Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks årsstämma 2019

Sandvik AB höll den 29 april 2019 årsstämma i Sandviken.

Sandviks VD och koncernchef Björn Rosengren berättade i sitt tal om verksamheten och resultaten under 2018. Ett år där koncernen på nytt nådde en rekordhög vinst.

- Vi har haft en stark efterfrågan och Sandvik har blivit än mer lönsamt, sa Björn Rosengren.

- I styrelsen är vi nöjda med ledningens mycket kompetenta arbete. Tempot har varit högt och många bra förändringar har genomförts, sa styrelseordföranden Johan Molin.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 4,25 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till torsdagen den 2 maj 2019. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 7 maj 2019.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till styrelseledamöter Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Tomas Kärnström och Thomas Lilja samt till suppleanter Thomas Andersson och Mats W Lundberg.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 2 550 000 SEK (tidigare 2 400 000 SEK) till styrelsens ordförande, 690 000 SEK (tidigare 660 000 SEK) till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 300 000 SEK (tidigare 285 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet, 170 000 SEK (tidigare 160 000 SEK) till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet, 145 000 SEK (tidigare 135 000 SEK) till ordföranden i ersättningsutskottet och 115 000 SEK (tidigare 110 000 SEK) till vardera övrig ledamot i ersättningsutskottet. Inget arvode ska utgå till ledamöterna i utskottet för förvärv och avyttringar.

Revisor
Stämman beslutade omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2019).

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje förvärvad Sandvik-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls. Programmet bygger i allt väsentligt på samma villkor som 2014–2018 års program.

LTI 2019 omfattar högst 3 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2019 beräknas uppgå till högst 315 miljoner SEK, vid antagande om ett pris per Sandvik-aktie om 135 SEK.

Wilhelm Haglund-medaljen
Tero Yli-Hannuksela, Jarno Kuittinen och Johannes Välivaara (Sandvik Mining and Rock Technology) utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av Sandvik DD422i och Sandvik DD422iE, en ny intelligent produktfamilj för jumbo-borriggar i gruvindustrin.

Stockholm den 29 april 2019

Sandvik AB

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.