Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB – Valberedning inför årsstämman 2016

Sandvik AB:s årsstämma antog 2012 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda.

Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, samt styrelseordföranden (sammankallande).

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Fredrik Lundberg, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Kaj Thorén, Alecta
  • Pär Boman, Handelsbanken AB, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa
  • Tomas Hedberg, Swedbank Robur fonder
  • Johan Molin, Sandviks styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2016 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 kan göra detta till valberedningens sekreterare Åsa Thunman genom post ställd till: Sandvik AB, att: Åsa Thunman, Box 510, 101 30 Stockholm eller via email: asa.thunman@sandvik.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2016.

Stockholm den 21 september 2015

Sandvik AB

Sandvik AB – Valberedning inför årsstämman 2016