycke

Du får när som helst återkalla vilket som helst av eller alla ovanstående samtycken som du har lämnat till Sandvik och som rör behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan återta ditt samtycke genom att kontakta Sandvik på https://www.home.sandvik/privacy.

Sandvik kommer att upphöra med att behandla dina personuppgifter när det gäller de syften för vilka ditt samtycke har återtagits och du kommer att få en bekräftelse från Sandvik på att dina personuppgifter inte längre kommer att behandlas i detta syfte.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.