Sandvik presenterar proforma-siffror för Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik meddelade den 28 oktober 2019 att ett avtal tecknats om att avyttra majoriteten av Drilling and Completions (Varel). Som tidigare kommunicerats påverkade en nedskrivning relaterad till avyttringen nettoresultatet i det fjärde kvartalet 2019 med totalt -3,9 miljarder kronor, varav -4,2 miljarder kronor påverkade rörelseresultatet negativt medan skatten påverkades positivt om +0,3 miljarder kronor.

Vidare har Varel i samband med planerad avyttring flyttats från Sandvik Mining and Rock Technology till Other Operations tills transaktionen stängs, vilket förväntas ske under första kvartalet 2020.

I linje med en decentraliserad organisationsmodell har Sandvik samtidigt omallokerat leaseportföljen som avser gruvutrustning från koncerngemensamt till Sandvik Mining and Rock Technology, följaktligen ökade det sysselsatta kapitalet om cirka 3 miljarder kronor, i genomsnitt, i Sandvik Mining and Rock Technology.

Proforma-siffror nedan innehåller både flytt av Varel samt omallokering av sysselsatt kapital.

Sandvik Mining and Rock Technology
KV1 2018 KV2 2018 KV3 2018 KV4 2018 HELÅR 2018 KV1 2019 KV2 2019 KV3 2019
Orderingång 9 832 10 986 10 036 10 988 41 842 11 369 11 318 11 006
Intäkter 8 926 10 471 10 406 11 254 41 058 10 103 11 233 11 244
Rörelseresultat 1 422 1 867 1 993 2 170 7 452 1 817 2 126 2 014
% av intäkter 15,9 17,8 19,2 19,3 18,2 18,0 18,9 17,9
Justerat rörelseresultat* 1 422 1 867 1 993 2 260 7 542 1 817 2 126 2 338
% av intäkter 15,9 17,8 19,2 20,1 18,4 18,0 18,9 20,8
Avkastning på syss. kapital 32,6 32,5 33,0 33,9 33,9 33,1 32,4 31,3
Antal anställda 14 229 14 463 14 492 14 397 14 397 14 543 14 794 14 555

Other Operations innehåller både Varel samt tidigare avyttringar (Hyperion och Sandvik Process Systems).

Other Operations
KV1 2018 KV2 2018 KV3 2018 KV4 2018 HELÅR 2018 KV1 2019 KV2 2019 KV3 2019
Orderingång 1 365 1 343 432 465 3 605 471 549 510
Intäkter 1 260 1 403 432 465 3 560 471 549 510
Rörelseresultat 82 70 557 -50 659 -45 85 -8
% av intäkter 6,5 5,0 129,0 -10,8 18,5 -9,5 15,4 -1,6
Justerat rörelseresultat* 82 70 -61 -50 41 -45 -26 -8
% av intäkter 6,5 5,0 -14,2 -10,8 1,1 -9,5 -4,7 -1,6
Avkastning på syss. kapital 53,8 54,5 67,0 10,3 10,3 9,0 10,0 -0,4
Antal anställda 2 547 2 611 1 102 1 089 1 089 1 061 1 098 1 095

*Justerat för jämförelsestörande poster

Stockholm, 10 januari 2020

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.