Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma onsdagen den 27 april 2022 kl. 16.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken. Inregistreringen till stämman börjar kl. 15.00.

På grund av den fortsatta smittspridningen av covid-19, kommer ingen mat eller dryck att serveras och stämman kommer inte att föregås av någon utställning eller förprogram.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Det finns två sätt för aktieägare att delta vid stämman: (i) närvaro vid stämman personligen eller genom ombud, eller (ii) deltagande genom poströstning. I båda fallen måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn (vilket beskrivs närmare nedan).

Deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som vill delta i stämman personligen eller genom ombud ska:

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022,
 • dels anmäla sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 21 april 2022, enligt anvisningarna nedan.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras på bolagets webbplats home.sandvik, per telefon 026­-26 09 40 vardagar kl. 09.00–16.00 eller med brev till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Sker deltagande i stämman genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren skickas in till ovan angiven adress före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmakten. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakten samt registreringsbevis eller annan behörighetshandling vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 21 april 2022.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska:

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022,
 • dels anmäla sitt deltagande i stämman genom att avge sin poströst senast torsdagen den 21 april 2022, enligt anvisningarna nedan.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats home.sandvik. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas via e-post till info@computershare.se eller med post till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt formulär måste vara Computershare tillhanda senast torsdagen den 21 april 2022. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats home.sandvik. Sådana elektroniska röster måste också avges senast torsdagen den 21 april 2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare avger sin poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmakten.

Aktieägare som vill delta i stämman personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken ”Deltagande personligen eller genom ombud” ovan. Det innebär att en anmälan om deltagande endast genom poströstning inte räcker för den som vill delta i stämman personligen eller genom ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman (inklusive genom poströstning) måste aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken tisdagen den 19 april 2022. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investerings­sparkonton (ISK). Sådan rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 21 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
 11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräk­ningen samt beslut om avstämningsdag.

11.1  Kontantutdelning

11.2  Utdelning av alla aktierna i Sandvik Materials Technology Holding AB (under namnändring till Alleima AB)

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 3. Val av styrelseledamöter:
  1. Jennifer Allerton
  2. Claes Boustedt
  3. Marika Fredriksson
  4. Johan Molin
  5. Andreas Nordbrandt
  6. Helena Stjernholm
  7. Stefan Widing
  8. Kai Wärn
 4. Val av styrelseordförande.
 5. Val av revisor.
 6. Godkännande av ersättningsrapport.
 7. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022).
 8. Bemyndigande om förvärv av bolagets egna aktier.
 9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen utgörs av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Anna Magnusson (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Lars Pettersson (Lundbergs) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Valberedningen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person valberedningen anvisar.

Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag

11.1 Kontantutdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om kontantutdelning om 4,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 29 april 2022. Om stämman beslutar i enlighet med förslagen beräknas utdelningen utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 4 maj 2022.

11.2 Utdelning av alla aktierna i Sandvik Materials Technology Holding AB (under namnändring till Alleima AB)

Den 18 oktober 2021 offentliggjorde styrelsen i Sandvik AB (”Sandvik”) sin avsikt att dela ut affärsområdet Sandvik Materials Technology under det andra eller tredje kvartalet 2022 till Sandviks aktieägare och att notera aktierna på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Sandvik Materials Technology Holding AB, org.nr 559224-1433 (under namnändring till Alleima AB) (”Alleima”), inklusive den underliggande koncernen, delas ut, varvid fem (5) aktier i Sandvik berättigar till en (1) aktie i Alleima. Om en aktieägares aktieinnehav i Sandvik inte är jämnt delbart med fem (5), kommer fraktioner av aktierna vilken en aktieägares aktieinnehav i Sandvik annars skulle berättiga till, läggas samman med alla andra aktieägares fraktioner av aktier till hela aktier i Alleima och säljas på Nasdaq Stockholm genom Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) försorg. Något courtage kommer inte att utgå i samband med sådan försäljning och likviden kommer att utbetalas till aktieägarna pro rata via Euroclear.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Alleima. Avstämningsdagen förväntas inträffa den 29 augusti 2022 och utdelningen av och första dag för handel i Alleima-aktien på Nasdaq Stockholm förväntas äga rum den 31 augusti 2022.

Utdelningen av aktierna i Alleima förväntas genomföras i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna.

En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen och om Alleimas verksamhet finns på Sandviks hemsida home.sandvik.

