Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik publicerar uppdaterade jämförelsesiffror

Sandvik publicerar uppdaterade jämförelsesiffror för följande förändringar i redovisningen:

Hantering av Sandvik Materials Technology i finansiell redovisning:

Den 23 mars 2022 meddelade Sandvik att Sandviks styrelse har beslutat att till årsstämman som äger rum den 27 april, 2022, föreslå utdelning och börsnotering av Sandvik Materials Technology (SMT). Som konsekvens av detta, kommer Sandvik från och med det första kvartalet 2022 redovisa SMT som avvecklad verksamhet och tillgångar och skulder som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5.

Justerad EBITA och transaktionskostnader för förvärv:


Från och med det första kvartalet 2022, kommer justerad EBITA att ersätta justerad EBIT som det primära nyckeltalet för rörelseresultatet. Vidare kommer transaktionskostnader för förvärv från och med 2022 redovisas som jämförelsestörande poster. Justerad EBITA för jämförelseperioderna 2021 har uppdaterats som en följd.

Uppdaterade jämförelsesiffror för kvarvarande verksamheter och justerad EBITA*:

KV12021 KV22021 KV32021 KV42021 Helår2021
Orderingång 22 206 21 816 22 870 26 772 93 665
Organisk tillväxt, orderingång, % 18 39 20 21 24
Intäkter 18 528 20 136 21 725 25 311 85 700
Organisk tillväxt, intäkter, % 4 27 15 16 15
Justerad EBITA 3 960 4 192 4 620 5 043 17 816
Justerad EBITA marginal 21,4 20,8 21,3 19,9 20,8
Transaktionskostnader för förvärv justerat för i jämförelsestörande poster -44 -17 -194 -173 -429
EBIT 3 920 4 399 4 185 4 771 17 275
EBIT marginal 21.2 21.8 19.3 18.8 20.2
Rörelseresultat före skatt 3 653 4 271 4 146 4 748 16 818
Periodens resultat 2 885 3 159 3 607 3 436 13 087
Rörelsekapital, % 23,8 23,2 23,0 21,4 22,7
Antal anställda 33 290 33 712 36 758 38 669 38 669

*Bästa uppskattning exklusive SMT, ej justerat för koncerngemensamma poster.

Stockholm, 11 april 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik publicerar uppdaterade jämförelsesiffror för kvarvarande verksamheter (PDF)