Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl.17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 21 april 2017.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras på bolagets webbplats home.sandvik, per telefon 026­-26 09 40 vardagar kl. 09.00–16.00 eller med brev till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade måste fredagen den 21 april 2017 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investerings­sparkonton (ISK).

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten skickas in till ovan angiven adress före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats home.sandvik.

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Anförande av verkställande direktören.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
 11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräk­ningen samt beslut om avstämningsdag.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 14. Val av styrelseledamöter:
  14.1 Marika Fredriksson
  14.2 Jennifer Allerton
  14.3
  Claes Boustedt
  14.4
  Johan Karlström
  14.5
  Johan Molin
  14.6
  Björn Rosengren
  14.7
  Helena Stjernholm
  14.8
  Lars Westerberg
 15. Val av styrelseordförande.
 16. Val av revisor.
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2017).
 19. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 2 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslagen beräknas utdelningen utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 maj 2017.

Valberedningens förslag

Valberedningen utgörs av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Kaj Thorén (Alecta), Pär Boman (Handelsbanken Pension), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar följande:

Punkt 2 – Advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 12 – Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter samt ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 13 – Arvode till styrelsen:

 • Styrelsens ordförande: 2 200 000 (2 000 000) kronor
 • Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 630 000 (600 000) kronor vardera
 • Ordförande i revisionsutskottet: 275 000 (225 000) kronor
 • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 150 000 (150 000) kronor vardera
 • Ordförande i ersättningsutskottet: 125 000 (125 000) kronor
 • Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 100 000 (100 000) kronor vardera

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Val av följande personer till styrelseledamöter:

14.1 Marika Fredriksson (nyval)
14.2 Jennifer Allerton (omval)
14.3 Claes Boustedt (omval)
14.4 Johan Karlström (omval)
14.5 Johan Molin (omval)
14.6 Björn Rosengren (omval)
14.7 Helena Stjernholm (omval)
14.8 Lars Westerberg (omval)

Jürgen M Geissinger har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Marika Fredriksson, född 1963, med magisterexamen i finans och företagsekonomi, är CFO & Group Executive Vice President för Vestas Wind Systems A/S sedan 2013. Dessförinnan var hon CFO på Gambro AB, CFO på Autoliv Inc. samt har innehaft flera ledande positioner inom Volvokoncernen. Hon är styrelseledamot för ÅF AB och SSAB AB.

Punkt 15 – Omval av Johan Molin som styrelseordförande.

Punkt 16 – I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2018, vilka i huvudsak motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2016.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. För verkställande direktören kan alternativt gälla en uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not 3.5 i bolagets årsredovisning för 2016 och bolagets webbplats.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2017)

Bakgrund

Sedan 2014 har Sandviks årsstämma årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i form av prestationsbaserade aktiesparprogram med krav på investering för samtliga deltagare. Styrelsen anser att dessa program uppfyller sitt syfte att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen, stärka Sandvik-koncernens möjlighet att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt stärka Sandviks fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner för 2017 ("LTI 2017") på huvudsakligen samma villkor som de senaste tre långsiktiga incitamentsprogrammen.

Allmänt

LTI 2017 omfattar cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen, uppdelade på fyra kategorier. Det maximala antalet aktier som kan komma att tilldelas enligt LTI 2017 är 3 500 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,28 procent av antalet utestående aktier i Sandvik.

För deltagande i LTI 2017 krävs att den anställde till marknadspris senast den 12 juni 2017 investerar i Sandvik-aktier (”Investeringsaktier”). För det fall den anställde inte kan investera före detta datum på grund av att denne är upptagen i en av Sandvik förd loggbok, ska styrelsen ha rätt att senarelägga investeringsdatumet för sådan anställd. Den anställde kan inom ramen för LTI 2017 investera upp till ett belopp motsvarande 10 procent av sin fasta årslön före skatt vid tidpunkten för investeringen.

Förutsatt sådant förvärv av Investeringsaktier kommer deltagare i LTI 2017 ges rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas Sandvik-aktier enligt de villkor som anges nedan.

Matchningsaktier

Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare inom samtliga fyra kategorier rätt att tilldelas en Sandvik-aktie (”Matchningsaktie”).

Prestationsaktier

Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare rätt att utöver Matchningsaktier tilldelas ytterligare Sandvik-aktier förutsatt att vissa prestationsmål uppnås (”Prestationsaktier”). Maximalt antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är:

 • 7 för verkställande direktören,
 • 6 för övrig medlem av koncernledningen (för närvarande 7 personer)
 • 5 för högre chef (cirka 60 personer), och
 • 4 för nyckelperson (cirka 283 personer).

Varje medlem av koncernledningen ska nominera de personer som ska erbjudas deltagande i LTI 2017 och som ska ingå i kategorierna högre chef respektive nyckelperson, baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Alla nomineringar ska godkännas av verkställande direktören.