Punkt 12 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår åtta styrelseledamöter och inga suppleanter samt ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår arvode till styrelsen enligt följande:

 • Styrelsens ordförande: 2 750 000 (2 625 000) kronor
 • Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 740 000 (710 000) kronor vardera
 • Ordförande i revisionsutskottet: 325 000 (310 000) kronor
 • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 185 000 (175 000) kronor vardera
 • Ordförande i ersättningsutskottet: 155 000 (150 000) kronor
 • Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 122 000 (118 000) kronor vardera
 • Ordförande i utskottet för förvärv och avyttringar: 210 000 (200 000) kronor
 • Övriga ledamöter i utskottet för förvärv och avyttringar: 155 000 (150 000) kronor vardera

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter:

  1. Jennifer Allerton (omval)
  2. Claes Boustedt (omval)
  3. Marika Fredriksson (omval)
  4. Johan Molin (omval)
  5. Andreas Nordbrandt (omval)
  6. Helena Stjernholm (omval)
  7. Stefan Widing (omval)
  8. Kai Wärn (omval)

Punkt 15 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Johan Molin som styrelseordförande.

Punkt 16 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Punkt 17 – Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Punkt 18 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022)

Bakgrund

Sedan 2014 har Sandviks årsstämma årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i form av prestationsbaserade aktiespar­program med krav på investering för samtliga deltagare. Styrelsen anser att dessa program uppfyller sitt syfte att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen, stärka Sandvik-koncernens möjlighet att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt stärka Sandviks fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner för 2022 ("LTI 2022") på nedanstående villkor.

Allmänt

LTI 2022 omfattar cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen. På grund av den planerade avknoppningen och efterföljande börsnoteringen av Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology (”SMT-noteringen”), så kommer inte SMT-anställda att erbjudas deltagande i LTI 2022. Det maximala antalet Sandvik-aktier som kan komma att tilldelas enligt LTI 2022 är 1,9 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,15 procent av antalet utestående aktier i Sandvik.

För deltagande i LTI 2022 krävs att den anställde till marknadspris senast den 30 juni 2022 investerar i Sandvik-aktier (”Investeringsaktier”). För det fall den anställde inte kan investera före detta datum på grund av att denne är upptagen i en av Sandvik förd loggbok, ska styrelsen ha rätt att senarelägga investeringsdatumet för sådan anställd. Den anställde kan inom ramen för LTI 2022 investera upp till ett belopp motsvarande 10 procent av sin fasta årslön före skatt vid tidpunkten för investeringen.

Förutsatt sådant förvärv av Investeringsaktier kommer deltagare i LTI 2022 ges rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas Sandvik-aktier enligt de villkor som anges nedan.

Prestationsaktier

Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare rätt att tilldelas Sandvik-aktier förutsatt att vissa prestationsmål uppnås (”Prestationsaktier”). Maximalt antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör, enligt nedan:

 • 8 för verkställande direktören,
 • 7 för övrig medlem av koncernledningen (för närvarande 9 personer),
 • 6 för högre chef (cirka 60 personer), och
 • 5 för nyckelperson (cirka 280 personer).

Varje medlem av koncernledningen, med undantag för chefen för SMT, ska nominera de personer som ska erbjudas deltagande i LTI 2022 och som ska ingå i kategorierna högre chef respektive nyckelperson, baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Alla nomineringar ska godkännas av verkställande direktören.

Antalet Prestationsaktier som deltagaren slutligen tilldelas för varje förvärvad Investerings­aktie är beroende av utvecklingen av Sandvik-koncernens justerade vinst per aktie (”EPS”), exklusive förvärvsrelaterade poster och förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar, för räkenskapsåret 2022 (”EPS 2022”) i förhållande till justerad EPS, exklusive förvärvsrelaterade poster och förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar, för räkenskapsåret 2021 (”EPS 2021”). Med förbehåll för att SMT-noteringen äger rum, kommer EPS 2021 och EPS 2022 att exkludera SMT. Styrelsen fastställer de nivåer avseende justerad EPS som måste uppnås för tilldelning av ett visst antal Prestationsaktier. Tilldelning sker enligt följande:

 • En Prestationsaktie tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie om EPS 2022 överstiger EPS 2021.
 • För att tilldelning av övriga Prestationsaktier över huvud taget ska bli aktuell krävs en ökning av EPS 2022 med mer än 5 procent i förhållande till EPS 2021. Den ökning av EPS som krävs för tilldelning av maximalt antal Prestationsaktier för varje förvärvad Investeringsaktie fastställs av styrelsen.

Den nivå som krävs för maximal tilldelning samt i vilken utsträckning de fastställda nivåerna har uppnåtts kommer att redovisas i årsredovisningen för 2022.

Förutsättningar för tilldelning

Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter fortlöpande anställning och att samtliga Investeringsaktier innehas under en period om tre år från det att Investeringsaktierna förvärvades (”Intjänandeperioden”). Styrelsens ordförande får i särskilda fall medge undantag från dessa krav när det gäller enskilda deltagare, medan styrelsen får besluta om sådana undantag gällande grupper av deltagare.

Om villkoren för tilldelning som uppställs för LTI 2022 är uppfyllda ska tilldelning av Prestationsaktier ske under 2025, dock senast den 30 juni 2025. Tilldelning ska ske vederlagsfritt med förbehåll för skatt.

