Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 22 april 2016.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras med brev till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd, per telefon 026­-26 09 40 vardagar kl. 09.00–16.00 eller på bolagets webbplats home.sandvik. Aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade måste fredagen den 22 april 2016 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investerings­sparkonton (ISK).

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten skickas in till ovan angiven adress före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats home.sandvik.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två personer att justera protokollet.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Anförande av verkställande direktören.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.

11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräk­ningen samt beslut om avstämningsdag.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

14. Val av styrelseledamöter:

14.1 Björn Rosengren

14.2 Helena Stjernholm

14.3 Jennifer Allerton

14.4 Claes Boustedt

14.5 Jürgen M Geissinger

14.6 Johan Karlström

14.7 Johan Molin

14.8 Lars Westerberg

15. Val av styrelseordförande.

16. Val av revisor.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016).

19. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 2 maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslagen beräknas utdelningen utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2016.

Valberedningens förslag

Valberedningen utgörs av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Kaj Thorén (Alecta), Pär Boman (Handelsbanken AB, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa), Tomas Hedberg (Swedbank Robur fonder) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar följande:

Punkt 2 – Advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 12 – Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13 – Arvode till styrelsen:

  • Styrelsens ordförande: 2 000 000 kronor (tidigare 1 700 000 kronor)
  • Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 600 000 kronor vardera (oförändrat)
  • Ordförande i revisionsutskottet: 225 000 kronor (tidigare 175 000 kronor)
  • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 150 000 kronor vardera (oförändrat)
  • Ordförande i ersättningsutskottet: 125 000 kronor (oförändrat)
  • Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 100 000 kronor vardera (oförändrat)

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Val av följande personer till styrelseledamöter:

14.1 Björn Rosengren (nyval)

14.2 Helena Stjernholm (nyval)

14.3 Jennifer Allerton (omval)

14.4 Claes Boustedt (omval)

14.5 Jürgen M Geissinger (omval)

14.6 Johan Karlström (omval)

14.7 Johan Molin (omval)

14.8 Lars Westerberg (omval)

Hanne de Mora har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval.

Björn Rosengren, född 1959, civilingenjör, är verkställande direktör och koncernchef i Sandvik AB sedan 1 november 2015. Dessförinnan var han verkställande direktör och koncernchef i Wärtsilä Corporation 2011–2015 och innehade flera ledande befattningar inom Atlas Copco 2001–2011. Han är för närvarande styrelseledamot i Danfoss A/S.

Helena Stjernholm, född 1970, civilekonom, är verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden. Innan hon började på Industrivärden var hon partner i riskkapitalbolaget IK Investment Partners där hon hade arbetat sedan 1998. Hon var medlem av bolagets Executive Committee samt Investment Committee. Hon har suttit i ett flertal svenska och utländska bolagsstyrelser.

Punkt 15 – Omval av Johan Molin som styrelseordförande.

Punkt 16 – Omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2017, vilka i huvudsak motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2015.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav.

Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. För verkställande direktören kan alternativt gälla en uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not 3.5 i bolagets årsredovisning för 2015 och bolagets webbplats.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016)

Bakgrund

På Sandviks årsstämmor 2014 och 2015 beslutades anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i form av ett prestationsbaserat aktiespar­program med krav på investering för samtliga deltagare. Styrelsens avsikt var att även föreslå att årsstämman 2016 beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram enligt samma huvudsakliga principer. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitaments­program för ledande befattningshavare och nyckelpersoner för 2016 ("LTI 2016") på huvudsakligen samma villkor som 2014 och 2015 års långsiktiga incitamentsprogram.

Förutom att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen är avsikten med LTI 2016 att även öka Sandvik-koncernens möjlighet att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt förstärka Sandviks fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen.

Det totala antalet aktier som kan komma att tilldelas enligt de långsiktiga incitaments­programmen under åren 2014–2016 ska vara högst 12 540 000 aktier, vilket motsvarar cirka 1 procent av antalet utestående aktier i Sandvik.

Allmänt

LTI 2016 riktar sig till cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen, uppdelade på fyra kategorier, och omfattar högst 4 500 000 Sandvik-aktier.

För deltagande i LTI 2016 krävs att den anställde till marknadspris senast den 10 juni 2016 investerar i Sandvik-aktier (”Investeringsaktier”). För det fall den anställde inte kan investera före detta datum på grund av att denne är upptagen i en av Sandvik förd loggbok, ska styrelsen ha rätt att senarelägga investeringsdatumet för sådan anställd. Den anställde kan inom ramen för LTI 2016 investera upp till ett belopp motsvarande 10 procent av sin fasta årslön före skatt vid tidpunkten för investeringen.

Förutsatt sådant förvärv av Investeringsaktier kommer deltagare i LTI 2016 ges rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas Sandvik-aktier enligt de villkor som anges nedan.

Matchningsaktier

Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare inom samtliga fyra kategorier rätt att tilldelas en Sandvik-aktie (”Matchningsaktie”).

Prestationsaktier

Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare rätt att utöver Matchningsaktier tilldelas ytterligare Sandvik-aktier förutsatt att vissa prestationsmål uppnås (”Prestationsaktier”). Maximalt antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är:

-7 för verkställande direktören,

-6 för övrig medlem av koncernledningen (för närvarande 10 personer),

-5 för högre chef (ca 60 personer), och

-4 för nyckelperson (ca 280 personer).

