Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Johan Molin om Sandvik och styrelsearbetet 2019

Det har varit ett intensivt arbete i Sandviks styrelse under 2019. Styrelseordföranden, Johan Molin, beskriver året som mycket händelserikt. Det har kännetecknats av viktiga aktiviteter som avyttringar och förvärv, presentationen av nya finansiella mål och nya långsiktiga hållbarhetsmål. Vi har även beslutat om att inleda den interna separationen av Sandvik Materials Technology och utsett ny vd och koncernchef i Sandvik, berättar han.

Johan Molin.pngHur skulle du, å styrelsens vägnar, vilja summera 2019 för Sandvik och har du någon reflektion kring starten på 2020?

Först vill jag säga att Sandvik säkrade ett bra rörelseresultat, en god orderingång och bra intäkter under 2019. Detta trots att kundaktiviteten försvagades markant för de kortcykliska affärerna under andra halvan av året. Resultatet stöttades naturligtvis av att efterfrågan för de sen-cykliska gruv- och energiverksamheterna låg kvar på en stabil nivå.

Vi i styrelsen träffar ledningen regelbundet under de sammanträden vi har. Affärsområdescheferna presenterar sina mål och strategier, vi granskar även alla divisioner över en 18-månaders period och vi följer upp riskanalyser, regelefterlevnad, hållbarhetsmål, IT etc. Under 2019 satte vi extra fokus på verksamheternas planer för att hantera en förändrad marknadssituation och en reflektion är att den decentraliserade affärsmodellen har etablerats väl inom bolaget. Styrelsens uppfattning är att Sandviks olika verksamheter effektivt vidtar åtgärder för att anpassa kostnaderna till det rådande efterfrågeläget och att arbetet utförs väl av alla medarbetare och av de olika ledningarna.

Andra viktiga delar var att sätta ambitionerna för Sandvik långsiktigt och vi introducerade de nya finansiella målen med tydliga tillväxtambitioner, samt fokus på en lägsta rörelsemarginal och vi lanserade hållbarhetsmål för 2030.

2019 utmärks också som något av ett tillväxtår genom att ett antal kompletterande förvärv till Sandviks kärnverksamheter genomfördes, så som Wetmore Tool & Engineering, OSK och Melin Tool Company – alla tillverkare av runda verktyg. Bolaget förvärvade även Summerill Tube Corporation och Thermaltek. Under året beslutades även om att avyttra majoriteten av Drilling and Completions (Varel), den del av verksamheten som är relaterad till olje- och gasindustrin, och vi inledde den interna separationen av Sandvik Materials Technology. Alla dessa förändringar stöttar Sandviks långsiktiga utveckling.

Ser vi till utmaningen som nu hela världen står inför, som en följd av coronaviruset där temporära nedstängningar och begränsningar i olika verksamheter ägt rum, blir fokus under 2020 att först och främst hantera det extraordinära läge som Sandvik och andra bolag befinner sig i. De långsiktiga ambitionerna gäller dock fortsatt, men 2020 kommer att handla om att ta sig igenom en helt unik situation på ett sätt som gör att vi står starka den dagen vi går tillbaka till ett mer normalt läge. Det handlar om att försöka behålla kompetens och en stark marknadsposition. För Sandvik kommer det alltid också att handla om att vara marknadsledare och att ha de bästa lösningarna, dvs. fortsätta satsa inom forskning och utveckling och utveckla vår service, samtidigt som det kortsiktigt handlar om att anpassa kostnaderna till efterfrågan.

I oktober 2019 blev det klart med en ny VD och koncernchef och Stefan Widing började den 1 februari i år, hur har han startat anser du?

Stefan säger att han har fått ett fantastiskt bemötande i organisationen och under den första tiden har han hunnit besöka många av våra verksamheter. Han har satt sig in i verksamheterna väl på denna korta tid och framöver kommer det bli mer fokus på de långsiktiga och strategiska frågorna. Just nu ligger fokus från både styrelsen och Stefan på att ta bolaget igenom genom den situation som coronaviruset för med sig.

Hur ser styrelsen på den interna separationen av Sandvik Materials Technology?

Vi är mycket nöjda med det arbete som snart har slutförts kring den interna separationen av Sandvik Materials Technology. De långsiktiga strategiska frågorna och möjligheten att se över en börsintroduktion för Sandvik Materials Technology får vi återkomma till framöver, nu handlar det närmast om att hantera de kortsiktiga utmaningarna och effekterna av coronaviruset.

Hur ser Sandviks möjligheter ut framöver?

Sandvik är idag ett välkonsoliderat bolag och vi har under se senaste åren lyckats sänka vår skuldsättning och säkerställa en god balansräkning. Vi är också väl positionerade på marknaden, med bra produkter och stark forskning och utveckling. Sandvik är väl rustat och jag ser med stor tillförsikt på den långsiktiga utvecklingen. Vi måste alltid anpassa vår produktionsapparat och våra kostnader till den situation som råder och realistiskt sett kommer det att bli en väldigt tuff period den närmaste tiden.

Kan vi räkna med fler förvärv under året 2020?

Det är många faktorer som vägs in för att genomföra förvärv och vi överväger mycket noga när möjligheterna är rätt. Långsiktigt gäller våra tillväxtambitioner och då ska vi även fortsätta med kompletterande förvärv.

Hur viktiga är de nya hållbarhetsmålen för styrelsen?

De hållbarhetsmål som vi satt för 2030 är prioriterade och innebär ett ansvar över hela vår värdekedja. Vi kommer regelbundet att följa upp hur arbetet att uppnå dem fortskrider och de kommer även att rapporteras i bolagets kvartalsrapporter. Vi ser dem som viktiga dels för att utveckla vår egen verksamhet, men även våra leverantörers och kunders. Vi är övertygade om att hållbarhetsarbetet även är centralt för att långsiktigt vara en attraktiv arbetsgivare.

Vill du framföra något till Sandviks medarbetare och även till aktieägarna nu när du inte fysiskt kunde delta på årets stämma?

Jag vill bara säga att styrelsen är tacksam för det mycket professionella arbetet som Sandviks medarbetare utfört och som lett fram till det positiva resultatet för 2019. Det finns en fantastisk kompetens i bolaget som utgör grunden till våra starka marknadspositioner. Sandvik är ett av Sveriges finaste bolag. Jag tror mycket på den fortsatta långsiktiga utvecklingen och jag vill även tacka alla er aktieägare för förtroendet och engagemanget som ni ger bolaget och oss i styrelsen även i ett mer utmanande läge. Stort tack till er alla.

Relaterad information

Vill du läsa mer om Sandviks styrelse och styrelsens arbete under 2019, se även verksamhetsberättelsen i Årsredovisningen för 2019.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.