Skattedom har ingen finansiell påverkan på Sandvik

Kammarrätten väljer att gå på skattemyndighetens linje i ett skatteärende relaterat till omstruktureringen av Sandviks treasury-funktion 2004. Kammarrätten bekräftar därmed Förvaltningsrättens dom från 2015, efter vilken Sandvik som en konsekvens betalade cirka 300 miljoner kronor i tillkommande skatt. Följaktligen har Kammarättens dom ingen finansiell påverkan på Sandviks resultat.

Omstruktureringen, som genomfördes 2004, gjordes i linje med då gällande skattelagsstiftning. Eftersom skattemyndigheten ändrade uppfattning under tiden samt beroende på komplexiteten i frågan, valde Sandvik att pröva ärendet rättsligt.

Sandvik kommer att gå igenom domslutet noggrant och därefter besluta om ett eventuellt överklagande.