Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks årsstämma 2021

Sandvik AB:s årsstämma hölls den 27 april 2021.

På grund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och aktieägarna kunde utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. För att ge möjlighet för aktieägare att lyssna till anföranden av och ställa frågor till verkställande direktör och koncernchef Stefan Widing samt styrelseordförande Johan Molin arrangerades ett digitalt event dagen före stämman. En inspelning av dessa anföranden kommer att göras tillgänglig på bolagets webbplats home.sandvik.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 6,50 kronor per aktie (vilket, som kommunicerats tidigare, utgörs av en ordinarie utdelning om 4,50 kronor och en extra utdelning om 2 kronor). Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till torsdagen den 29 april 2021. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 4 maj 2021.

Styrelse
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Andreas Nordbrandt till ny styrelseledamot samt omvälja styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wärn. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Tomas Kärnström och Thomas Lilja samt till suppleanter Thomas Andersson och Erik Knebel.
Avgående styrelseledamoten Johan Karlström och arbetstagarsuppleanten Mats W Lundberg, som avgick i december 2020, har båda avtackats.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 2 625 000 kronor till styrelsens ordförande, 710 000 kronor till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 310 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 175 000 kronor till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet, 150 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, 118 000 kronor till vardera övrig ledamot i ersättningsutskottet, 200 000 kronor till ordföranden i utskottet för förvärv och avyttringar och 150 000 kronor till vardera övrig ledamot i utskottet för förvärv och avyttringar.

Revisor
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2021).

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje förvärvad Sandvik-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls. Programmet bygger i allt väsentligt på samma villkor som 2014–2020 års incitamentsprogram.

LTI 2021 omfattar högst 2,3 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2021 uppskattas till högst 334 miljoner kronor baserat på ett pris per Sandvik-aktie om 135 kronor, och till högst 346 miljoner kronor baserat på ett aktiepris om 185 kronor.

Bemyndigande om förvärv av bolagets egna aktier
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2022, besluta om förvärv av bolagets egna aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen, genom införande av en möjlighet till poströstning före bolagsstämmor samt redaktionella ändringar till följd av lagändringar.

Wilhelm Haglund-medaljen och Sandviks hållbarhetspris
Vid det digitala eventet utsågs Tim Tacionis, Gary Davies och Gene Kleinschmit (Sandvik Materials Technology) till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen. Deras innovation, belagd ultrafin tråd med produktnamnet Exera®, har i nära samarbete med deras kunder möjliggjort unika lösningar för flertalet nya medicintekniska applikationer som hjälper människor som lider av exempelvis Parkinsons sjukdom eller diabetes. Innovationen has också resulterat i en exponentiellt ökad försäljning med bibehållen hög lönsamhet.

Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson tilldelades Jörgen Petersson och Anders Åkesson (Sandvik Rock Processing Solutions) för deras innovativa process för att producera kvalitetskomponenter av mangan till konkrossar genom att använda mer än 90 procent återvunnet råmaterial. Genom internationella samarbeten med både kunder och andra affärsområden inom Sandvik har denna produkt levererat starka siffror inom cirkularitet och därigenom reducerat koldioxidutsläpp med över 16 000 ton per år.

Stockholm den 27 april 2021

Sandvik AB

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.