Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2019 kl. 15.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 april 2019, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 23 april 2019.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras på bolagets webbplats home.sandvik, per telefon 026­-26 09 40 vardagar kl. 09.00–16.00 eller med brev till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade måste tisdagen den 23 april 2019 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investerings­sparkonton (ISK).

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten skickas in till ovan angiven adress före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats home.sandvik. Se nedan gällande behandling av personuppgifter.

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Anförande av verkställande direktören.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
 11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräk­ningen samt beslut om avstämningsdag.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 14. Val av styrelseledamöter:
  14.1 Jennifer Allerton
  14.2 Claes Boustedt
  14.3 Marika Fredriksson
  14.4 Johan Karlström
  14.5 Johan Molin
  14.6 Björn Rosengren
  14.7 Helena Stjernholm
  14.8 Lars Westerberg
 15. Val av styrelseordförande.
 16. Val av revisor.
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019).
 19. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 4,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 2 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslagen beräknas utdelningen utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 7 maj 2019.

Valberedningens förslag

Valberedningen utgörs av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Kaj Thorén (Alecta), Pär Boman (Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar följande:

Punkt 2 – Advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 12 – Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter samt ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 13 – Arvode till styrelsen:

 • Styrelsens ordförande: 2 550 000 (2 400 000) kronor
 • Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 690 000 (660 000) kronor vardera
 • Ordförande i revisionsutskottet: 300 000 (285 000) kronor
 • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 170 000 (160 000) kronor vardera
 • Ordförande i ersättningsutskottet: 145 000 (135 000) kronor
 • Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 115 000 (110 000) kronor vardera

Inget arvode ska utgå till ledamöterna i utskottet för förvärv och avyttringar.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Val av följande personer till styrelseledamöter:

14.1 Jennifer Allerton (omval)
14.2 Claes Boustedt (omvall)
14.3 Marika Fredriksson (omval)
14.4 Johan Karlström (omval)
14.5 Johan Molin (omval)
14.6 Björn Rosengren (omval)
14.7 Helena Stjernholm (omval)
14.8Lars Westerberg (omval)

Punkt 15 – Omval av Johan Molin som styrelseordförande.

Punkt 16 – I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2020, vilka motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2018.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. För verkställande direktören kan alternativt gälla en uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not 3.5 i bolagets årsredovisning för 2018 och bolagets webbplats.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019)

Bakgrund

Sedan 2014 har Sandviks årsstämma årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i form av prestationsbaserade aktiesparprogram med krav på investering för samtliga deltagare. Styrelsen anser att dessa program uppfyller sitt syfte att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen, stärka Sandvik-koncernens möjlighet att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt stärka Sandviks fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner för 2019 ("LTI 2019") på nedanstående villkor.

Allmänt

LTI 2019 omfattar cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen, uppdelade på fyra kategorier. Det maximala antalet Sandvik-aktier som kan komma att tilldelas enligt LTI 2019 är 3 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,24 procent av antalet utestående aktier i Sandvik.

För deltagande i LTI 2019 krävs att den anställde till marknadspris senast den 14 juni 2019 investerar i Sandvik-aktier (”Investeringsaktier”). För det fall den anställde inte kan investera före detta datum på grund av att denne är upptagen i en av Sandvik förd loggbok, ska styrelsen ha rätt att senarelägga investeringsdatumet för sådan anställd. Den anställde kan inom ramen för LTI 2019 investera upp till ett belopp motsvarande 10 procent av sin fasta årslön före skatt vid tidpunkten för investeringen.

Förutsatt sådant förvärv av Investeringsaktier kommer deltagare i LTI 2019 ges rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas Sandvik-aktier enligt de villkor som anges nedan.

Prestationsaktier

Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare rätt att tilldelas Sandvik-aktier förutsatt att vissa prestationsmål uppnås (”Prestationsaktier”). Maximalt antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är:

- 8 för verkställande direktören
- 7 för övrig medlem av koncernledningen (för närvarande 7 personer),
- 6 för högre chef (cirka 60 personer), och
- 5 för nyckelperson (cirka 283 personer).

Varje medlem av koncernledningen ska nominera de personer som ska erbjudas deltagande i LTI 2019 och som ska ingå i kategorierna högre chef respektive nyckelperson, baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Alla nomineringar ska godkännas av verkställande direktören.

Antalet Prestationsaktier som deltagaren slutligen tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är beroende av utvecklingen av Sandvik-koncernens justerade vinst per aktie (”EPS”) för räkenskapsåret 2019 (”EPS 2019”) i förhållande till justerad EPS för räkenskapsåret 2018 (”EPS 2018”). Styrelsen fastställer de nivåer avseende justerad EPS som måste uppnås för tilldelning av ett visst antal Prestationsaktier. Tilldelning sker enligt följande:

- En Prestationsaktie tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie om EPS 2019 överstiger EPS 2018.

