Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2005

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 3 maj beslutade om utdelning av 11 kronor per aktie för år 2004.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 9 maj 2005. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg torsdagen den 12 maj 2005.

Advokat Sven Unger valdes till ordförande för bolagsstämman. Clas Åke Hedström, styrelsens ordförande, redogjorde i sitt anförande för styrelsens roll och arbete samt ersättningskommitténs arbete och funktion. Anders Nyrén, ordförande i revisionskommittén, redogjorde för revisionskommitténs arbete och Carl-Olof By, ordförande i nomineringskommittén, för nomineringskommitténs arbete.

Lars Pettersson, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2004 och utvecklingen under det första kvartalet i år. Han redogjorde därvid för koncernens affärsidé och framtida utveckling. Med en stark produktportfölj, fokuserade FoU-satsningar, och en bred och global kundbas är Sandvik väl rustat för fortsatt lönsam tillväxt. Koncernens finansiella styrka gör det också möjligt att både föra en generös utdelningspolitik och en offensiv investeringsstrategi.

Anförandet kan följas i sin helhet här.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström, Sigrun Hjelmquist, Egil Myklebust, Arne Mårtensson, Lars Nyberg, Anders Nyrén och Lars Pettersson. Clas Åke Hedström valdes till styrelseordförande.

Personalorganisationerna har utsett Bo Boström och Göran Lindstedt till ordinarie styrelseledamöter och Birgitta Karlsson och Bo Westin till suppleanter.

"AlttextNära tusen personer, varav 806 aktieägare, strömmade till när Sandvik höll sin bolagsstämma den 3 maj.

Beslut om ändringar i bolagsordningen

Stämman beslutade att nuvarande lydelse i§ 6 i bolagsordningen utgår. Det syfte som motiverat införandet av § 6 tillgodoses numera i allt väsentligt av regler rörande budplikt i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Stämman beslutade vidare att § 9 i bolagsordningen utgår. Bakgrunden är att det inte längre är ändamålsenligt med särskilda besluts- och majoritetsregler, utöver aktiebolagslagens regler, vid avyttring av anläggnings-tillgångar.

Beslut om inlösen av aktier

Stämman fattade beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp om cirka 4 miljarder kronor. Bakgrunden till erbjudandet är företagets starka balansräkning och styrelsens strävan att bidra till ökat aktieägarvärde.

Inlösenerbjudandet är villkorat av att en extra bolagsstämma fattar beslut om bl.a. nedsättning av aktiekapitalet med angivande av slutligt nedsättningsbelopp, slutligt antal aktier som inlösen omfattar och inlösenbelopp. Den extra bolagsstämman avses äga rum den 28 juni 2005.

Förutsatt att erbjudandet accepteras fullt ut, kommer Sandviks aktiekapital att sättas ned med 59,3 miljoner kronor genom inlösen av 9,9 miljoner aktier. Sandvik innehar ca 16,5 miljoner aktier i företaget och dessa omfattas ej av erbjudandet. Sandviks styrelse avser även att föreslå den extra bolagsstämman att besluta om indragning av samtliga tidigare återköpta aktier. Efter inlösen och indragning av återköpta aktier kommer aktiekapitalet att uppgå till lägst 1 423 miljoner kronor fördelat på lägst 237,2 miljoner aktier.

Villkoren och detaljerna i förslaget beskrivs mer ingående i ett separat pressmeddelande: "Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB".

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att en representant för envar av de fyra största aktieägarna skall tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsens ordförande är sammankallande.
Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet 2006 skall offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före nästa års ordinarie bolagsstämma. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Inget arvode skall utgå till valberedningen.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöterna och revisorerna samt förslag till styrelse och styrelseordförande.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter bolagsstämman. Som medlemmar i revisionskommittén utsågs Anders Nyrén (ordförande), Georg Ehrnrooth och Sigrun Hjelmquist. Som medlemmar i ersättningskommittén utsågs Clas Åke Hedström (ordförande), Arne Mårtensson och Egil Myklebust.

Haglundmedaljen

Pasi Kangas och Ad Raatgeep inom affärsområde Sandvik Materials Technology, erhöll Wilhelm Haglund-medaljen för 2005 och utsågs till årets produktutvecklare inom koncernen. De belönades för utvecklingen av Sandvik Safurex, ett nytt och patenterat rostfritt material som revolutionerat tillverkningen av konstgödsel i världen. För att minska påfrestningen i produktionsprocessen var man tidigare tvingad att tillsätta syre, vilket medförde en teoretisk explosionsrisk. Med Sandvik Safurex elimineras denna risk och säkerheten höjs ordentligt.

Se en inspelning av presentation och prisutdelning.

"AlttextPasi Kangas (t v) och Ad Raatgeep belönades som årets produktutvecklare i koncernen. De tilldelades Haglundmedaljen av f d Sandvik-VD:n Per-Olof Eriksson.

Sandviken den 3 maj 2005

Sandvik AB; (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.