Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik redovisar engångskostnader i det tredje kvartalet

Sandvik kommer att redovisa engångskostnader hänförliga till utdelningen av Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) och avvecklingen av verksamheten i Ryssland. Kostnaderna kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster i det tredje kvartalet. Utdelningen av Alleima kommer att påverka resultatet för avvecklad verksamhet medan kostnaderna hänförliga till avvecklingen i Ryssland påverkar rapporterat rörelseresultatet (EBITA) för kvarvarande verksamhet.

Den 31 augusti delade Sandvik ut aktierna i det helägda dotterbolaget Alleima till sina aktieägare. Som en konsekvens av detta redovisas en kapitalförlust om cirka 4,7 miljarder kronor, bestående av differensen mellan SMT:s nettotillgångar och verkligt värde av utdelningen. Kapitalförlusten kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster i avvecklad verksamhet för det tredje kvartalet.

Som tidigare kommunicerats den 29 juni så avvecklar Sandvik sin verksamhet i Ryssland (länk: home.sandvik/nyheter). Då processen fortskrider väl kommer Sandvik att redovisa en ytterligare engångskostnad om cirka 0,6 miljarder kronor, beräknat på aktuella valutakurser vid utgången av augusti. Kostnaden rapporteras inom jämförelsestörande poster och består av nedskrivningar om cirka 0,4 miljarder kronor och en reservering om cirka 0,2 miljarder kronor för kostnader relaterade till avvecklingen. Efter nedskrivningen kvarstår inga betydande återstående tillgångsvärden eller materiella avvecklingskostnader relaterade till Ryssland.

Stockholm, 29 september, 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik redovisar engångskostnader i det tredje kvartalet (PDF)