Antalet Prestationsaktier som deltagaren slutligen tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är beroende av hur Sandvik-koncernens justerade vinst per aktie utvecklas under räkenskapsåret 2017 i förhållande till justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2016. Styrelsen fastställer de nivåer avseende justerad vinst per aktie som måste uppnås för tilldelning av visst antal Prestationsaktier. För att tilldelning av Prestationsaktier över huvud taget ska bli aktuell krävs en ökning av justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2017 med mer än 5 procent i förhållande till justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2016. De nivåer som fastställs samt i vilken utsträckning de har uppnåtts kommer att redovisas i årsredovisningen för 2017.

Förutsättningar för tilldelning

Tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier förutsätter fortlöpande anställning och att samtliga Investeringsaktier innehas under en period om tre år från det att Investeringsaktierna förvärvades (”Intjänandeperioden”). Styrelsens ordförande har rätt att i särskilda fall medge undantag från kravet att Investeringsaktierna ska innehas under hela Intjänandeperioden.

Rätten att tilldelas Matchningsaktier är villkorad av att årsstämman 2018 beslutar om utdelning för räkenskapsåret 2017. Huruvida utdelning beslutas ska dock inte påverka deltagares rätt att tilldelas Prestationsaktier.

Om villkoren för tilldelning som uppställs för LTI 2017 är uppfyllda ska tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier ske under 2020, dock senast den 30 juni 2020. Tilldelning ska ske vederlagsfritt med förbehåll för skatt.

Justering av antalet Prestationsaktier och/eller Matchningsaktier m.m.

Före tilldelning av Prestationsaktier ska styrelsen pröva om antalet Prestationsaktier är rimligt i förhållande till Sandviks finansiella resultat och ställning, inverkan av större förvärv, avyttringar och andra betydande kapitaltransaktioner, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen reducera antalet Prestationsaktier till det lägre antal som styrelsen bedömer lämpligt eller besluta att ingen tilldelning ska ske.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om omräkning av villkoren för LTI 2017 i händelse av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser i Sandvik.

Styrelsen ska ha rätt att besluta att införa en alternativ kontantbaserad incitamentslösning för deltagare i sådana länder där förvärv av Investeringsaktier eller tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier inte är lämpligt, eller i övrigt om sådan lösning bedöms vara lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTI 2017.

Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2017 inom ramen för angivna huvudsakliga villkor.

Rätten att tilldelas Matchnings- respektive Prestationsaktier kan inte överlåtas och ger inte deltagaren rätt till kompensation för utdelning som lämnas på underliggande aktier under Intjänandeperioden.

Kostnader för LTI 2017 och säkringsåtgärder

Den totala kostnaden för LTI 2017 vid maximal tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier beräknas till högst 318 miljoner kronor. Kostnaderna kommer att fördelas över åren 2017–2019. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter, och administrativa kostnader för programmet uppgående till 3 miljoner kronor.

Lönekostnaderna (exklusive sociala avgifter) har beräknats baserat på värdet vid programmets start av de Matchnings- och Prestationsaktier som kan komma att tilldelas vid högsta måluppfyllelse, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under Intjänandeperioden. Beräkningen av kostnaderna baseras på maximal måluppfyllelse och ett pris per aktie om 100 kronor.

Sandvik avser att säkra sitt åtagande att leverera upp till 3 500 000 Sandvik-aktier under LTI 2017 genom aktieswapavtal med tredje part. Räntekostnaden för en sådan aktieswap beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor per år baserat på nuvarande ränteläge och ett pris per aktie om 100 kronor. Mot denna kostnad står dock värdet av eventuella aktieutdelningar.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott och har diskuterats och beslutats av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens diskussion och beslut gällande förslaget.

Majoritetskrav

Beslutet om LTI 2017 kräver en majoritet om mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna.

Övrigt

För en beskrivning av Sandviks övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till not 3.5 i Sandviks årsredovisning för 2016 och bolagets webbplats.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Valberedningens förslag under punkterna 2 och 12–16 samt styrelsens förslag under punkterna 17 och 18 framgår i sin helhet av denna kallelse. Valberedningens motiverade yttrande samt presentationen av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats home.sandvik. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna för ersättning är tillgängliga hos Sandvik AB på adress Kungsbron 1, sektion G, plan 6, Stockholm, och på bolagets webbplats home.sandvik. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress till bolaget.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 1 254 385 923 aktier och röster.

PROGRAM

Inregistreringen till stämman börjar kl. 15.00. Med början kl.15.00 bjuder vi på musikunderhållning och lättare förtäring. Ett förprogram med fokus på hur vi säkerställer att Sandvik har de största talangerna börjar kl.16.00 och utdelningen av Wilhelm Haglund-medaljen sker cirka kl.16.30.

Stockholm i mars 2017

SANDVIK AKTIEBOLAG (PUBL)

Styrelsen

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag (PDF)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.