Sandvik en viktig spelare i omställningen till fossilfria drivmedel

Bränslecellsstack med seriekopplade bränsleceller.
Bränslecellsstack med seriekopplade bränsleceller. Mellan varje bränslecell finns en tunn metallplatta som leder ut elektriciteten. På bilden ses cirka tio stycken seriekopplade bränsleceller. I ett fordon kan så många som 400 bränsleceller finnas i en bränslestack.

En viktig del i omställningen till hållbar energiförsörjning är att gå över till förnybara och fossilfria drivmedel i våra fordon. Bränslecellstekniken är en teknik som allt fler biltillverkare satsar på för att ersätta förbränningsmotorn. I utvecklingen av bränslecellstekniken spelar Sandvik en central roll.

– I ett vätgasdrivet fordon sitter en så kallad bränslecellsstack som är uppbyggd av många seriekopplade bränsleceller. I bränslestacken sker en omvandling på så sätt att vätgasen, som är själva drivmedlet, reagerar med syret och blir till vatten. När den omvandlingen sker genereras också elektricitet som leds till en elmotor som i sin tur driver fordonet, förklarar Mats W Lundberg som är hållbarhetsspecialist på Sandvik.

Fakta vätgas

Att minska koldioxidutsläpp är ett av regeringens tre högst prioriterade områden. Fossilfria drivmedel är en viktig pusselbit för att nå målet att Sverige år 2050 ska vara klimatneutralt, det vill säga att Sverige som land inte längre ska bidra till växthuseffekten. Detta är ett mål i linje med EU:s klimatmål och styr mot FN:s globala miljömål.

Flera stora städer i världen planerar att införa nollutsläppszoner för fordon redan 2019. Endast vätgas- och batterifordon kommer klara de stränga utsläppskraven.

Väte är universums vanligaste grundämne.

Läs mer på webbplatsen för Vätgas Sverige

Mellan varje bränslecell i stacken sitter en tunn metallplatta som leder ut elektriciteten till elmotorn – och det är här Sandvik kommer in. Med nanoteknologi i industriell skala belägger och levererar vi breda stålband till våra kunder som sedan stansar ut plattor till önskad storlek och form till stacken för att leda ut elektriciteten.

Fördelar med vätgas som drivmedel

Den största fördelen med vätgas som drivmedel är att det enda utsläppet som genereras efter att vätgasen passerat bränslecellen är vattenånga. Det förekommer alltså inget koldioxidutsläpp alls.

– Tankar man grön vätgas, vilket betyder att vätgasen producerats med förnybara energikällor som solenergi och vindkraft, är det totala koldioxidutsläppet för driften av fordonet i princip noll, säger Mats.

Andra fördelar med vätgas är att tanktiden på endast tre minuter är kort och räckvidden lång.

Varför rullar inte flera vätgasbilar på vägarna redan idag?

– Fordonstillverkarna befinner sig just nu i ett läge där de som utvecklar vätgasbilar, hybrider och batteribilar ska ta ställning till vilken eller vilka tekniker de ska satsa på. Utvecklingsarbete pågår fortfarande för dessa tekniker och mest troligt är att flera olika tekniker kommer att komplettera varandra i framtiden beroende på behov, användningsområde och lokala förutsättningar, säger Mats.

En utmaning är utbyggnaden av infrastrukturen. Ledande länder och regioner där politiska beslut redan tagits och stora satsningar gjorts och pågår är Japan, Sydkorea och Kalifornien i USA. I Europa har Tyskland kommit längst när det gäller infrastrukturen men även i Danmark, Norge och Storbritannien pågår utbyggnaden i rask takt. Sverige är inte i framkant än och idag finns endast fyra vätgastankstationer men ytterligare tio är på gång.

Se filmen om bränslecellsdrivna vätgasbilar och vilka fördelar de innebär: