Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Nya finansiella- och hållbarhetsmål presenterade på Sandviks kapitalmarknadsdag

Idag på kapitalmarknadsdagen i Tammerfors, Finland, kommer Björn Rosengren, VD och koncernchef för Sandvik och Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör på Sandvik att presentera de huvudsakliga strategiska fokusområdena baserat på den underliggande principen om stabilitet och lönsamhet före tillväxt, samt presentera nya finansiella- och hållbarhetsmål.

Under de senaste tre åren har vi skapat en decentraliserad struktur och förbättrat både lönsamheten och Sandviks finansiella position. Det här möjliggör för oss att öka förvärvstakten, då vi särskilt vill bredda det digitala erbjudandet för att öka kundernas produktivitet. Vi kommer också att uppnå ytterligare kostnadseffektiviseringar genom att ständigt se över antalet produktionsenheter samt vara fortsatt kostnadsmedvetna, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef på Sandvik.

Nya mål för Sandvik

Finansiella mål

Efter att ha uppnått de finansiella målen för perioden 2016-2018, introducerar Sandvik nya långsiktiga mål. Målen omfattar alla tre nuvarande affärsområden inom Sandvik.

TILLVÄXT RÖRELSEMARGINAL
LÄGSTA NIVÅ
NETTOSKULD-
SÄTTNINGSGRAD
UTDELNING
≥5% ≥16% < 0,5 50% av vinst per aktie
över en ekonomisk cykel organisk
och förvärv
rullande 12 månader
justerat för jämförelsestörande poster
nettoskuld / eget kapital
över en ekonomisk cykel
justerat för jämförelsestörande poster


Hållbarhetsmål

Hållbarhet utgör redan en väsentlig del av Sandviks verksamhet och Sandvik blir alltmer den ledande partnern i att skapa hållbara affärer tillsammans med sina kunder. Nu tas nästa stora steg genom lanseringen av fyra hållbarhetsmål med sikte på 2030, vilka adresserar cirkularitet, klimatförändring, hälsa och säkerhet samt fair play.

CIRKULARITET KLIMATFÖRÄNDRING MÄNNISKAN I FOKUS FAIR PLAY
mer än 90% halvera CO2 påverkan inga skadade personer gör alltid rätt sak
effektivt resursutnyttjande
genom hela värdekedjan
produktutveckling samt fokus på
verksamheter och transporter
fokus på hälsa och säkerhet
där vi är aktiva
regelefterlevnad, mångfald,
samhällsengagemang

Jag är mycket nöjd med att vi har levererat ett bra aktieägarvärde till följd av operativa förbättringar och en stark marknad. Min förhoppning är att våra nya finansiella mål ger en god indikation om vårt fokus på tillväxt samtidigt som vi uppnår förbättrade resultat, inte bara i tider av god efterfrågan, utan över en ekonomisk cykel. Parallellt fortsätter vi att prioritera en stark finansiell ställning och utdelning. I kombination med våra nya hållbarhetsmål känner jag att vi har en stabil grund för att skapa långsiktigt ägarvärde, säger Björn Rosengren.

Under kapitalmarknadsdagen kommer cheferna för de olika affärsområdena att presentera sina huvudsakliga fokusområden:

Sandvik Machining Solutions, Klas Forsström

 • Ökad tillväxt genom att utveckla kunderbjudanden för produktivitetsökningar genom att
  • upprätthålla en ledande position inom skärande bearbetning genom starkt fokus på forskning och utveckling och operationella förbättringar
  • skala upp försäljningen inom Additive Manufacturing
  • bredda erbjudandet av digitala lösningar
  • fortsatt högt fokus på förvärv
 • Fortatt översyn av antalet produktionsenheter och en generell kostnadsdisciplin ger stöd till lönsamheten

Sandvik Mining and Rock Technology, Henrik Ager

 • Bibehålla en ledande position inom gruvdrift under jord
 • Ytterligare växa eftermarknadsaffären genom nya eller förbättrade lösningar för kunden så som digitala lösningar och ökad produktivitet genom databaserat förebyggande underhåll
 • Ledande positioner inom kunderbjudanden för automatisering och digitala lösningar för gruv- och bergbrytningsindustrierna
 • Förbättra produktportföljen för ovanjordsbrytning för att ta marknadsandelar
 • Fokus på kostnadseffektivitet

Sandvik Materials Technology, Göran Björkman

 • Öka takten för utvecklingen av nya produkter i syfte att bibehålla en ledande marknadsposition inom rörprodukter
 • Öka tillväxttakten inom divisionen för industriella uppvärmningssystem, Kanthal, både organiskt och genom förvärv
 • Ytterligare förbättra det operationella resultatet inom divisionen Strip samt fokusera på att växa affären genom att bredda kundportföljen och genom produkt- och applikationsutveckling

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.

Tammerfors, 22 maj 2019