Varje medlem av koncernledningen ska nominera de personer som ska erbjudas deltagande i LTI 2016 och som ska ingå i kategorierna högre chef respektive nyckelperson, baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Alla nomineringar ska godkännas av verkställande direktören.

Antalet Prestationsaktier som deltagaren slutligen tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är beroende av hur Sandvik-koncernens justerade vinst per aktie utvecklas under räkenskapsåret 2016 i förhållande till justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2015. Styrelsen fastställer de nivåer avseende justerad vinst per aktie under 2016 som måste uppnås för tilldelning av visst antal Prestationsaktier. För att tilldelning över huvud taget ska bli aktuell krävs en ökning av justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2016 med mer än 5 procent i förhållande till justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2015. De nivåer som fastställs samt i vilken utsträckning de har uppnåtts kommer att redovisas i årsredovisningen för 2016.

Förutsättningar för tilldelning

Tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier förutsätter fortlöpande anställning och att samtliga Investeringsaktier innehas under en period om tre år från det att Investeringsaktierna förvärvades (”Intjänandeperioden”). Styrelsens ordförande har rätt att i särskilda fall medge undantag från kravet att Investeringsaktierna ska innehas under hela Intjänandeperioden.

Rätten att tilldelas Matchningsaktier är villkorad av att årsstämman 2017 beslutar om utdelning för räkenskapsåret 2016. Huruvida utdelning beslutas ska dock inte påverka deltagares rätt att tilldelas Prestationsaktier.

Om villkoren för tilldelning som uppställs för LTI 2016 är uppfyllda ska tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier ske under 2019, dock senast den 30 juni 2019. Tilldelning ska ske vederlagsfritt med förbehåll för skatt.

Justering av antalet Prestationsaktier och/eller Matchningsaktier m.m.
Före tilldelning av Prestationsaktier ska styrelsen pröva om antalet Prestationsaktier är rimligt i förhållande till Sandviks finansiella resultat och ställning, inverkan av större förvärv, avyttringar och andra betydande kapitaltransaktioner, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen reducera antalet Prestationsaktier till det lägre antal som styrelsen bedömer lämpligt eller besluta att ingen tilldelning ska ske.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om omräkning av villkoren för LTI 2016 i händelse av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser i Sandvik.

Styrelsen ska ha rätt att besluta att införa en alternativ kontantbaserad incitamentslösning för deltagare i sådana länder där förvärv av Investeringsaktier eller tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier inte är lämpligt, eller i övrigt om sådan lösning bedöms vara lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTI 2016.

Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2016 inom ramen för angivna huvudsakliga villkor.

Rätten att tilldelas Matchnings- respektive Prestationsaktier kan inte överlåtas och ger inte deltagaren rätt till kompensation för utdelning som lämnas på underliggande aktier under Intjänandeperioden.

Kostnader för LTI 2016 och säkringsåtgärder

De totala kostnaderna för LTI 2016 vid maximal tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier beräknas till högst 332 miljoner kronor. Kostnaderna kommer att fördelas över åren 2016–2018. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter, och administrativa kostnader för programmet.

De administrativa kostnaderna har beräknats till 3 miljoner kronor. Lönekostnaderna (exklusive sociala avgifter) har beräknats baserat på värdet vid programmets start av de Matchnings- och Prestationsaktier som kan komma att tilldelas vid högsta måluppfyllelse, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under Intjänandeperioden. Beräkningen av den maximala kostnaden baseras på maximal måluppfyllelse och ett högsta pris per aktie om 100 kronor.

Sandvik avser att säkra sitt åtagande att leverera upp till 4 500 000 Sandvik-aktier under LTI 2016 genom aktieswapavtal med tredje part. Räntekostnaden för en sådan aktieswap kan med nuvarande ränteläge beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor per år. Mot denna kostnad står dock värdet av eventuella aktieutdelningar. Därutöver tillkommer administrativa kostnader som beräknas uppgå till cirka 0,5 miljoner kronor.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott och har diskuterats och beslutats av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens diskussion gällande förslaget.

Majoritetskrav

Beslutet om LTI 2016 kräver en majoritet om mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna.

Övrigt

För en beskrivning av Sandviks övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till not 3.5 i Sandviks årsredovisning för 2015 och bolagets webbplats.

Upplysningar på Årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Valberedningens förslag under punkterna 2 och 12–16 samt styrelsens förslag under punkterna 17 och 18 framgår i sin helhet av denna kallelse. Valberedningens motiverade yttrande samt presentationen av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats home.sandvik. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna för ersättning är tillgängliga hos Sandvik AB på adress Kungsbron 1, sektion G, plan 6, Stockholm, och på bolagets webbplats home.sandvik. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress till bolaget.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 1 254 385 923 aktier och röster.

Program

Inregistreringen till stämman börjar kl. 15.00. Vi bjuder på ett förprogram med fokus på säkerhet ur ett kundperspektiv. Musikunderhållning startar kl. 15.00 och utdelning av Wilhelm Haglund-medaljen sker kl. 16.20. Lättare förtäring serveras från kl. 15.00.

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Stockholm i mars 2016

SANDVIK AKTIEBOLAG (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta Pär Altan, chef för extern kommunikation, tel +46 8 456 12 37.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.