Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks årsstämma 2022

Sandvik AB:s årsstämma hölls den 27 april 2022 i Sandviken.

Sandviks VD och koncernchef Stefan Widing berättade i sitt tal om verksamheten och resultaten under 2021.

- Vi levererar på vår tillväxtstrategi, under året som gått har vi haft både en stark organisk tillväxt samt en hög förvärvsaktivitet vilket ytterligare stärkt våra positioner. Med vårt decentraliserade arbetssätt, vår starka ledarskapskultur och vårt marknadsledarskap kommer vi att förbli flexibla och anpassa oss till olika marknadsförutsättningar. Vårt fokus är ett fortsatt framgångsrikt resultat, sade Stefan Widing.

- Styrelsen uppskattar det professionella och dedikerade arbetet från Sandviks alla medarbetare. Det finns en fantastisk kompetens inom bolaget vilket utgör grunden till framgångarna. Jag är väldigt positiv till Sandviks framtida utveckling, sade styrelseordföranden Johan Molin.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Kontantutdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en kontantutdelning om 4,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till fredagen den 29 april 2022. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 4 maj 2022.

Utdelning av alla aktierna i Alleima Holding AB

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima Holding AB (tidigare Sandvik Materials Technology Holding AB) skulle delas ut till aktieägarna, varvid fem (5) aktier i Sandvik AB berättigar till en (1) aktie i Alleima Holding AB. Stämman bemyndigade även styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Alleima Holding AB. Avstämningsdagen förväntas inträffa den 29 augusti 2022, och utdelningen av och första dag för handel i Alleima-aktien på Nasdaq Stockholm förväntas äga rum den 31 augusti 2022.

Styrelse

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Andreas Nordbrandt, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wärn. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Thomas Andersson och Thomas Lilja samt till suppleanter Fredrik Håf och Erik Knebel.

Avgående arbetstagarrepresentanten Tomas Kärnström avtackades.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 2 750 000 kronor till styrelsens ordförande, 740 000 kronor till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 325 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 185 000 kronor till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet, 155 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, 122 000 kronor till vardera övrig ledamot i ersättningsutskottet, 210 000 kronor till ordföranden i utskottet för förvärv och avyttringar och 155 000 kronor till vardera övrig ledamot i utskottet för förvärv och avyttringar.

Revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2022).

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje förvärvad Sandvik-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls. Programmet bygger i allt väsentligt på samma villkor som 2014–2021 års incitamentsprogram.

LTI 2022 omfattar högst 1,9 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2022 uppskattas till högst 333 miljoner kronor baserat på ett pris per Sandvik-aktie om 160 kronor, och till högst 346 miljoner kronor baserat på ett aktiepris om 235 kronor.

Bemyndigande om förvärv av bolagets egna aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2023, besluta om förvärv av bolagets egna aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen, genom att öka det högsta antalet styrelseledamöter som kan utses av stämman från åtta till tio samt att ta bort möjligheten för stämman att utse suppleanter.

Stockholm den 27 april 2022

Sandvik AB

Sandviks årsstämma 2022 (PDF)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.