Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Trender och tendenser - Mats Backman, CFO

Vilka kommentarer har du kring Sandviks starka första kvartal 2015?

Efterfrågan var generellt sett stabil, men vi kunde notera vinsttillväxt, ökade marginaler liksom ett starkt kassaflöde. Vi fortsatte framgångsrikt att fokusera på rörelsekapitalet, vilket stödde vårt kassaflöde. De viktigaste drivkrafterna för vår vinsttillväxt var positiv inverkan från förändrade valutakurser, men det var även resultatet av besparingar på grund av strukturförbättringar.

Vilka är Sandviks kommande finansiella prioriteringar?

Våra prioriteringar är en stark balansräkning som möjliggör tillväxt, en professionell affärsstyrning, inkluderande en fokuserad resultatuppföljning, och en global finansfunktion med gemensamma processer över koncernen, solid finansiell styrning, riskhantering och internkontroll.

Hur ska ni säkra en balansräkning för tillväxt?

Vi har återställt vår nettoskuld i förhållande till eget kapital till målnivå genom ett bra kassaflöde, minskat rörelsekapital och lägre investeringar. De senaste tre kvartalen har lagernivåerna minskat med nära 3 miljarder SEK. Framöver och för att finansiera vår tillväxt, kommer vi prioritera en effektiv kapitalallokering baserad på storlek, tillväxt och avkastning, liksom fortsatta minskat rörelsekapital. Kapitalrationalisering kommer fortsätta att vara i fokus. Samtidigt behåller vi en aktiv portföljhantering och vår strategi att avyttra icke kärnverksamheter.

Kan du berätta mer om strategin för portföljförvaltningen?

Vi kommer aktivt utvärdera ytterligare avyttringar inom våra affärsområden och utvärdera förvärv, som en del av vår fortlöpande strategi att stärka våra kärnverksamheter och vår lönsamma tillväxt.

Läs rapporten för det första kvartalet