- För att tilldelning av övriga Prestationsaktier över huvud taget ska bli aktuell krävs en ökning av EPS 2019 med mer än 5 procent i förhållande till EPS 2018. Den ökning av EPS som krävs för tilldelning av maximalt antal Prestationsaktier för varje förvärvad Investeringsaktie fastställs av styrelsen.

Den nivå som krävs för maximal tilldelning samt i vilken utsträckning de fastställda nivåerna har uppnåtts kommer att redovisas i årsredovisningen för 2019.

Förutsättningar för tilldelning

Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter fortlöpande anställning och att samtliga Investeringsaktier innehas under en period om tre år från det att Investeringsaktierna förvärvades (”Intjänandeperioden”). Styrelsens ordförande får i särskilda fall medge undantag från dessa krav när det gäller enskilda deltagare, medan styrelsen får besluta om sådana undantag gällande grupper av deltagare.

Om villkoren för tilldelning som uppställs för LTI 2019 är uppfyllda ska tilldelning av Prestationsaktier ske under 2022, dock senast den 30 juni 2022. Tilldelning ska ske vederlagsfritt med förbehåll för skatt.

Justering av antalet Prestationsaktier m m

Före tilldelning av Prestationsaktier ska styrelsen pröva om antalet Prestationsaktier är rimligt i förhållande till Sandviks finansiella resultat och ställning, inverkan av större förvärv, avyttringar och andra betydande kapitaltransaktioner, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen reducera antalet Prestationsaktier till det lägre antal som styrelsen bedömer lämpligt eller besluta att ingen tilldelning ska ske.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om omräkning av villkoren för LTI 2019 i händelse av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser i Sandvik.

En alternativ kontantbaserad incitamentslösning kan komma att implementeras för deltagare i sådana länder där förvärv av Investeringsaktier eller tilldelning av Prestationsaktier inte är lämpligt, eller i övrigt om sådan lösning bedöms vara lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTI 2019. Verkställande direktören och koncernchefen ska ha rätt att besluta vilka personer som ska erbjudas deltagande i den kontantbaserade incitamentslösningen.

Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2019 inom ramen för angivna huvudsakliga villkor.

Rätten att tilldelas Prestationsaktier kan inte överlåtas och ger inte deltagaren rätt till kompensation för utdelning som lämnas på underliggande aktier under Intjänandeperioden.

Kostnader för LTI 2019 och säkringsåtgärder

Den totala kostnaden för LTI 2019 uppskattas till högst 315 miljoner kronor, vid antagande om ett pris per Sandvik-aktie om 135 kronor. Kostnaderna kommer att fördelas över åren 2019–2021. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter om 52 miljoner kronor, och administrativa kostnader för programmet uppgående till cirka 2 miljoner kronor.

Sandvik avser att säkra sitt åtagande att leverera upp till 3 miljoner Sandvik-aktier under LTI 2019 genom aktieswapavtal med tredje part. Räntekostnaden för en sådan aktieswap beräknas uppgå till cirka 2 miljoner kronor per år baserat på nuvarande ränteläge och ett aktiepris om 135 kronor. Mot denna kostnad står dock värdet av eventuella aktieutdelningar.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott och har diskuterats och beslutats av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens diskussion och beslut gällande förslaget.

Majoritetskrav

Beslutet om LTI 2019 kräver en majoritet om mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna.

Övrigt

För en beskrivning av Sandviks övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till not 3.5 i Sandviks årsredovisning för 2018 och bolagets webbplats.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Valberedningens förslag under punkterna 2 och 12–16 samt styrelsens förslag under punkterna 17 och 18 framgår i sin helhet av denna kallelse. Valberedningens motiverade yttrande och presentationen av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats home.sandvik. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna för ersättning är tillgängliga hos Sandvik AB på adress Kungsbron 1, sektion G, plan 6, Stockholm, och på bolagets webbplats home.sandvik. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress till bolaget.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 1 254 385 923 aktier och röster.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Sandvik Aktiebolag, org. nr 556000-3468, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

PROGRAM

Inregistreringen till stämman börjar kl. 13.00. Med början kl. 13.00 bjuder vi på musikunderhållning och lättare förtäring. Kl 14.00 inleds ett förprogram som fokuserar på hur Sandvik drar nytta av globala trender samt bidrar till den industriella utvecklingen. Utdelningen av Wilhelm Haglund-medaljen sker ca kl. 14.30.

Stockholm i mars 2019

SANDVIK AKTIEBOLAG (PUBL)
Styrelsen

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.