Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks årsstämma 2020

Sandvik AB höll den 28 april 2020 årsstämma i Sandviken.

Inga tal hölls under stämman, däremot vänder sig Sandviks VD och koncernchef Stefan Widing till aktieägarna i ett förinspelat tal som finns publicerat på Sandviks hemsida. Talet beskriver verksamheten och resultaten under 2019, samt de utmaningar som corona-pandemin innebär för den närmaste framtiden.

- Vi är väl positionerade och har bra kunderbjudanden. Precis som många andra bolag runt om i världen står vi inför en tuff period, men tack vare vår starka organisation, vår kultur, våra styrkor och våra nära relationer med kunderna kommer vi vara motståndskraftiga, säger Stefan Widing.

Sandviks styrelseordförande Johan Molin uttrycker i en kommentar på bolagets hemsida att styrelsen är tacksam för det mycket professionella arbete som Sandviks medarbetare utfört och som lett fram till det positiva resultatet för 2019.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning skulle betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes till styrelseledamöter Stefan Widing och Kai Wärn samt omvaldes till styrelseledamöter Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin och Helena Stjernholm. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

Lars Westerberg avgick från styrelsen genom stämmans beslut och kommer att tackas av vid ett framtida tillfälle.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Tomas Kärnström och Thomas Lilja samt till suppleanter Thomas Andersson och Mats W Lundberg.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrat arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 2 550 000 SEK till styrelsens ordförande, 690 000 SEK till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 300 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 170 000 SEK till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet, 145 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 115 000 SEK till vardera övrig ledamot i ersättningsutskottet. Inget arvode ska utgå till ledamöterna i utskottet för förvärv och avyttringar.

Revisor
Stämman beslutade omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Instruktion för valberedningen
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anta en reviderad instruktion for valberedningens tillsättning och uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta styrelsens förslag till reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2020)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2020).

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje förvärvad Sandvik-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls. Programmet bygger i allt väsentligt på samma villkor som 2014–2019 års incitamentsprogram.

LTI 2020 omfattar högst 2,5 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2020 uppskattas till högst 210 miljoner kronor, vid antagande om ett pris per Sandvik-aktie om 130 kronor.

Bemyndigande om förvärv av bolagets egna aktier
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2021, besluta om förvärv av bolagets egna aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Wilhelm Haglund-medaljen
Dirk Stiens på Walter (Sandvik Machining Solutions) utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av en ny metod, så kallad kemisk ångdeponering med ultra-lågtryck, för applicering av beläggningar. Metoden har möjliggjort en ny generation av belagda skärsorter - Tiger-tec® Gold.

Sandviks hållbarhetspris
Daniel Burton, Marcus Andersson och Ole Stadum på Kanthal (Sandvik Materials Technology) tilldelades ”Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson” för en servicelösning som hjälper kunderna att reducera sina koldioxidutsläpp genom att konvertera från fossila gasugnar till elektriska ugnar.

Stockholm den 28 april 2020

Sandvik AB

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.