Justering av antalet Prestationsaktier m m

Före tilldelning av Prestationsaktier ska styrelsen pröva om antalet Prestationsaktier är rimligt i förhållande till Sandviks finansiella resultat och ställning, inverkan av större förvärv, avyttringar och andra betydande kapitaltransaktioner, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen reducera antalet Prestationsaktier till det lägre antal som styrelsen bedömer lämpligt eller besluta att ingen tilldelning ska ske.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om omräkning av villkoren för LTI 2022 i händelse av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser i Sandvik.

En alternativ kontantbaserad incitamentslösning kan komma att implementeras för deltagare i sådana länder där förvärv av Investeringsaktier eller tilldelning av Prestationsaktier inte är lämpligt, eller i övrigt om sådan lösning bedöms vara lämplig. Sådan alternativ incitaments­lösning ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTI 2022. Verkställande direktören och koncernchefen ska ha rätt att besluta vilka personer som ska erbjudas deltagande i den kontantbaserade incitamentslösningen.

Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2022 inom ramen för angivna huvudsakliga villkor.

Rätten att tilldelas Prestationsaktier kan inte överlåtas och ger inte deltagaren rätt till kompensation för utdelning som lämnas på underliggande aktier under Intjänandeperioden.

Kostnader för LTI 2022 och säkringsåtgärder

Det antal Sandvik-aktier som kommer att behövas för LTI 2022 beror på priset per Sandvik-aktie vid tiden för investeringen och deltagarnivån. För att säkerställa ett tillräckligt antal aktier, mot bakgrund av ökad marknadsvolatilitet, har ett pris om 160 kronor per Sandvik-aktie använts vid beräkningen av det högsta antal aktier som kan behövas. Baserat på detta aktiepris, uppskattas den totala kostnaden för LTI 2022 uppgå till högst 333 miljoner kronor. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter om 55 miljoner kronor, och administrativa kostnader för programmet uppgående till cirka 2 miljoner kronor. Baserat på ett aktiepris om 235 kronor (vilket skulle resultera i att färre Sandvik-aktier behövs), uppskattas den totala kostnaden uppgå till högst 346 miljoner kronor, av vilka 57 miljoner kronor utgör sociala avgifter och cirka 2 miljoner kronor utgör administrativa kostnader. Kostnaderna för LTI 2022 kommer att fördelas över åren 2022–2024.

Sandvik avser att säkra sitt åtagande att leverera Sandvik-aktier under LTI 2022 genom aktieswapavtal med tredje part. Räntekostnaden för en sådan aktieswap beräknas uppgå till cirka 1,4 miljoner kronor per år baserat på nuvarande ränteläge, oavsett om beräkningen baseras på ett aktiepris om 160 kronor eller 235 kronor. Mot denna kostnad står dock värdet av eventuella aktieutdelningar.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott och har diskuterats och beslutats av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens diskussion och beslut gällande förslaget.

Majoritetskrav

Beslutet om LTI 2022 kräver en majoritet om mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna.

Övrigt

För en beskrivning av Sandviks övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till not K4 i Sandviks årsredovisning för 2021 och bolagets webbplats.

Punkt 19 – Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2023, besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor.

 • Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm.
 • Förvärv får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
 • Förvärv får ske av högst så många aktier, att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämma 2023.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att löpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut om bemyndigande krävs att det biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 20 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra bolagsordningen enligt nedan förslag:

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse
§ 6
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter
§ 6
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.
§ 11
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:[...]10. bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter;[...]
§ 11
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:[...]10. bestämmande av antalet styrelseledamöter;[...]

Styrelsen består för närvarande av åtta ledamöter valda av bolagsstämman, dvs det maximala antalet som bolagsordningen tillåter. En ökning av maximalt antal styrelseledamöter valda av bolagsstämman föreslås för att ge valberedningen ökad flexibilitet i sitt arbete med att förbereda förslag till bolagets styrelse. Vidare tas möjligheten för bolagsstämman att utse styrelsesuppleanter bort.

Styrelsen föreslår också att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att det biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Valberedningens förslag under punkterna 2 och 12–16 samt styrelsens förslag under punkterna 11 och 17–20 framgår i sin helhet av denna kallelse. Valberedningens motiverade yttrande och presentationen av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats home.sandvik. Redovisningshandlingar, styrelsens ersättningsrapport, revisionsberättelsen och revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna för ersättning, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande över förslagen under punkten 11 och informationsbroschyren rörande förslaget under punkten 11.2 hålls tillgängliga hos Sandvik AB, Kungsbron 1, sektion G, plan 6, Stockholm, och på bolagets webbplats. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress till bolaget.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 1 254 385 923 aktier och röster.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Sandvik Aktiebolag, org. nr 556000-3468, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2022

SANDVIK AKTIEBOLAG (PUBL)

Styrelsen

Kallelse årsstämma 2022.PDF (PDF)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.