Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks årsstämma 2017

Sandvik AB höll den 27 april 2017 årsstämma i Sandviken.

Sandviks VD och koncernchef Björn Rosengren berättade i sitt tal om verksamheten och resultaten under 2016 och det förbättringsarbete som pågår i koncernen.

- Vi ska fokusera på de verksamhetsområden där vi är eller kan bli marknadsledande. Sandvik strävar efter att uppnå små kontinuerliga förbättringar varje dag. Det finns alltid en möjlighet att bli lite bättre, sa Björn Rosengren.

- Vi i styrelsen står bakom Sandviks decentraliseringsstrategi att affärsbeslut ska tas och genomföras nära kunderna, ute på marknaden, sa Sandviks styrelseordförande Johan Molin.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 2,75 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till tisdagen den 2 maj 2017. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 maj 2017.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag valdes Marika Fredriksson till ny styrelseledamot, samt omvaldes till styrelseledamöter Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Tomas Kärnström och Thomas Lilja samt till suppleanter Thomas Andersson och Mats W Lundberg.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 2 200 000 SEK (tidigare 2 000 000 SEK) till styrelsens ordförande, 630 000 SEK (tidigare 600 000 SEK) till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 275 000 SEK (tidigare 225 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet, 150 000 SEK (oförändrat) till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet,125 000 SEK (oförändrat) till ordföranden i ersättningsutskottet och 100 000 SEK (oförändrat) till vardera övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor
Stämman beslutade omvälja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2017)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2017), på i allt väsentligt samma villkor som 2014–2016 års incitamentsprogram.

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas en Sandvik-aktie. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger även deltagaren rätt att vederlagsfritt tilldelas ytterligare aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls.

LTI 2017 omfattar högst 3,5 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2017 beräknas uppgå till högst 318 miljoner SEK, under antagande om en maximal måluppfyllelse och ett pris per aktie om 100 SEK.

Wilhelm Haglund-medaljen
Roger Berglund, Bo Jönsson, Thomas Lewin och Krister Wickman från Sandvik Materials Technology utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av de pulvermetallurgiska materialen Kanthal® APM och Kanthal APMT™ som dramatiskt förbättrar de mekaniska egenskaperna vid extrema temperaturer, samt produkter som dessa material baseras på.

Stockholm den 27 april 2017

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Carina Aspenberg, presschef, Sandvik AB, tel +46 70 616 0119.

Sandviks årsstämma 2017 (PDF)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.