Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks årsstämma 2018

Sandvik AB höll den 27 april 2018 årsstämma i Sandviken.

Sandviks VD och koncernchef Björn Rosengren berättade i sitt tal om verksamheten och resultaten under 2017. Ett år där koncernen nådde en rekordhög vinst.

– Resultatet är ett kvitto på att vår strategi fallit väl ut och tagits emot bra. Både internt och av marknaden, sa Björn Rosengren.

– Ledningen i Sandvik har lyckats driva igenom decentraliseringen på ett mycket lyckat sätt. Sandvik har nu en struktur där affärsbesluten ligger nära kund, sa styrelseordföranden Johan Molin.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Utdelning

Stämman beslutade om utdelning om 3,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till onsdagen den 2 maj 2018. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB måndagen den 7 maj 2018.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till styrelseledamöter Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Tomas Kärnström och Thomas Lilja samt till suppleanter Thomas Andersson och Mats W Lundberg.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 2 400 000 SEK (tidigare 2 200 000 SEK) till styrelsens ordförande, 660 000 SEK (tidigare 630 000 SEK) till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 285 000 SEK (tidigare 275 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet,160 000 SEK (tidigare 150 000 SEK) till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet, 135 000 SEK (tidigare 125 000 SEK) till ordföranden i ersättningsutskottet och 110 000 SEK (tidigare 100 000 SEK) till vardera övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor

Stämman beslutade välja PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. PwC har meddelat att de har utsett Peter Nyllinge till huvudansvarig revisor.

Avgående revisorn KPMG AB, med huvudansvarig revisor Joakim Thilstedt, avtackades.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2018)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2018).

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje förvärvad Sandvik-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls (Prestationsaktier). Till skillnad från tidigare års incitamentsprogram ska inga aktier utan koppling till prestationsmål kunna tilldelas; istället har det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas för varje förvärvad Sandvik-aktie utökats med en aktie i var och en av de fyra deltagarkategorierna. I övrigt bygger programmet i allt väsentligt på samma villkor som 2014–2017 års program.

LTI 2018 omfattar högst 3 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2018 beräknas uppgå till högst 327 miljoner SEK, under antagande om ett pris per Sandvik-aktie om 150 SEK.

Förslag från aktieägare

Stämman beslutade avslå aktieägarförslaget att flytta Sandviks huvudkontor till Sandviken.

Wilhelm Haglund-medaljen

Karin Andersson, Björn Ericsson, Emmanuelle Göthelid och Marie Pettersson (Sandvik Coromant) utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av den PVD-belagda hårdmetallsorten GC 1130 – på väg att bli den mest säljande frässorten i Sandvik Coromants produktfamilj för fräsar.

Stockholm den 27 april 2018

Sandvik AB

Sandviks årsstämma 2018 (PDF)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.